PARTNER PORTALU
 • BGK

WYSZUKIWARKI

 
 • bankiet
 • catering
 • spa
 • klub
 • uslugi
 • rekreacja
 • restauracja
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • www.komunikaty.pl
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • konferencje.pl

wizytator

 • Pracodawca:

  BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

 • Ważna od:

  2018-03-13

 • Ważna do:

  2018-03-27

 • Miasto / region:

  Warszawa / mazowieckie

OFERUJEMY

Kuratorium Oświaty w WarszawieMazowiecki Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:wizytatorKuratorium Oświaty w Warszawie Al. Jerozolimskie 3200-024 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Wykonywanie zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego.Udzielanie odpowiedzi na korespondencję związaną z zakresem obowiązków.Opiniowanie aktów prawnych.Prowadzenie dokumentacji spraw zgodnie Instrukcją kancelaryjną oraz Rzeczowym wykazem akt.Wykonywanie zadań związanych z realizacją lokalnej polityki oświatowej zgodnej z polityką oświatową państwa.Warunki pracyUrząd częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych ( winda ), urząd nie jest przystosowany dla potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.Reprezentowanie urzędu na zewnątrz, praca w siedzibie urzędu jak i poza nią, praca przy komputerze.Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Informacja o metodach i technikach naboru:1. weryfikacja formalna dokumentów,2. analiza merytoryczna aplikacji,3. rozmowa kwalifikacyjna i/ lub test.Tylko kandydaci zakwalifikowani do trzeciego etapu zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej lub testu.Oferty odrzucone zostaną zniszczone.Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (22) 551-24-00 wew. 1031,1032.Wymagania związane ze stanowiskiem pracywykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznymdoświadczenie zawodowe/staż pracydoświadczenia zawodowegopozostałe wymagania niezbędne:nauczyciele mianowani lub dyplomowani, którzy ukończyli studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, posiadający: ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lubco najmniej 2- letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub w zakładzie kształcenia nauczycieli, lubco najmniej 2 letni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami, lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek;nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej 5 letni staż pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania.Posiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweznajomość systemu oświaty, w tym szczególnie zmian związanych z wdrażaniem reformy edukacji,znajomość problematyki kształcenia w szkołach podstawowych,umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, PowerPoint),komunikatywność i samodzielność,umiejętność organizacji pracy własnej,umiejętność pracy w zespole.Dokumenty i oświadczenia niezbędne:Życiorys/CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniakopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego,Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówkwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,kopie świadectw pracy.Dokumenty należy złożyć do: 2018-03-23Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

DODATKOWE INFORMACJE

atom@careesma.com

https://www.infopraca.pl/praca/wizytator/warszawa/14294813