PARTNER PORTALU
 • BGK

WYSZUKIWARKI

 
 • bankiet
 • catering
 • spa
 • klub
 • uslugi
 • rekreacja
 • restauracja
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • www.komunikaty.pl
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • konferencje.pl

Dostawa zestawu mikroskopowego z wyposażeniem (mikroskop fluorescencyjny, kamera wraz z oprogramowaniem) dla Zakładu Oceanografii Rybackiej i...

Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy

 • Data publikacji ogłoszenia:

  2012-02-09

 • Rodzaj ogłoszenia:

  Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

 • Lokalizacja:

  Gdynia / pomorskie

 • Numer ogłoszenia:

  38058/2012

OPIS

Gdynia: Dostawa zestawu mikroskopowego z wyposażeniem (mikroskop fluorescencyjny, kamera wraz z oprogramowaniem) dla Zakładu Oceanografii Rybackiej i Ekologii Morza Morskiego Instytutu Rybackiego - Państwowego Instytutu Badawczego
Numer ogłoszenia: 38058 - 2012; data zamieszczenia: 08.02.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 11561 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 58 7356100, 7356105, 7356108, faks 58 7356110.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowy Instytut Badawczy.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa zestawu mikroskopowego z wyposażeniem (mikroskop fluorescencyjny, kamera wraz z oprogramowaniem) dla Zakładu Oceanografii Rybackiej i Ekologii Morza Morskiego Instytutu Rybackiego - Państwowego Instytutu Badawczego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę zestawu mikroskopowego z wyposażeniem (mikroskop fluorescencyjny, kamera wraz z oprogramowaniem). W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do: 1) dostarczenia sprzętu zgodnego z Opisem Przedmiotu Zamówienia/ Formularzem Cenowym- załącznikiem B do SIWZ, do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia, 2) rozpakowania sprzętu, 3) zmontowania zestawu pomiarowego (mikroskop fluorescencyjny, kamera, komputer), 4) zainstalowania oprogramowania do akwizycji obrazów z kamer cyfrowych i sterowania zautomatyzowanym mikroskopem, 5) uruchomienia i przetestowania pracy kompletnego zestawu, 6) przeszkolenia 2 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi zestawu. Przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy komputera. Instalacja oprogramowania odbędzie się na komputerze Zamawiającego. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany jest w załączniku B do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia - Formularz Cenowy.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.51.52.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Swiss Contribution - projekt współfinansowanyprzez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.02.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Carl Zeiss Sp. z o.o., ul. Naramowicka 76, 61-622 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 130000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 140398,92
Oferta z najniższą ceną: 140398,92 / Oferta z najwyższą ceną: 140398,92
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl