PARTNER PORTALU
 • BGK

WYSZUKIWARKI

 
 • bankiet
 • catering
 • spa
 • klub
 • uslugi
 • rekreacja
 • restauracja
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • www.komunikaty.pl
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • konferencje.pl

statystyk

 • Pracodawca:

  BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

 • Ważna od:

  2018-03-14

 • Ważna do:

  2018-03-28

 • Miasto / region:

  Toruń / kujawsko-pomorskie

OFERUJEMY

Izba Administracji Skarbowej w BydgoszczyDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:statystykul. Dr. E. Warmińskiego 18, 85-950 BydgoszczZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:pozyskiwanie, rejestrowanie, przetwarzanie, analiza i dystrybucja informacji niezbędnych do zarządzania ryzykiem zewnętrznym, lokalnym i w obrocie międzynarodowymobsługa wniosków w zakresie wymiany informacji podatkowych, celnych i finansowych z państwami członkowskimi UE oraz państwami trzecimi, określonych przepisami prawa międzynarodowegoprowadzenie kancelarii komórki i archiwizacja dokumentówprzygotowywanie projektów pism, informacji, analiz i sprawozdań dotyczących prowadzonych sprawprowadzenie rejestrów/ewidencji informacji pozyskanych i wydanych dostępnych baz danychWarunki pracy• praca administracyjno-biurowa,• praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie,• budynek nieprzystosowany architektonicznie do poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową,Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty zawarte w ofercie pracy, w szczególności oświadczenia powinny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Wzory oświadczeń dostępne na stronie www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl (zakładka: Ogłoszenia → Nabór). O terminach etapów naboru kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną – w tym celu zaleca się podanie numeru telefonu lub adresu e-mail. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wynosi 3 016,88 zł brutto – przy ustalonym mnożniku kwoty bazowej 1,610. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Informacje dotyczące procedury naboru można uzyskać pod nr telefonu (56) 611 73 10 lub pisząc na adres e-mail: kadry.ucs@kp.mofnet.gov.plWymagania związane ze stanowiskiem pracywykształcenie: średniedoświadczenie zawodowe/staż pracydoświadczenia zawodowegopozostałe wymagania niezbędne:Umiejętność analitycznego myśleniaOdporność na stresKomunikatywnośćBrak pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów oraz brak współpracy z ww. organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)Posiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweUmiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi (arkusz kalkulacyjny, edytor tekstów)Dokumenty i oświadczenia niezbędne:Życiorys/CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniaOświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówDokumenty należy złożyć do: 2018-03-26Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

DODATKOWE INFORMACJE

atom@careesma.com

https://www.infopraca.pl/praca/statystyk/torun/14295511