PARTNER PORTALU
 • BGK

WYSZUKIWARKI

 
 • bankiet
 • catering
 • spa
 • klub
 • uslugi
 • rekreacja
 • restauracja
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • www.komunikaty.pl
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • konferencje.pl

ZP.271.08.2014 Świadczenie usługi oświetlania ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy Żerków w 2015 roku

Gmina Żerków

 • Data publikacji ogłoszenia:

  2014-11-27

 • Rodzaj ogłoszenia:

  Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki

 • Lokalizacja:

  Żerków / wielkopolskie

 • Numer ogłoszenia:

  245087/2014

OPIS

Żerków: ZP.271.08.2014 Świadczenie usługi oświetlania ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy Żerków w 2015 roku
Numer ogłoszenia: 245087 - 2014; data zamieszczenia: 26.11.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 230207 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żerków, ul. A. Mickiewicza 5, 63-210 Żerków, woj. wielkopolskie, tel. 62 740 30 24, faks 62 740 36 27.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP.271.08.2014 Świadczenie usługi oświetlania ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy Żerków w 2015 roku.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na oświetlaniu ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność oraz infrastruktury oświetleniowej będącej w posiadaniu spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.11.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 350000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 538740,00
Oferta z najniższą ceną: 538740,00 / Oferta z najwyższą ceną: 538740,00
Waluta: PLN.ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Usługa może być świadczona wyłącznie przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze tzn, infrastruktura oświetleniowa stanowi własność Wykonawcy zaproszonego do negocjacji bądź jest w posiadaniu Wykonawcy w obrębie administracyjnym Zamawiającego.

źródło: komunikaty.pl