PARTNER PORTALU
 • BGK

WYSZUKIWARKI

 
 • bankiet
 • catering
 • spa
 • klub
 • uslugi
 • rekreacja
 • restauracja
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • www.komunikaty.pl
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • konferencje.pl

OBSŁUGA GEODEZYJNA GMINY-MIASTO ŚWINOUJŚCIE W 2016 ROKU

 • Miejscowość:

  Świnoujście

 • Numer ogłoszenia:

  154800

 • Data zamieszczenia:

  2016-12-31

 • Typ ogłoszenia:

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi

 • Zamieszczanie ogłoszenia:

  obowiązkowe.

 • Ogłoszenie powiązane:

  329436 z 2015-12-03

ZAMAWIAJĄCY

Nazwa
Prezydent Miasta Świnoujścia
Adres
ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie
Telefon
091 3212780, 3212309
Fax
(091) 321 59 95
Rodzaj zamawiającego
Administracja samorządowa

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
OBSŁUGA GEODEZYJNA GMINY-MIASTO ŚWINOUJŚCIE W 2016 ROKU
Rodzaj zamówienia
usługi
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie obsługi geodezyjnej obrębów 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Gminy - Miasto Świnoujście w 2016 roku.

Zakres zamówienia obejmuje następujące prace geodezyjne:

a) podziały nieruchomości bez względu na obszar , rozgraniczenia nieruchomości, wznowienia granic nieruchomości,

b) połączenia działek (figurujących w tej samej księdze wieczystej) w jedną działkę,

c) wykonywanie wykazów w celu doprowadzenia do zgodności danych ewidencyjnych z księgą wieczystą,

d)wykonywanie wykazów zmian danych ewidencyjnych na podstawie wywiadu terenowego,

e) opracowywanie map do celów projektowych dla potrzeb obiektów drogowych oraz dla potrzeb realizacji pozostałych inwestycji, wraz z wtórnikiem mapy zasadniczej w postaci analogowej oraz w postaci rastra lub w postaci wektorowej uwierzytelnionych przez M.O.D.G. i K.,

f) inwentaryzacje obiektów, przyłączy, studni,

g) inwentaryzacje sytuacyjno-wysokościowe punktów w terenie,

h) pomiary wysokościowe przekrojów pasów drogowych,

i)wykonywanie aktualizacji map zasadniczych i map ewidencyjnych w zakresie obiektów budowlanych nieistniejących już w terenie.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71354000-4 - Usługi sporządzania map
71354300-7 - Usługi badań katastralnych
71355000-1 - Usługi pomiarowe

PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia
przetarg nieograniczony
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie.

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Nazwa części
Podział jednej nieruchomości bez względu na obszar, wraz z wykonaniem wstępnego projektu podziału, Z dostarczeniem niezbędnych dokumentów w celu wprowadzenia zmian w księgach wieczystych, okazaniem wszystkich punktów granicznych nowo powstałych działek, wykonaniem stabilizacji punktów granicznych. Cena za jedną nowopowstałą działkę w przypadku utworzenia do 4 działek
utworzenia powyżej 4 działek
Data udzielania zamówienia
2016-01-25
Liczba otrzymanych ofert
3
Cena wybranej oferty
873,30
Oferta z najniższą ceną
873,30
Oferta z najwyższą ceną
1414,50
Waluta
PLN
Nazwa wykonawcy
Rafał Foryś GEO-PROJEKT
Adres:
ul. Bohaterów Września 37
Miejscowość
Świnoujście
Kod pocztowy:
72-600

Nazwa części
Podział jednej nieruchomości bez względu na obszar, wraz z wykonaniem wstępnego projektu podziału nieruchomości, dostarczeniem niezbędnych dokumentów w celu wprowadzenia zmian w księgach wieczystych,okazaniem wszystkich punktów granicznych wydzielanych działek, wykonaniem stabilizacji punktów granicznych. Cena za jedną nowopowstałą działkę w przypadku utworzenia do 4 działek, utworzenia powyżej 4 działek.
Data udzielania zamówienia
2016-01-25
Liczba otrzymanych ofert
3
Cena wybranej oferty
873,30
Oferta z najniższą ceną
873,30
Oferta z najwyższą ceną
1414,50
Waluta
PLN
Nazwa wykonawcy
Rafał Foryś GEO-PROJEKT
Adres:
ul. Bohaterów Września 37
Miejscowość
Świnoujście
Kod pocztowy:
72-600

Nazwa części
Połączenie działek (figurujących w tej samej księdze wieczystej) w jedną działkę, wraz z dostarczeniem niezbędnych dokumentów w celu wprowadzenia zmian w księgach wieczystych. Cena w przypadku połączenia do 4 działek, połączenia powyżej 4 działek
Data udzielania zamówienia
2016-01-25
Liczba otrzymanych ofert
2
Cena wybranej oferty
1082,40
Oferta z najniższą ceną
1082,40
Oferta z najwyższą ceną
1300,00
Waluta
PLN
Nazwa wykonawcy
Rafał Foryś GEO-PROJEKT
Adres:
ul. Bohaterów Września 37
Miejscowość
Świnoujście
Kod pocztowy:
72-600

Nazwa części
Wznowienie granic nieruchomości
Data udzielania zamówienia
2016-01-25
Liczba otrzymanych ofert
3
Cena wybranej oferty
93,48
Oferta z najniższą ceną
93,48
Oferta z najwyższą ceną
123,00
Waluta
PLN
Nazwa wykonawcy
Rafał Foryś GEO-PROJEKT
Adres:
ul. Bohaterów Września 37
Miejscowość
Świnoujście
Kod pocztowy:
72-600

Nazwa części
Rozgraniczenie nieruchomości
Data udzielania zamówienia
2016-01-25
Liczba otrzymanych ofert
2
Cena wybranej oferty
2214,00
Oferta z najniższą ceną
2214,00
Oferta z najwyższą ceną
2460,00
Waluta
PLN
Nazwa wykonawcy
Rafał Foryś GEO-PROJEKT
Adres:
ul. Bohaterów Września 37
Miejscowość
Świnoujście
Kod pocztowy:
72-600

Nazwa części
Wykonanie wykazu (w 2 egzemplarzach) w celu doprowadzenia do zgodności danych ewidencyjnych z księgą wieczystą.
Data udzielania zamówienia
2016-01-25
Liczba otrzymanych ofert
1
Cena wybranej oferty
306,27
Oferta z najniższą ceną
306,27
Oferta z najwyższą ceną
306,27
Waluta
PLN
Nazwa wykonawcy
Rafał Foryś GEO-PROJEKT
Adres:
ul. Bohaterów Września 37
Miejscowość
Świnoujście
Kod pocztowy:
72-600

Nazwa części
Wykonanie wykazu zmian danych ewidencyjnych (w 2 egzemplarzach) na podstawie wywiadu terenowego - podać cenę jednostkową za wykaz (bez względu na ilość działek w księdze wieczystej i wykazie), w rozbiciu:
a) do celów ewidencji gruntów i budynków,
b) do celów regulacji ksiąg wieczystych - dokument upoważniający do wpisu w księdze wieczystej.
Data udzielania zamówienia
2016-01-25
Liczba otrzymanych ofert
1
Cena wybranej oferty
612,54
Oferta z najniższą ceną
612,54
Oferta z najwyższą ceną
612,54
Waluta
PLN
Nazwa wykonawcy
Rafał Foryś GEO-PROJEKT
Adres:
ul. Bohaterów Września 37
Miejscowość
Świnoujście
Kod pocztowy:
72-600

Nazwa części
Opracowanie mapy do celów projektowych dla potrzeb obiektu drogowego w tym pomiar wysokościowy przekrojów pasa drogowego oraz wszystkich wejść i wjazdów do posesji. Sporządzenie wtórnika mapy zasadniczej w postaci analogowej oraz w postaci rastra uwierzytelnionego przez M.O.D.G i K.
Cena za 1 ha - do 3 ha.
Data udzielania zamówienia
2016-01-25
Liczba otrzymanych ofert
2
Cena wybranej oferty
541,20
Oferta z najniższą ceną
541,20
Oferta z najwyższą ceną
550,00
Waluta
PLN
Nazwa wykonawcy
Rafał Foryś GEO-PROJEKT
Adres:
ul. Bohaterów Września 37
Miejscowość
Świnoujście
Kod pocztowy:
72-600

Nazwa części
Opracowanie mapy do celów projektowych dla potrzeb obiektu drogowego w tym pomiar wysokościowy przekrojów pasa drogowego oraz wszystkich wejść i wjazdów do posesji. Sporządzenie wtórnika mapy zasadniczej w postaci analogowej oraz w postaci rastra uwierzytelnionego przez M.O.D.G i K.
Cena za 1 ha - od 3 ha do 10 ha.
Data udzielania zamówienia
2016-01-25
Liczba otrzymanych ofert
2
Cena wybranej oferty
450,00
Oferta z najniższą ceną
450,00
Oferta z najwyższą ceną
541,20
Waluta
PLN
Nazwa wykonawcy
Robert Rombel GEO-AKR Usługi Geodezyjne
Adres:
ul. Wojska Polskiego 1/19
Miejscowość
Świnoujście
Kod pocztowy:
72-600

Nazwa części
Opracowanie mapy do celów projektowych dla potrzeb obiektu drogowego w tym pomiar wysokościowy przekrojów pasa drogowego oraz wszystkich wejść i wjazdów do posesji. Sporządzenie wtórnika mapy zasadniczej w postaci analogowej oraz w postaci rastra uwierzytelnionego przez M.O.D.G i K.
Cena za 1 ha - powyżej 10 ha.
Data udzielania zamówienia
2016-01-25
Liczba otrzymanych ofert
2
Cena wybranej oferty
440,00
Oferta z najniższą ceną
440,00
Oferta z najwyższą ceną
541,20
Waluta
PLN
Nazwa wykonawcy
Robert Rombel GEO-AKR Usługi Geodezyjne
Adres:
ul. Wojska Polskiego 1/19
Miejscowość
Świnoujście
Kod pocztowy:
72-600

Nazwa części
Opracowanie mapy do celów projektowych dla potrzeb obiektu drogowego w tym pomiar wysokościowy przekrojów pasa drogowego oraz wszystkich wejść i wjazdów do posesji. Sporządzenie wtórnika mapy zasadniczej w postaci analogowej oraz w postaci wektorowej z wykorzystaniem danych będących treścią baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego uwierzytelnionego przez M.O.D.G i K. Cena za 1 ha - do 3 ha.
Data udzielania zamówienia
2016-01-25
Liczba otrzymanych ofert
2
Cena wybranej oferty
626,07
Oferta z najniższą ceną
626,07
Oferta z najwyższą ceną
800,00
Waluta
PLN
Nazwa wykonawcy
Rafał Foryś GEO-PROJEKT
Adres:
ul. Bohaterów Września 37
Miejscowość
Świnoujście
Kod pocztowy:
72-600

Nazwa części
Opracowanie mapy do celów projektowych dla potrzeb obiektu drogowego w tym pomiar wysokościowy przekrojów pasa drogowego oraz wszystkich wejść i wjazdów do posesji. Sporządzenie wtórnika mapy zasadniczej w postaci analogowej oraz w postaci wektorowej z wykorzystaniem danych będących treścią baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego uwierzytelnionego przez M.O.D.G i K. Cena za 1 ha - od 3 ha do 10 ha.
Data udzielania zamówienia
2016-01-25
Liczba otrzymanych ofert
2
Cena wybranej oferty
626,07
Oferta z najniższą ceną
626,07
Oferta z najwyższą ceną
700,00
Waluta
PLN
Nazwa wykonawcy
Rafał Foryś GEO-PROJEKT
Adres:
ul. Bohaterów Września 37
Miejscowość
Świnoujście
Kod pocztowy:
72-600

Nazwa części
Opracowanie mapy do celów projektowych dla potrzeb obiektu drogowego w tym pomiar wysokościowy przekrojów pasa drogowego oraz wszystkich wejść i wjazdów do posesji. Sporządzenie wtórnika mapy zasadniczej w postaci analogowej oraz w postaci wektorowej z wykorzystaniem danych będących treścią baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego uwierzytelnionego przez M.O.D.G i K. Cena za 1 ha - powyżej 10 ha.
Data udzielania zamówienia
2016-01-25
Liczba otrzymanych ofert
2
Cena wybranej oferty
626,07
Oferta z najniższą ceną
626,07
Oferta z najwyższą ceną
650,00
Waluta
PLN
Nazwa wykonawcy
Rafał Foryś GEO-PROJEKT
Adres:
ul. Bohaterów Września 37
Miejscowość
Świnoujście
Kod pocztowy:
72-600

Nazwa części
Opracowanie mapy do celów projektowych dla potrzeb realizacji pozostałych inwestycji. Sporządzenie wtórnika mapy zasadniczej w postaci analogowej oraz w postaci rastra uwierzytelnionego przez M.O.D.G i K. Cena za 1 ha - do 3 ha.
Data udzielania zamówienia
2016-01-25
Liczba otrzymanych ofert
2
Cena wybranej oferty
541,20
Oferta z najniższą ceną
541,20
Oferta z najwyższą ceną
700,00
Waluta
PLN
Nazwa wykonawcy
Rafał Foryś GEO-PROJEKT
Adres:
ul. Bohaterów Września 37
Miejscowość
Świnoujście
Kod pocztowy:
72-600

Nazwa części
Opracowanie mapy do celów projektowych dla potrzeb realizacji pozostałych inwestycji. Sporządzenie wtórnika mapy zasadniczej w postaci analogowej oraz w postaci rastra uwierzytelnionego przez M.O.D.G i K. Cena za 1 ha - od 3 ha do 10 ha.
Data udzielania zamówienia
2016-01-25
Liczba otrzymanych ofert
2
Cena wybranej oferty
541,20
Oferta z najniższą ceną
541,20
Oferta z najwyższą ceną
550,00
Waluta
PLN
Nazwa wykonawcy
Rafał Foryś GEO-PROJEKT
Adres:
ul. Bohaterów Września 37
Miejscowość
Świnoujście
Kod pocztowy:
72-600

Nazwa części
Opracowanie mapy do celów projektowych dla potrzeb realizacji pozostałych inwestycji. Sporządzenie wtórnika mapy zasadniczej w postaci analogowej oraz w postaci rastra uwierzytelnionego przez M.O.D.G i K. Cena za 1 ha - powyżej 10 ha.
Data udzielania zamówienia
2016-01-25
Liczba otrzymanych ofert
2
Cena wybranej oferty
500,00
Oferta z najniższą ceną
500,00
Oferta z najwyższą ceną
541,20
Waluta
PLN
Nazwa wykonawcy
Robert Rombel GEO-AKR Usługi Geodezyjne
Adres:
ul. Wojska Polskiego 1/19
Miejscowość
Świnoujście
Kod pocztowy:
72-600

Nazwa części
Inwentaryzacja obiektu podać cenę za 100 m.
Obiekt liniowy do 100 m.
Data udzielania zamówienia
2016-01-25
Liczba otrzymanych ofert
1
Cena wybranej oferty
221,40
Oferta z najniższą ceną
221,40
Oferta z najwyższą ceną
221,40
Waluta
PLN
Nazwa wykonawcy
Rafał Foryś GEO-PROJEKT
Adres:
ul. Bohaterów Września 37
Miejscowość
Świnoujście
Kod pocztowy:
72-600

Nazwa części
Inwentaryzacja obiektu podać cenę za 100 m.
Obiekt liniowy - powyżej 100 m.
Data udzielania zamówienia
2016-01-25
Liczba otrzymanych ofert
1
Cena wybranej oferty
184,50
Oferta z najniższą ceną
184,50
Oferta z najwyższą ceną
184,50
Waluta
PLN
Nazwa wykonawcy
Rafał Foryś GEO-PROJEKT
Adres:
ul. Bohaterów Września 37
Miejscowość
Świnoujście
Kod pocztowy:
72-600

Nazwa części
Inwentaryzacja przyłącza - podać cenę za sztukę.
Data udzielania zamówienia
2016-01-25
Liczba otrzymanych ofert
1
Cena wybranej oferty
307,50
Oferta z najniższą ceną
307,50
Oferta z najwyższą ceną
307,50
Waluta
PLN
Nazwa wykonawcy
Rafał Foryś GEO-PROJEKT
Adres:
ul. Bohaterów Września 37
Miejscowość
Świnoujście
Kod pocztowy:
72-600

Nazwa części
Inwentaryzacja studni -podać cenę za sztukę.
Data udzielania zamówienia
2016-01-25
Liczba otrzymanych ofert
2
Cena wybranej oferty
123,00
Oferta z najniższą ceną
123,00
Oferta z najwyższą ceną
123,00
Waluta
PLN
Nazwa wykonawcy
Rafał Foryś GEO-PROJEKT
Adres:
ul. Bohaterów Września 37
Miejscowość
Świnoujście
Kod pocztowy:
72-600

Nazwa części
Inwentaryzacja sytuacyjno-wysokościowa punktu w terenie - podać cenę za sztukę.
Data udzielania zamówienia
2016-01-25
Liczba otrzymanych ofert
2
Cena wybranej oferty
50,00
Oferta z najniższą ceną
50,00
Oferta z najwyższą ceną
123,00
Waluta
PLN
Nazwa wykonawcy
Robert Rombel GEO-AKR Usługi Geodezyjne
Adres:
ul. Wojska Polskiego 1/19
Miejscowość
Świnoujście
Kod pocztowy:
72-600

Nazwa części
Pomiar wysokościowy przekrojów pasa drogowego podać cenę za punkt do 50 punktów
(szkic sytuacyjny z lokalizacją pomierzonych punktów w skali 1:500, wykaz współrzędnych i rzędnych pomierzonych punktów w wersji papierowej i elektronicznej - plik z rozszerzeniem txt).
Data udzielania zamówienia
2016-01-25
Liczba otrzymanych ofert
3
Cena wybranej oferty
8,00
Oferta z najniższą ceną
8,00
Oferta z najwyższą ceną
14,76
Waluta
PLN
Nazwa wykonawcy
Rafał Foryś GEO-PROJEKT
Adres:
ul. Bohaterów Września 37
Miejscowość
Świnoujście
Kod pocztowy:
72-600

Nazwa części
Pomiar wysokościowy przekrojów pasa drogowego podać cenę za punkt - powyżej 50 punktów
(szkic sytuacyjny z lokalizacją pomierzonych punktów w skali 1:500, wykaz współrzędnych i rzędnych pomierzonych punktów w wersji papierowej i elektronicznej - plik z rozszerzeniem txt).
Data udzielania zamówienia
2016-01-25
Liczba otrzymanych ofert
3
Cena wybranej oferty
7,38
Oferta z najniższą ceną
7,38
Oferta z najwyższą ceną
12,30
Waluta
PLN
Nazwa wykonawcy
Rafał Foryś GEO-PROJEKT
Adres:
ul. Bohaterów Września 37
Miejscowość
Świnoujście
Kod pocztowy:
72-600

Nazwa części
Wykonanie aktualizacji mapy zasadniczej i mapy ewidencyjnej,
w zakresie obiektów budowlanych
nieistniejących już w terenie, sporządzenie dokumentu odzwierciedlającego taką zmianę (wypis i wyrys w zakresie budynków, odbitka z mapy zasadniczej w zakresie budowli). Podać cenę za 1 działkę.
Data udzielania zamówienia
2016-01-25
Liczba otrzymanych ofert
2
Cena wybranej oferty
430,50
Oferta z najniższą ceną
430,50
Oferta z najwyższą ceną
600,00
Waluta
PLN
Nazwa wykonawcy
Rafał Foryś GEO-PROJEKT
Adres:
ul. Bohaterów Września 37
Miejscowość
Świnoujście
Kod pocztowy:
72-600

Nazwa części
Podział jednej nieruchomości bez względu na obszar, wraz z wykonaniem wstępnego projektu podziału nieruchomości, dostarczeniem niezbędnych dokumentów w celu wprowadzenia zmian w księgach wieczystych,okazaniem wszystkich punktów granicznych nowo powstałych działek. Cena za jedną nowopowstałą działkę w przypadku utworzenia do 4 działek, utworzenia powyżej 4 działek
- wykonaniem stabilizacji punktów granicznych
Data udzielania zamówienia
2016-01-25
Liczba otrzymanych ofert
3
Cena wybranej oferty
873,30
Oferta z najniższą ceną
873,30
Oferta z najwyższą ceną
1414,50
Waluta
PLN
Nazwa wykonawcy
Rafał Foryś GEO-PROJEKT
Adres:
ul. Bohaterów Września 37
Miejscowość
Świnoujście
Kod pocztowy:
72-600

Nazwa części
Podział jednej nieruchomości bez względu na obszar, wraz z wykonaniem wstępnego projektu podziału nieruchomości, dostarczeniem niezbędnych dokumentów w celu wprowadzenia zmian w księgach wieczystych, okazaniem wszystkich punktów granicznych wydzielanych działek, wykonaniem stabilizacji punktów granicznych. Cena za jedną nowopowstałą działkę w przypadku utworzenia do 4 działek, utworzenia powyżej 4 działek.
Data udzielania zamówienia
2016-01-25
Liczba otrzymanych ofert
3
Cena wybranej oferty
873,30
Oferta z najniższą ceną
873,30
Oferta z najwyższą ceną
1414,50
Waluta
PLN
Nazwa wykonawcy
Rafał Foryś GEO-PROJEKT
Adres:
ul. Bohaterów Września 37
Miejscowość
Świnoujście
Kod pocztowy:
72-600

Nazwa części
Połączenie działek (figurujących w tej samej księdze wieczystej) w jedną działkę, wraz z dostarczeniem niezbędnych dokumentów w celu wprowadzenia zmian w księgach wieczystych, tj. wykaz zmian danych ewidencyjnych oraz wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków.
Podać cenę w przypadku:
a) połączenia do 4 działek
b) połączenia powyżej 4 działek
Data udzielania zamówienia
2016-01-25
Liczba otrzymanych ofert
2
Cena wybranej oferty
1082,40
Oferta z najniższą ceną
1082,40
Oferta z najwyższą ceną
1300,00
Waluta
PLN
Nazwa wykonawcy
Rafał Foryś GEO-PROJEKT
Adres:
ul. Bohaterów Września 37
Miejscowość
Świnoujście
Kod pocztowy:
72-600

Nazwa części
Wznowienie granic nieruchomości, z wykonaniem trwałej stabilizacji punktów
Data udzielania zamówienia
2016-01-25
Liczba otrzymanych ofert
3
Cena wybranej oferty
93,48
Oferta z najniższą ceną
93,48
Oferta z najwyższą ceną
123,00
Waluta
PLN
Nazwa wykonawcy
Rafał Foryś GEO-PROJEKT
Adres:
ul. Bohaterów Września 37
Miejscowość
Świnoujście
Kod pocztowy:
72-600

Nazwa części
Rozgraniczenie nieruchomości, z wykonaniem trwałej stabilizacji punktów
Data udzielania zamówienia
2016-01-25
Liczba otrzymanych ofert
2
Cena wybranej oferty
2214,00
Oferta z najniższą ceną
2214,00
Oferta z najwyższą ceną
2460,00
Waluta
PLN
Nazwa wykonawcy
Rafał Foryś GEO-PROJEKT
Adres:
ul. Bohaterów Września 37
Miejscowość
Świnoujście
Kod pocztowy:
72-600

Nazwa części
Wykonanie wykazu (w 2 egzemplarzach) w celu doprowadzenia do zgodności danych ewidencyjnych z księgą wieczystą - dokument upoważniający do wpisu w księdze wieczystej.
Data udzielania zamówienia
2016-01-25
Liczba otrzymanych ofert
1
Cena wybranej oferty
306,27
Oferta z najniższą ceną
306,27
Oferta z najwyższą ceną
306,27
Waluta
PLN
Nazwa wykonawcy
Rafał Foryś GEO-PROJEKT
Adres:
ul. Bohaterów Września 37
Miejscowość
Świnoujście
Kod pocztowy:
72-600

Nazwa części
Wykonanie wykazu zmian danych ewidencyjnych (w 2 egzemplarzach) na podstawie wywiadu terenowego - podać cenę jednostkową za wykaz (bez względu na ilość działek w księdze wieczystej i wykazie), w rozbiciu:
a) do celów ewidencji gruntów i budynków,
b) do celów regulacji ksiąg wieczystych - dokument upoważniający do wpisu w księdze wieczystej.
Data udzielania zamówienia
2016-01-25
Liczba otrzymanych ofert
1
Cena wybranej oferty
612,54
Oferta z najniższą ceną
612,54
Oferta z najwyższą ceną
612,54
Waluta
PLN
Nazwa wykonawcy
Rafał Foryś GEO-PROJEKT
Adres:
ul. Bohaterów Września 37
Miejscowość
Świnoujście
Kod pocztowy:
72-600

Nazwa części
Opracowanie mapy do celów projektowych dla potrzeb obiektu drogowego w tym pomiar wysokościowy przekrojów pasa drogowego oraz wszystkich wejść i wjazdów do posesji. Sporządzenie wtórnika mapy zasadniczej w postaci analogowej oraz w postaci uwierzytelnionego przez M.O.D.G i K.
Cena za 1 ha - do 3 ha.
Data udzielania zamówienia
2016-01-25
Liczba otrzymanych ofert
2
Cena wybranej oferty
541,20
Oferta z najniższą ceną
541,20
Oferta z najwyższą ceną
550,00
Waluta
PLN
Nazwa wykonawcy
Rafał Foryś GEO-PROJEKT
Adres:
ul. Bohaterów Września 37
Miejscowość
Świnoujście
Kod pocztowy:
72-600

Nazwa części
Opracowanie mapy do celów projektowych dla potrzeb obiektu drogowego w tym pomiar wysokościowy przekrojów pasa drogowego oraz wszystkich wejść i wjazdów do posesji. Sporządzenie wtórnika mapy zasadniczej w postaci analogowej oraz w postaci rastra uwierzytelnionego przez M.O.D.G i K.
Cena za 1 ha - od 3 ha do 10 ha.
Data udzielania zamówienia
2016-01-25
Liczba otrzymanych ofert
2
Cena wybranej oferty
450,00
Oferta z najniższą ceną
450,00
Oferta z najwyższą ceną
541,20
Waluta
PLN
Nazwa wykonawcy
Robert Rombel GEO-AKR Usługi Geodezyjne
Adres:
ul. Wojska Polskiego 1/19
Miejscowość
Świnoujście
Kod pocztowy:
72-600

Nazwa części
Opracowanie mapy do celów projektowych dla potrzeb obiektu drogowego w tym pomiar wysokościowy przekrojów pasa drogowego oraz wszystkich wejść i wjazdów do posesji. Sporządzenie wtórnika mapy zasadniczej w postaci analogowej oraz w postaci rastra uwierzytelnionego przez M.O.D.G i K.
Cena za 1 ha - powyżej 10 ha.
Data udzielania zamówienia
2016-01-25
Liczba otrzymanych ofert
2
Cena wybranej oferty
440,00
Oferta z najniższą ceną
440,00
Oferta z najwyższą ceną
541,20
Waluta
PLN
Nazwa wykonawcy
Robert Rombel GEO-AKR Usługi Geodezyjne
Adres:
ul. Wojska Polskiego 1/19
Miejscowość
Świnoujście
Kod pocztowy:
72-600

Nazwa części
Opracowanie mapy do celów projektowych dla potrzeb obiektu drogowego w tym pomiar wysokościowy przekrojów pasa drogowego oraz wszystkich wejść i wjazdów do posesji. Sporządzenie wtórnika mapy zasadniczej w postaci analogowej oraz w postaci wektorowej z wykorzystaniem danych będących treścią baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego uwierzytelnionego przez M.O.D.G i K. Cena za 1 ha - do 3 ha.
Data udzielania zamówienia
2016-01-25
Liczba otrzymanych ofert
2
Cena wybranej oferty
626,07
Oferta z najniższą ceną
626,07
Oferta z najwyższą ceną
800,00
Waluta
PLN
Nazwa wykonawcy
Rafał Foryś GEO-PROJEKT
Adres:
ul. Bohaterów Września 37
Miejscowość
Świnoujście
Kod pocztowy:
72-600

Nazwa części
Opracowanie mapy do celów projektowych dla potrzeb obiektu drogowego w tym pomiar wysokościowy przekrojów pasa drogowego oraz wszystkich wejść i wjazdów do posesji. Sporządzenie wtórnika mapy zasadniczej w postaci analogowej oraz w postaci wektorowej z wykorzystaniem danych będących treścią baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego uwierzytelnionego przez M.O.D.G i K. Cena za 1 ha - od 3 ha do 10 ha.
Data udzielania zamówienia
2016-01-25
Liczba otrzymanych ofert
2
Cena wybranej oferty
626,07
Oferta z najniższą ceną
626,07
Oferta z najwyższą ceną
700,00
Waluta
PLN
Nazwa wykonawcy
Rafał Foryś GEO-PROJEKT
Adres:
ul. Bohaterów Września 37
Miejscowość
Świnoujście
Kod pocztowy:
72-600

Nazwa części
Opracowanie mapy do celów projektowych dla potrzeb obiektu drogowego w tym pomiar wysokościowy przekrojów pasa drogowego oraz wszystkich wejść i wjazdów do posesji. Sporządzenie wtórnika mapy zasadniczej w postaci analogowej oraz w postaci wektorowej z wykorzystaniem danych będących treścią baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego uwierzytelnionego przez M.O.D.G i K. Cena za 1 ha - powyżej 10 ha.
Data udzielania zamówienia
2016-01-25
Liczba otrzymanych ofert
2
Cena wybranej oferty
626,07
Oferta z najniższą ceną
626,07
Oferta z najwyższą ceną
650,00
Waluta
PLN
Nazwa wykonawcy
Rafał Foryś GEO-PROJEKT
Adres:
ul. Bohaterów Września 37
Miejscowość
Świnoujście
Kod pocztowy:
72-600

Nazwa części
Opracowanie mapy do celów projektowych dla potrzeb realizacji pozostałych inwestycji. Sporządzenie wtórnika mapy zasadniczej w postaci analogowej oraz w postaci rastra uwierzytelnionego przez M.O.D.G i K. Cena za 1 ha - do 3 ha.
Data udzielania zamówienia
2016-01-25
Liczba otrzymanych ofert
2
Cena wybranej oferty
541,20
Oferta z najniższą ceną
541,20
Oferta z najwyższą ceną
700,00
Waluta
PLN
Nazwa wykonawcy
Rafał Foryś GEO-PROJEKT
Adres:
ul. Bohaterów Września 37
Miejscowość
Świnoujście
Kod pocztowy:
72-600

Nazwa części
Opracowanie mapy do celów projektowych dla potrzeb realizacji pozostałych inwestycji. Sporządzenie wtórnika mapy zasadniczej w postaci analogowej oraz w postaci rastra uwierzytelnionego przez M.O.D.G i K. Cena za 1 ha - od 3 ha do 10 ha.
Data udzielania zamówienia
2016-01-25
Liczba otrzymanych ofert
2
Cena wybranej oferty
541,20
Oferta z najniższą ceną
541,20
Oferta z najwyższą ceną
550,00
Waluta
PLN
Nazwa wykonawcy
Rafał Foryś GEO-PROJEKT
Adres:
ul. Bohaterów Września 37
Miejscowość
Świnoujście
Kod pocztowy:
72-600

Nazwa części
Opracowanie mapy do celów projektowych dla potrzeb realizacji pozostałych inwestycji. Sporządzenie wtórnika mapy zasadniczej w postaci analogowej oraz w postaci rastra uwierzytelnionego przez M.O.D.G i K. Cena za 1 ha - powyżej 10 ha.
Data udzielania zamówienia
2016-01-25
Liczba otrzymanych ofert
2
Cena wybranej oferty
500,00
Oferta z najniższą ceną
500,00
Oferta z najwyższą ceną
541,20
Waluta
PLN
Nazwa wykonawcy
Robert Rombel GEO-AKR Usługi Geodezyjne
Adres:
ul. Wojska Polskiego 1/19
Miejscowość
Świnoujście
Kod pocztowy:
72-600

Nazwa części
Inwentaryzacja obiektu podać cenę za 100 m.
Obiekt liniowy do 100 m.
Data udzielania zamówienia
2016-01-25
Liczba otrzymanych ofert
1
Cena wybranej oferty
221,40
Oferta z najniższą ceną
221,40
Oferta z najwyższą ceną
221,40
Waluta
PLN
Nazwa wykonawcy
Rafał Foryś GEO-PROJEKT
Adres:
ul. Bohaterów Września 37
Miejscowość
Świnoujście
Kod pocztowy:
72-600

Nazwa części
Inwentaryzacja obiektu podać cenę za 100 m.
Obiekt liniowy - powyżej 100 m.
Data udzielania zamówienia
2016-01-25
Liczba otrzymanych ofert
1
Cena wybranej oferty
184,50
Oferta z najniższą ceną
184,50
Oferta z najwyższą ceną
184,50
Waluta
PLN
Nazwa wykonawcy
Rafał Foryś GEO-PROJEKT
Adres:
ul. Bohaterów Września 37
Miejscowość
Świnoujście
Kod pocztowy:
72-600

Nazwa części
Inwentaryzacja przyłącza - podać cenę za sztukę.
Data udzielania zamówienia
2016-01-25
Liczba otrzymanych ofert
1
Cena wybranej oferty
307,50
Oferta z najniższą ceną
307,50
Oferta z najwyższą ceną
307,50
Waluta
PLN
Nazwa wykonawcy
Rafał Foryś GEO-PROJEKT
Adres:
ul. Bohaterów Września 37
Miejscowość
Świnoujście
Kod pocztowy:
72-600

Nazwa części
Inwentaryzacja studni -podać cenę za sztukę.
Data udzielania zamówienia
2016-01-25
Liczba otrzymanych ofert
2
Cena wybranej oferty
123,00
Oferta z najniższą ceną
123,00
Oferta z najwyższą ceną
200,00
Waluta
PLN
Nazwa wykonawcy
Rafał Foryś GEO-PROJEKT
Adres:
ul. Bohaterów Września 37
Miejscowość
Świnoujście
Kod pocztowy:
72-600

Nazwa części
Inwentaryzacja sytuacyjno-wysokościowa punktu w terenie - podać cenę za sztukę.
Data udzielania zamówienia
2016-01-25
Liczba otrzymanych ofert
2
Cena wybranej oferty
50,00
Oferta z najniższą ceną
50,00
Oferta z najwyższą ceną
123,00
Waluta
PLN
Nazwa wykonawcy
Robert Rombel GEO-AKR Usługi Geodezyjne
Adres:
ul. Wojska Polskiego 1/19
Miejscowość
Świnoujście
Kod pocztowy:
72-600

Nazwa części
Pomiar wysokościowy przekrojów pasa drogowego podać cenę za punkt do 50 punktów
(szkic sytuacyjny z lokalizacją pomierzonych punktów w skali 1:500, wykaz współrzędnych i rzędnych pomierzonych punktów w wersji papierowej i elektronicznej - plik z rozszerzeniem txt).
Data udzielania zamówienia
2016-01-25
Liczba otrzymanych ofert
3
Cena wybranej oferty
8,00
Oferta z najniższą ceną
8,00
Oferta z najwyższą ceną
14,76
Waluta
PLN
Nazwa wykonawcy
Rafał Foryś GEO-PROJEKT
Adres:
ul. Bohaterów Września 37
Miejscowość
Świnoujście
Kod pocztowy:
72-600

Nazwa części
Pomiar wysokościowy przekrojów pasa drogowego podać cenę za punkt - powyżej 50 punktów
(szkic sytuacyjny z lokalizacją pomierzonych punktów w skali 1:500, wykaz współrzędnych i rzędnych pomierzonych punktów w wersji papierowej i elektronicznej - plik z rozszerzeniem txt).
Data udzielania zamówienia
2016-01-25
Liczba otrzymanych ofert
3
Cena wybranej oferty
7,38
Oferta z najniższą ceną
7,38
Oferta z najwyższą ceną
12,30
Waluta
PLN
Nazwa wykonawcy
Rafał Foryś GEO-PROJEKT
Adres:
ul. Bohaterów Września 37
Miejscowość
Świnoujście
Kod pocztowy:
72-600

Nazwa części
Wykonanie aktualizacji mapy zasadniczej i mapy ewidencyjnej,
w zakresie obiektów budowlanych
nieistniejących już w terenie, sporządzenie dokumentu odzwierciedlającego taką zmianę (wypis i wyrys w zakresie budynków, odbitka z mapy zasadniczej w zakresie budowli). Podać cenę za 1 działkę.
Data udzielania zamówienia
2016-01-25
Liczba otrzymanych ofert
2
Cena wybranej oferty
430,50
Oferta z najniższą ceną
430,50
Oferta z najwyższą ceną
600,00
Waluta
PLN
Nazwa wykonawcy
Rafał Foryś GEO-PROJEKT
Adres:
ul. Bohaterów Września 37
Miejscowość
Świnoujście
Kod pocztowy:
72-600

źródło: Urząd Zamówień Publicznych