PARTNER PORTALU
 • BGK

WYSZUKIWARKI

 
 • bankiet
 • catering
 • spa
 • klub
 • uslugi
 • rekreacja
 • restauracja
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • www.komunikaty.pl
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • konferencje.pl

zastępca naczelnika wydziału

 • Pracodawca:

  BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

 • Ważna od:

  2018-01-13

 • Ważna do:

  2018-01-27

 • Miasto / region:

  Warszawa / mazowieckie

OFERUJEMY

Zakład Emerytalno-Rentowy MSW w WarszawieDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:zastępca naczelnika wydziałuul. Pawińskiego 17/21Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Zadania związane z bezpośrednim nadzorem: 1) wyodrębnienie i podział, pomiędzy pracowników, zadań składających się na realizację przydzielanych obowiązków; 2) przeglądanie korespondencji, zadekretowanej przez Naczelnika Wydziału do realizacji, dekretowanie jej na podległych pracowników, określanie wytycznych dot. sposobu realizacji zadań, udzielanie wyjaśnień i dawanie wskazówek w tym zakresie; 3) kontrolowanie terminowości i prawidłowości zadań wykonywanych w nadzorowanym obszarze.Zadania z zakresu działania nadzorowanego obszaru: 1) sporządzanie projektów planów rzeczowo-finansowych, w tym wieloletnich dotyczących: a) zakupów, b) zamówień publicznych, c) wyposażania w sprzęt kwaterunkowy i biurowy stanowisk pracy, d) wyposażania pracowników w telefony komórkowe; 2) kształtowanie procesów pracy realizowanych w ramach kierowanej działalności celem przedłożenia do akceptacji Naczelnikowi Wydziału oraz nadzór nad ich wdrażaniem i przestrzeganiem; 3) wypracowywanie koncepcji standaryzacji m.in. dot. wyposażania stanowisk pracy w sprzęt kwaterunkowy i urządzenia biurowe.Zadania z zakresu spraw pracowniczych w odniesieniu do bezpośrednio podległych pracowników: 1) planowanie struktury zatrudnienia w nadzorowanym obszarze; 2) sporządzanie projektów opisów stanowisk pracy; 3) wybór kryteriów oceny oraz przeprowadzanie rozmów oceniających; 4) opracowywanie zakresów czynności; 5) przygotowywanie projektów ścieżek kariery zawodowej, szkoleń, dbałość o rozwój zawodowy; 6) przygotowywanie i nadzorowanie przebiegu całego procesu służby przygotowawczej oraz wdrażania nowozatrudnionych pracowników; 7) uzgadnianie projektów planów urlopów w nadzorowanym obszarze oraz nadzór nad ich realizacją.Realizacja zadań przypisanych Naczelnikowi Wydziału oraz Zastępcy Naczelnika Wydziału ds. kadr i legislacji w przypadku ich nieobecności.Warunki pracy1. Krajowe wyjazdy służbowe.2. Zagrożenie naciskami grup przestępczych.3. Zagrożenie korupcją.4. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Wymagane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie BIP ZER w zakładce Praca w ZER MSW > Dokumenty do pobrania(http://bip.zer.msw.gov.pl/bze/praca-w-zer-mswia/dokumenty-do-pobrania/5123,Oswiadczenie-kandydata.html ).Oświadczenie musi być własnoręcznie podpisane.Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE”. W związku z tym informujemy, że aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenie.Dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia świadectwa, dyplomu lub zaświadczenie z uczelni.Spełnienie wymagania w zakresie długości doświadczenia zawodowego należy udokumentować kopiami dokumentów jednoznacznie potwierdzającymi zamknięty okres wykonywanej pracy np. kopia świadectwa pracy - w przypadku umowy o pracę lub kopia zaświadczenia - w przypadku umowy zlecenia, o dzieło, wolontariatu lub praktyk (sam dokument umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej nie jest dokumentem potwierdzającym posiadane doświadczenie zawodowe).Odrzucone dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjne zniszczone.Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu weryfikacji zostaną powiadomieni mailowo.Zachęcamy osoby z niepełnosprawnością do przesyłania swoich dokumentów aplikacyjnych (z uwzględnieniem informacji umieszczonych w części "WARUNKI PRACY").Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Techniki i metody naboru: weryfikacja formalna nadesłanych ofert, weryfikacja merytoryczna i rozmowa kwalifikacyjna.Więcej informacji na maila: rekrutacja@zer.mswia.gov.pl.Wymagania związane ze stanowiskiem pracywykształcenie: wyższedoświadczenie zawodowe/staż pracy5 lat doświadczenia zawodowegoogólnego stażu pracypozostałe wymagania niezbędne:w tym 2 lata stażu w pracy na stanowisku kierowniczym w jednostce sektora finansów publicznych lub 3 lata stażu w pracy na stanowisku koordynatora zespołu w jednostce sektora finansów publicznychKopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającegobardzo dobre umiejętności analitycznego myślenia,bardzo dobra znajomość przepisów związanych z kierowanymi pracami,bardzo dobra umiejętność organizowania pracy własnejumiejętność kierowania dużą liczbą bezpośrednio podległych pracowników realizujących zadania z obszarów niejednorodnych rodzajowoumiejętności rozwiązywania problemów merytorycznych z obszarów działania dot. różnych rodzajów działalnościumiejętność podejmowania decyzjiumiejętność negocjacjiumiejętności egzekwowania poleceńPosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweszkolenie z zakresu zamówień publicznychumiejętność ocenianiaDokumenty i oświadczenia niezbędne:Życiorys/CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracydokumnetem potwierdzającym spełnianie wymagania niezbędnego w zakresie poświadczenia bezpieczeństwa bedzie kopia strosowanego dokumentu lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania spawdzającegodokumentem potwierdzającym spełanianie wymaganego stażu będzie kopia świadectwa pracy Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracyDokumenty należy złożyć do: 2018-01-23Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

DODATKOWE INFORMACJE

atom@careesma.com

https://www.infopraca.pl/praca/zastepca-naczelnika-wydzialu/warszawa/14273314