PARTNER PORTALU
 • BGK

WYSZUKIWARKI

 
 • bankiet
 • catering
 • spa
 • klub
 • uslugi
 • rekreacja
 • restauracja
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • www.komunikaty.pl
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • konferencje.pl

starszy specjalista

 • Pracodawca:

  BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

 • Ważna od:

  2018-04-16

 • Ważna do:

  2018-04-30

 • Miasto / region:

  Warszawa / mazowieckie

OFERUJEMY

Komenda Główna Policji w WarszawieKomendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalistaKomenda Główna Policjiul. Puławska 148/15002-624 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:realizowanie działań z zakresu funkcjonowania usług głosowych w technologii IP i VoIP na terenie całego kraju oraz samodzielne wykonywanie czynności administracyjnych i utrzymaniowych,wykonywanie analiz i implementowanie w środowisku sieciowym rozwiązań optymalizujących funkcjonowanie usług głosowych IP i VoIP,współuczestniczenie w działaniach w ramach rozwoju zaawansowanej architektury środowiska usług głosowych w sieci VoIP oraz IP,uczestniczenie w projektowaniu, modernizacji i rozwoju środowiska telefonii IP i VoIP w sieciach IP,wdrażanie nowoczesnych rozwiązań i koncepcji rozwoju eksploatowanej architektury środowiska telefonii IP i VoIP i aplikacji działających w czasie rzeczywistym zgodne z wytycznymi standardami w zakresie architektury i jakości usług głosowych w sieciach IP,uczestniczenie w pracach komisji przetargowych powoływanych w związku z realizowanymi projektami dot. zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych na potrzeby krytycznych systemów głosowych Policji,wykonywanie analiz przestrzegania wytycznych i standardów w zakresie architektury sieciowej pod kątem zapewnienia odpowiednich mechanizmów bezpieczeństwa w aspekcie urządzeń sieciowych realizujących usługi głosowe, jak i ruchu VoIP w sieci IP,współpracowanie ze specjalistami z dziedziny IT – inżynierami innych służb, pracownikami firm zewnętrznych w ramach zawartych umów.Warunki pracyWarunki dot. charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,- zagrożenie korupcją,- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:- naturalne i sztuczne oświetlenie,- wymuszona pozycja ciała,- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,- brak windy w budynku, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Planowane rozpoczęcie pracy – w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia.Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Głównej Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne. Decyduje data stempla pocztowego. Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://bip.kgp.policja.gov.pl/ Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik 2,1000 kwoty bazowejTechniki i metody naboru:- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych,- analiza ofert spełniających wymagania formalne,- test wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy,- rozmowa kwalifikacyjna.Wymagania związane ze stanowiskiem pracywykształcenie: wyższe o profilu teleinformatycznym i/lub telekomunikacyjnym i/lub pokrewnym ukierunkowanym na systemy teleinformatyczne, lub szkoła wyższa bez wymaganego profilu i studia podyplomowe kierunkowe w jednym z w/w kierunków,doświadczenie zawodowe/staż pracydoświadczenia zawodowegopowyżej 3 lat doświadczenia zawodowego w samodzielnym administrowaniu produkcyjnymi sieciami i systemami TCP/IP,pozostałe wymagania niezbędne:dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,umiejętność tworzenia dokumentacji technicznej zaawansowanych rozwiązań sieciowych środowiska IP i VoIP (Voice over IP) oraz telefonii, praktyczna umiejętność implementowania technologii głosowych w obszarze środowisk aplikacyjno-serwerowych, umiejętność samodzielnego administrowania systemami TI,kreatywność, zdolność szybkiego podejmowania decyzji, samodzielność, zdolność analitycznego myślenia, umiejętność rzeczowego argumentowania,Posiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweodbycie przeszkolenia z zakresu specjalistycznej wiedzy technicznej oraz umiejętności praktycznej w zakresie sieciowym oraz implementacji usług głosowych w sieciach IP i technologii transmisji głosu i VoIP przez sieć IP,prawo jazdy kat. B.Dokumenty i oświadczenia niezbędne:Życiorys/CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracykopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412),Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracykopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie odbycia przeszkolenia z zakresu specjalistycznej wiedzy technicznej oraz umiejętności praktycznej w zakresie sieciowym oraz implementacji usług głosowych w sieciach IP i technologii transmisji głosu i VoIP przez sieć IP,kopia prawa jazdy kat. B.Dokumenty należy złożyć do: 2018-04-26Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

DODATKOWE INFORMACJE

atom@careesma.com

https://www.infopraca.pl/praca/starszy-specjalista/warszawa/14307345