PARTNER PORTALU
 • BGK

WYSZUKIWARKI

 
 • bankiet
 • catering
 • spa
 • klub
 • uslugi
 • rekreacja
 • restauracja
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • www.komunikaty.pl
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • konferencje.pl

Wykonanie i dostawa banera reklamowego typu roll-up

Województwo Śląskie

 • Data publikacji ogłoszenia:

  2013-12-04

 • Rodzaj ogłoszenia:

  Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

 • Lokalizacja:

  Katowice / śląskie

 • Numer ogłoszenia:

  259891/2013

OPIS

Katowice: Wykonanie i dostawa banera reklamowego typu roll-up
Numer ogłoszenia: 259891 - 2013; data zamieszczenia: 03.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 234839 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 207 85 62, faks 32 207 85 78.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie i dostawa banera reklamowego typu roll-up.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa banera reklamowego typu roll-up w ilości 1 sztuki, zgodnie z opisem zawartym w siwz. 2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z siwz.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.46.20.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Finansowanie zamówienia: zamówienie będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Rozwój efektywnego systemu monitorowania polityk publicznych w województwie śląskim.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.11.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

P.P.H.U. Janusz Ciosek Wielka Reklama, ul. Wojska Polskiego 45, 98-300 Wieluń, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 326,25 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 479,70
Oferta z najniższą ceną: 479,70 / Oferta z najwyższą ceną: 479,70
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl