PARTNER PORTALU
 • BGK

WYSZUKIWARKI

 
 • bankiet
 • catering
 • spa
 • klub
 • uslugi
 • rekreacja
 • restauracja
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • www.komunikaty.pl
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • konferencje.pl

starszy specjalista

 • Pracodawca:

  BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

 • Ważna od:

  2018-02-14

 • Ważna do:

  2018-03-05

 • Miasto / region:

  Poznań / wielkopolskie

OFERUJEMY


Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista

Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Giełdowa 7/9
01-211 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków o interwencję na działalność przedsiębiorców telekomunikacyjnych;
 • przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków o interwencję na działalność operatorów pocztowych;
 • prowadzenie postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów między konsumentem a dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych lub nadawcą bądź adresatem a operatorem świadczącym usługi pocztowe;
 • uczestniczenie w kampaniach edukacyjnych dla dzieci i dorosłych konsumentów korzystających z usług telekomunikacyjnych;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie nakładania kar za niewypełnianie przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych obowiązków przewidzianych w ustawie Prawo telekomunikacyjne.


Warunki pracy

- praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie;
- budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych – brak wind;
- praca na parterze w pokoju klimatyzowanym;
- narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy;
- praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty otrzymane po terminie i niespełniające wymagań formalnych (w tym brak wymaganych dokumentów oraz oryginałów oświadczeń) i koniecznych nie będą rozpatrywane.
W razie złożenia dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę nadania
w placówce pocztowej.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranej/go kandydatki/kandydata zostaną zniszczone.
Podczas naboru zastosowane zostaną następujące metody i techniki naboru:
- sprawdzenie ofert pod względem spełniania wymogów formalnych;
- test wiedzy;
- test kompetencyjny;
- rozmowa kwalifikacyjna;
- zadania praktyczne - przygotowanie odpowiedzi do abonenta.
Informacje o naborze można uzyskać pod nr telefonu: (22) 53 49 489 oraz pod adresem poczty elektronicznej rekrutacja@uke.gov.pl.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe z zakresu telekomunikacji lub prawa lub administracji;

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego


pozostałe wymagania niezbędne:

 • posiadanie prawa jazdy kat. B;
 • znajomość przepisów ustawy: Prawo telekomunikacyjne, Prawo pocztowe wraz z aktami wykonawczymi, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks cywilny, o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, o ochronie konkurencji i konsumentów, o prawach konsumenta, o swobodzie działalności gospodarczej, o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich;
 • wiedza o funkcjonowaniu rynku telekomunikacyjnego i pocztowego oraz systemów telekomunikacyjnych;
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa w praktyce;
 • posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne, orientacja na klienta/interesanta.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • kopia prawa jazdy kat. B;
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-02-24
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  ]]>

  DODATKOWE INFORMACJE

  atom@careesma.com

  Pełna treść‡ oferty: https://www.infopraca.pl/praca/starszy-specjalista/poznan/14284163