PARTNER PORTALU
 • BGK

WYSZUKIWARKI

 
 • bankiet
 • catering
 • spa
 • klub
 • uslugi
 • rekreacja
 • restauracja
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • www.komunikaty.pl
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • konferencje.pl

Przygotowanie programu szkolenia stacjonarnego, przygotowanie i wydruku materiałów szkoleniowych, przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli...

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

 • Data publikacji ogłoszenia:

  2013-02-23

 • Rodzaj ogłoszenia:

  Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

 • Lokalizacja:

  Warszawa / mazowieckie

 • Numer ogłoszenia:

  76524/2013

OPIS

Warszawa: Przygotowanie programu szkolenia stacjonarnego, przygotowanie i wydruku materiałów szkoleniowych, przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli polonijnych, zapewnienie sal na szkolenie, wyżywienie i nocleg w Warszawie w terminie 15-28.07.2012 r.
Numer ogłoszenia: 76524 - 2013; data zamieszczenia: 22.02.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 217984 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, ul. Rolna 175, 02-729 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 6223792, 6223793, faks +48 22 8538702, 8538703.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie programu szkolenia stacjonarnego, przygotowanie i wydruku materiałów szkoleniowych, przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli polonijnych, zapewnienie sal na szkolenie, wyżywienie i nocleg w Warszawie w terminie 15-28.07.2012 r..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przygotowanie programu szkolenia stacjonarnego, przygotowanie i wydruku materiałów szkoleniowych, przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli polonijnych, zapewnienie sal na szkolenie, wyżywienie i nocleg w Warszawie w terminie 15-28.07.2012 r..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.11.00.00-0, 55.12.00.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.07.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wydział Nauk Humanistycznych, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 35490,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 33087,58
Oferta z najniższą ceną: 33087,58 / Oferta z najwyższą ceną: 33087,58
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl