PARTNER PORTALU
 • BGK

WYSZUKIWARKI

 
 • bankiet
 • catering
 • spa
 • klub
 • uslugi
 • rekreacja
 • restauracja
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • www.komunikaty.pl
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • konferencje.pl

Usługi związane z prowadzeniem akcji zimowej na chodnikach miasta Białogard w sezonie 2012/2013

Miasto Białogard - Urząd Miasta Białogardu

 • Data publikacji ogłoszenia:

  2013-12-13

 • Rodzaj ogłoszenia:

  Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki

 • Lokalizacja:

  Białogard / zachodniopomorskie

 • Numer ogłoszenia:

  270469/2013

OPIS

Białogard: Usługi związane z prowadzeniem akcji zimowej na chodnikach miasta Białogard w sezonie 2012/2013
Numer ogłoszenia: 270469 - 2013; data zamieszczenia: 12.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 127210 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Białogard - Urząd Miasta Białogardu, ul. 1-go Maja 18, 78-200 Białogard, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3122310, faks 094 3122919.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi związane z prowadzeniem akcji zimowej na chodnikach miasta Białogard w sezonie 2012/2013.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia są usługi związane z prowadzeniem akcji zimowej na chodnikach miasta Białogard w sezonie 2012/2013. 2.Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje: 1)utrzymanie chodników, w tym: a)odśnieżanie chodników; b)likwidację śliskości zimowej (gołoledzi), poprzez posypywanie chodników, placów i parkingów materiałami uszorstaniającymi - materiały te zapewnia Wykonawca; c)zimowe utrzymanie przystanków; d)wywóz zwałów nagromadzonego śniegu; e)zebranie z chodników, placów i parkingów nagromadzonych materiałów uszorstniających (piasku pozostałego po posypywaniu chodników). f)skuwanie z lodu chodników i kratek kanalizacji deszczowej. 2)w przypadku braku opadów śnieżnych bieżące utrzymanie czystości na terenie miasta obejmujące w szczególności: -usuwanie nieczystości wzdłuż krawężników, oraz na szerokość 75 cm w stronę osi jezdni (w razie wystąpienia konieczności usuwanie zanieczyszczeń z całej szerokości jezdni), -usuwanie odpadów komunalnych z chodników, placów, parkingów oraz terenów zieleni miejskiej leżących bezpośrednio przy chodnikach, -opróżnianie koszy na śmieci, -usuwanie zwłok zwierzęcych z obszaru miasta Białogard, -zebranie liści jesienne i wiosenne oraz wywóz na kompostownik, -opróżnianie koszy na odpady, zbieranie odpadów oraz zamiatanie 28 przystanków autobusowych, 3 pętli autobusowych i 34 zatok autobusowych, Wykaz chodników i placów podlegających odśnieżaniu zamieszczono w załączniku A, natomiast terenów podlegających oczyszczaniu (w przypadku braku opadów śnieżnych) zamieszczono w załączniku B, wykaz przystanków stanowi załącznik C.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2, 90.61.00.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Usługi w Zakresie Sprzątania - Teresa Kowalewicz, ul. Świdwińska 21f, 78-200 Białogard, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 34901,30 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 37693,40
Oferta z najniższą ceną: 37693,40 / Oferta z najwyższą ceną: 37693,40
Waluta: PLN.ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamawiający udzielił zamówienia z wolnej ręki na podstawie art.67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U.10.113.759 ze zmianami). Możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, polegającego na powtórzeniu usług tego samego rodzaju została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego (ogłoszenie o zamówieniu nr 409692-2012 data zamieszczenia 22.10.2012), a zakres przewidzianych do wykonania prac jest tożsamy z zakresem zamówienia podstawowego, stąd też udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

źródło: komunikaty.pl