PARTNER PORTALU
 • BGK

WYSZUKIWARKI

 
 • bankiet
 • catering
 • spa
 • klub
 • uslugi
 • rekreacja
 • restauracja
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • www.komunikaty.pl
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • konferencje.pl

wizytator

 • Pracodawca:

  BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

 • Ważna od:

  2018-01-12

 • Ważna do:

  2018-01-26

 • Miasto / region:

  Białystok / podlaskie

OFERUJEMY

Kuratorium Oświaty w BiałymstokuPodlaski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:wizytatorKuratorium Oświaty w Białymstoku Rynek Kościuszki 915-950 BiałystokZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:przeprowadzanie kontroli planowych i doraźnych przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek, w tym kontrolę spełniania przez niepubliczne szkoły warunków określonych w art. 14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowewykonywanie zadań z zakresu wspomagania pracy szkół i placówek poprzez przygotowywanie i podawanie do publicznej wiadomości analiz wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym wniosków z kontroliorganizowani konferencji i narad dla dyrektorów szkół i placówek a także przekazywanie informacji o istotnych zagadnieniach dotyczących systemu oświaty i zmianach w przepisach prawa dotyczącego funkcjonowania szkół i placówek monitorowanie pracy szkół i placówek poprzez zbieranie i analizę informacji o działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej prowadzenie na potrzeby ministra właściwego do spraw oświaty, wojewody, kuratora oświaty, niezbędnej sprawozdawczości w zakresie wykonywanych zadańrealizowanie innych zadań i czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego określonych w art. 55 ustawy Prawo oświatoweWarunki pracy• stres związany z pracą z różnymi klientami uczestniczącymi w procesie kontroli w szkołach lub placówkach,• praca w terenie w siedzibach nadzorowanych szkół i przedszkoliInne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Metody i techniki naboru: 1. weryfikacja formalna dokumentów, 2. analiza merytoryczna aplikacji, 3. sprawdzian wiedzy i umiejętności ( test, rozmowa kwalifikacyjna)Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania rekrutacyjnego.Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (85) 748-48-07.Przewidywane wynagrodzenie zasadnicze ok. 3600 zł brutto.Wymagania związane ze stanowiskiem pracywykształcenie: wyższe studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskiedoświadczenie zawodowe/staż pracydoświadczenia zawodowegonauczyciel mianowany lub dyplomowanypozostałe wymagania niezbędne:w przypadku nauczycieli: ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli lub co najmniej 2-letni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek w przypadku nauczycieli akademickich: co najmniej pięcioletni staż pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzaniaznajomość przepisów z zakresu prawa oświatowego, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o służbie cywilnejumiejętność stosowania prawa w praktyceumiejętność pracy w zespole, komunikatywnośćumiejętność działania w sytuacjach stresowychumiejętność obsługi komputeraPosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweDokumenty i oświadczenia niezbędne:Życiorys/CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracykopie dokumentów potwierdzających: przygotowanie pedagogiczne, wymagany staż pracy, ukończone formy doskonaleniakopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanegoOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówDokumenty należy złożyć do: 2018-01-22Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

DODATKOWE INFORMACJE

atom@careesma.com

https://www.infopraca.pl/praca/wizytator/bialystok/14272736