PARTNER PORTALU
 • BGK

WYSZUKIWARKI

 
 • bankiet
 • catering
 • spa
 • klub
 • uslugi
 • rekreacja
 • restauracja
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • www.komunikaty.pl
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • konferencje.pl

Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice - cześć 2

 • Miejscowość:

  Myślenice

 • Numer ogłoszenia:

  154810

 • Data zamieszczenia:

  2016-12-31

 • Typ ogłoszenia:

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane

 • Zamieszczanie ogłoszenia:

  obowiązkowe.

 • Ogłoszenie powiązane:

  110855 z 2016-06-29

ZAMAWIAJĄCY

Nazwa
Urząd Miasta i Gminy Myślenice
Adres
Rynek 8/9, 32-400 Myślenice, woj. małopolskie
Telefon
012 6392300
Fax
012 6392305
Rodzaj zamawiającego
Administracja samorządowa

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice - cześć 2
Rodzaj zamówienia
roboty budowlane
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, obejmujące zadanie pn.: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice - cześć 2. 2.Zamówienie zostało podzielone na 2 następujące części: 1)Część zamówienia nr 1 - Wykonanie nawierzchni dróg w miejscowościach: Myślenice, Borzęta, Bysina, Głogoczów, Jasienica, Łęki, Osieczany, Polanka, Droginia; 2)Część zamówienia nr 2 - Wykonanie nawierzchni dróg w miejscowościach: Bęczarka, Krzyszkowice, Poręba, Trzemeśnia, Zasań, Bulina. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Tom III niniejszej SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia. 4. Pożądane jest aby przed złożeniem Oferty Wykonawca przeprowadził wizję lokalną terenu, na którym zlokalizowane będą roboty objęte przedmiotem niniejszego zamówienia. Termin wizji lokalnej i szczegóły techniczne jej przeprowadzenia wymagają uzgodnienia z Zamawiającym. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. Dokonanie wizji lokalnej nie jest warunkiem koniecznym do złożenia Oferty w niniejszym postępowaniu. 5. Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia należy wykonać zgodnie z: a) STWIOR, b) przedmiarem robót, c) zasadami sztuki budowlanej, współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami i standardami. 6. Zamawiający zastrzega, iż w trakcie realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie: 1) pokrywać koszty pobieranych mediów (woda, energia elektryczna, ogrzewanie, itp.) zużytych przy wykonywaniu robót; 2) zabezpieczyć i oznakować teren budowy przez cały czas trwania realizacji zadania, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki remontowanego obiektu oraz ponosić pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia terenu budowy, a po zakończeniu robót zewnętrznych uporządkować teren; 3) zapewnić na własny koszt i we własnym zakresie kontener/kontenery na składowanie odpadów, gruzu i śmieci z terenu budowy i na własny koszt zapewnić jego wywóz; 4) zabezpieczyć na własny koszt pomieszczenia socjalne dla personelu Wykonawcy. 7. Szczegółowy zakres obowiązków wykonawcy został opisany w Tomie II niniejszej SIWZ - Projekcie Umowy..
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45233140-2 - Roboty drogowe
45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg
45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia
przetarg nieograniczony
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie.

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Nazwa części
Wykonanie nawierzchni dróg w miejscowościach: Myślenice, Borzęta, Bysina, Głogoczów, Jasienica, Łęki, Osieczany, Polanka, Droginia.
Data udzielania zamówienia
2016-08-24
Liczba otrzymanych ofert
5
Cena wybranej oferty
6306869,07
Oferta z najniższą ceną
6072540,43
Oferta z najwyższą ceną
6759911,29
Waluta
PLN
Nazwa wykonawcy
EUROVIA POLSKA S.A.
Adres:
Bielany Wrocławskie ul. Szwedzka 5
Miejscowość
Kobierzyce
Kod pocztowy:
55-040

Nazwa części
Wykonanie nawierzchni dróg w miejscowościach: Bęczarka, Krzyszkowice, Poręba, Trzemeśnia, Zasań, Bulina.
Data udzielania zamówienia
2016-08-24
Liczba otrzymanych ofert
6
Cena wybranej oferty
2439791,14
Oferta z najniższą ceną
2439791,14
Oferta z najwyższą ceną
3162606,44
Waluta
PLN
Nazwa wykonawcy
Prace Ziemne Maszynami Budowlanymi Andrzej Kiernia
Adres:
Ratułów 208
Miejscowość
Ciche
Kod pocztowy:
34-407

źródło: Urząd Zamówień Publicznych