PARTNER PORTALU
 • BGK

WYSZUKIWARKI

 
 • bankiet
 • catering
 • spa
 • klub
 • uslugi
 • rekreacja
 • restauracja
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • www.komunikaty.pl
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • konferencje.pl

Ogrodzenie uprawy leśnej w oddz. 11m, układanie spalanie gałęzi świerkowych w oddz. 1b, 28a, 27a-98, 73h, 73i, 73j, 3 a-02, oraz wykonanie...

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Tychowo

 • Data publikacji ogłoszenia:

  2014-09-26

 • Rodzaj ogłoszenia:

  Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki

 • Lokalizacja:

  Tychowo / zachodniopomorskie

 • Numer ogłoszenia:

  318052/2014

OPIS

Tychowo: Ogrodzenie uprawy leśnej w oddz. 11m, układanie spalanie gałęzi świerkowych w oddz. 1b, 28a, 27a-98, 73h, 73i, 73j, 3 a-02, oraz wykonanie melioracji agrotechnicznych w oddz. 10 a, c, 197, 34f, 73h, i, j- w leśnictwie Bukowo
Numer ogłoszenia: 318052 - 2014; data zamieszczenia: 25.09.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 318020 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Tychowo, ul. Leona Mroczkiewicza 3b, 78-220 Tychowo, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3115201 w. 30, faks 094 3115569.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: PGL LP.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ogrodzenie uprawy leśnej w oddz. 11m, układanie spalanie gałęzi świerkowych w oddz. 1b, 28a, 27a-98, 73h, 73i, 73j, 3 a-02, oraz wykonanie melioracji agrotechnicznych w oddz. 10 a, c, 197, 34f, 73h, i, j- w leśnictwie Bukowo.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Ogrodzenie uprawy leśnej w oddz. 11m, układanie spalanie gałęzi świerkowych w oddz. 1b, 28a, 27a-98, 73h, 73i, 73j, 3 a-02, oraz wykonanie melioracji agrotechnicznych w oddz. 10 a, c, 197, 34f, 73h, i, j- w leśnictwie Bukowo.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.20.00.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Usług leśnych Ryszard Grubalski, Bukowo 8, 78-220 Tychowo, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 18236,61 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 25834,80
Oferta z najniższą ceną: 25834,80 / Oferta z najwyższą ceną: 25834,80
Waluta: PLN.ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
W przypadku udzielenia, okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających , stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

źródło: komunikaty.pl