PARTNER PORTALU
 • BGK

WYSZUKIWARKI

 
 • bankiet
 • catering
 • spa
 • klub
 • uslugi
 • rekreacja
 • restauracja
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • www.komunikaty.pl
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • konferencje.pl

Umocnienie skarp w kanale portowym na zadaniu inwestycyjnym pn.: Zagospodarowanie terenu portu i terenu pobrzeża rz. Wisły - cz. II w Puławach

Zarząd Inwestycji Miejskich w Puławach

 • Data publikacji ogłoszenia:

  2012-04-19

 • Rodzaj ogłoszenia:

  Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, zamówienie z wolnej ręki

 • Lokalizacja:

  Puławy / lubelskie

 • Numer ogłoszenia:

  88267/2012

OPIS

Puławy: Umocnienie skarp w kanale portowym na zadaniu inwestycyjnym pn.: Zagospodarowanie terenu portu i terenu pobrzeża rz. Wisły - cz. II w Puławach
Numer ogłoszenia: 88267 - 2012; data zamieszczenia: 18.04.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 80145 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Inwestycji Miejskich w Puławach, ul. Piłsudskiego 83, 24-100 Puławy, woj. lubelskie, tel. 081 8804510, faks 081 8804511.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Umocnienie skarp w kanale portowym na zadaniu inwestycyjnym pn.: Zagospodarowanie terenu portu i terenu pobrzeża rz. Wisły - cz. II w Puławach.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakresem zamówienia objęte jest: 1. Umocnienie skarpy kanału portowego po stronie wschodniej ( przy OB8 ), 2. Skarpa po stronie zachodniej kanału portowego ( przy OB6 ).
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.24.15.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.04.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Mota-Engil Central Europe S.A., ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków, kraj/woj. małopolskie.
Mota-Engil Engenharia e Construcao S.A., Casa da Calcada, Largo do Paco nr 6 - Cepelos, 4600-032 Amarante, kraj/woj. Portugalia.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 640141,83 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 558761,85
Oferta z najniższą ceną: 558761,85 / Oferta z najwyższą ceną: 558761,85
Waluta: PLN.ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zgodnie z art.67 ust. 1 pkt. 5 litera a i b ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówienim podstawowym i nieprzekraczającym łacznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Uzasadnienie: Zgodnie z art.67 ust. 1 pkt. 5 litera b ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówienim podstawowym i nieprzekraczającym łacznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego: 1) Umocnienie skarpy kanału portowego po stronie wschodniej (OB8). W czasie realizacji robót, związanych z umocnieniem nabrzeża kanału portowego, które zostało zaprojektowane jako uzupełnienie dybli betonowych, stwierdzono że nie ma możliwości wykonania tych robót. Produkowane obecnie dyble posiadają inne parametry od użytych do wykonania istniejącego umocnienia. W związku z powyższym konieczna byłaby wymiana wszystkich dybli na nowe. Po wykonaniu próbnego demontażu okazało się, że przed położeniem nowych dybli konieczne będzie wykonanie robót przygotowawczych: wyrównanie podłoża, ponownej stabilizacji oraz podbudowy, której położenie utrudnia stromość istniejącej skarpy. W tej sytuacji podjęto decyzję o zmianie technologii umocnienia skarpy. Zamiennie przyjęto powszechnie stosowane przy umocnieniach skarp materace siatkowo-kamienne. Ten sposób umocnienia pozwala zniwelować nierówności podłoża, tworząc jednorodną i równą powierzchnię. Roboty dodatkowe umocnienia nabrzeża materacami siatkowo-kamiennymi dotyczą zakresu pozostałego, nie objętego ofertą przetargową. 2) Skarpa po stronie zachodniej kanału portowego (przy OB6). Projekt przewidywał umocnienie nabrzeża siatkami i matami kokosowymi wegetacyjnymi. Po rozpoczęciu prac okazało się, że skarpa umocniona jest dyblami betonowymi, które odsłonięto pod cienką warstwą ziemi. Naruszenie istniejącego umocnienia z dybli betonowych przez ich demontaż, z technicznego punktu widzenia jest ogromnym ryzykiem gdyż istnieje duże prawdopodobieństwo obsunięcia się stromej skarpy, której nachylenie wynosi 1:1. Podjęto decyzję pozostawienia istniejącego umocnienia z dybli. Ponieważ powierzchnia dybli wykazuje oznaki starzenia, w wielu miejscach beton uległ skorodowaniu, to w niedalekiej przyszłości konieczne będzie poddanie ich renowacji. Z tego względu podjęto decyzję, że betonowe umocnienie skarpy należy wyremontować metodą torkretowania.

źródło: komunikaty.pl