PARTNER PORTALU
 • BGK

WYSZUKIWARKI

 
 • bankiet
 • catering
 • spa
 • klub
 • uslugi
 • rekreacja
 • restauracja
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • www.komunikaty.pl
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • konferencje.pl

Sprzątanie pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Gnieźnie

Gmina Miasto Gniezno

 • Data publikacji ogłoszenia:

  2012-01-12

 • Rodzaj ogłoszenia:

  Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

 • Lokalizacja:

  Gniezno / wielkopolskie

 • Numer ogłoszenia:

  9983/2012

OPIS

Gniezno: Sprzątanie pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Gnieźnie
Numer ogłoszenia: 9983 - 2012; data zamieszczenia: 11.01.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 293453 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Gniezno, ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie, tel. 61 4260400, faks 061 4261687.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzątanie pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Gnieźnie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi: Sprzątanie pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Gnieźnie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.92.00-4, 90.91.12.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.01.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 13.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

POZIOM polska Spółka z o.o., ul. Husarska 20, 66-400 Gorzów Wielkopolski, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 317073,17 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 354195,72
Oferta z najniższą ceną: 252927,36 / Oferta z najwyższą ceną: 885600,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl