PARTNER PORTALU
  • BGK

NIK: Wydatkowanie unijnych funduszy jest niezadowalające

  • pt/pap    21 grudnia 2017 - 10:00
NIK: Wydatkowanie unijnych funduszy jest niezadowalające
Ocenę wykorzystania środków z UE opublikowała NIK (fot.:Public Domain Pictures/publicdomainpictures.net)

Wydatkowanie przez Polskę unijnych środków z polityki spójności jest niezadowalające, mimo znacznej poprawy w naborach wniosków i w zawieraniu umów z beneficjentami - informuje NIK w raporcie. Polska ma do wydania w latach 2014-2020 ok. 80 mld euro.
• Tylko w przypadku Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko osiągnięto poziom certyfikacji wydatków, który był określony w Planie działań Rady Ministrów na koniec 2016 r. - napisano w raporcie NIK o zarządzaniu wykorzystaniem środków UE na lata 2014-2020 w ramach Polityki Spójności.

• Ponadto NIK wskazuje na duże zróżnicowanie w realizacji osi priorytetowych, a stan realizacji niektórych z nich jest na bardzo niskim poziomie.

• Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 sierpnia 2017 r.

Polska w umowie partnerstwa na lata 2014-2020 zobowiązała się do udziału w osiąganiu 11 celów tematycznych polityki spójności. Udział ten realizowany jest poprzez osiąganie celów osi priorytetowych, pogrupowanych w programy operacyjne zarządzane bądź przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego (programy krajowe), bądź przez zarządy województw (programy regionalne).

Czytaj też: Wykorzystanie funduszy unijnych: 13 województw wysoko, 3 mają braki

NIK przeprowadziła kontrolę w 2017 r. Objęto nią pięć krajowych programów operacyjnych (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój, Program Operacyjny Polska Wschodnia, Program Operacyjny Polska Cyfrowa) oraz 16 regionalnych programów operacyjnych.

Polska spośród 28 państw Unii Europejskiej zajmowała w połowie 2017 roku 9. miejsce pod względem wydatkowania środków unijnych i 20. miejsce pod względem kontraktowania projektów.

Rada Ministrów przyjęła pod koniec lutego 2016 r. plan mający na celu przyśpieszenie realizacji programów w ramach umowy partnerstwa, w którym określiła działania, jakie należy podjąć.

Niezadowalający postęp

"Postęp w wydatkowaniu funduszy UE trudno uznać za w pełni zadowalający, pomimo wyraźnej poprawy we wdrażaniu objętych kontrolą programów operacyjnych w okresie od 30 czerwca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. Wysokość wydatków na realizację projektów wyliczana według wniosków beneficjentów o płatność wzrosła jedynie z 1,8 proc. do 7,5 proc. dostępnej alokacji funduszy UE, a jeszcze niższy był poziom wydatków certyfikowanych, tj. wydatków zweryfikowanych jako prawidłowo poniesione i zgłoszonych do refundacji do Komisji Europejskiej" - napisano w raporcie.

NIK natomiast pozytywnie ocenia postęp w realizacji programów operacyjnych w odniesieniu do naboru wniosków o dofinansowanie projektów w tym okresie z 28,5 proc. do 75,9 proc. alokacji funduszy UE, a także w zakresie zawierania umów na realizację projektów z 9,5 proc. do 36 proc. alokacji tych funduszy.

Instytucje zarządzające wskazywały, że przyczynami niskiego poziomu realizacji wydatków były m.in.: opóźnienia na szczeblu krajowym w zatwierdzaniu aktów prawnych i dokumentów strategicznych, od czego zależała możliwość ogłaszania naborów, ograniczona liczba zgłoszonych projektów dobrej jakości i realizacja projektów inwestycyjnych o długim horyzoncie czasowym.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • Duże i elastyczne, 2017-12-21 16:02:49

    Lepiej wolniej a mądrzej... youtube.com/watch?v=PkzGpqBzz78