PARTNER PORTALU
 • BGK

WYSZUKIWARKI

 
 • bankiet
 • catering
 • spa
 • klub
 • uslugi
 • rekreacja
 • restauracja
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • www.komunikaty.pl
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • konferencje.pl

DZIERŻAWA ANALIZATORÓW DO IMMUNOCHEMII I BIOCHEMII WRAZ Z APARATAMI ZASTĘPCZYMI ORAZ DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH - PRZETARG...

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

 • Data publikacji ogłoszenia:

  2014-11-08

 • Rodzaj ogłoszenia:

  Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

 • Lokalizacja:

  Olsztyn / warmińsko-mazurskie

 • Numer ogłoszenia:

  234217/2014

OPIS

Olsztyn: DZIERŻAWA ANALIZATORÓW DO IMMUNOCHEMII I BIOCHEMII WRAZ Z APARATAMI ZASTĘPCZYMI ORAZ DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH - PRZETARG NIEOGRANICZONY. NZP-46/09/14.
Numer ogłoszenia: 234217 - 2014; data zamieszczenia: 07.11.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 205865 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 5398218; 89 5398297, faks 89 5398218; 89 5398297.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DZIERŻAWA ANALIZATORÓW DO IMMUNOCHEMII I BIOCHEMII WRAZ Z APARATAMI ZASTĘPCZYMI ORAZ DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH - PRZETARG NIEOGRANICZONY. NZP-46/09/14..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia była dzierżawa analizatorów do immunochemii i biochemii wraz z aparatami zastępczymi i dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0, 33.69.63.00-8, 38.43.45.20-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.10.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Roche Diagnostics Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością., ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B, 01-531 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 346713,13 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 338206,24
Oferta z najniższą ceną: 338206,24 / Oferta z najwyższą ceną: 338206,24
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl