PARTNER PORTALU
  • BGK

O czym trzeba pamiętać udzielając poparcia dla referendum lokalnego?

  • MIW    18 grudnia 2017 - 11:20
O czym trzeba pamiętać udzielając poparcia dla referendum lokalnego?
Poparcie wniosku o przeprowadzenie referendum lokalnego wymaga złożenia na karcie poparcia wszystkich danych osobowych i daty udzielenia poparcia, potwierdzonych własnoręcznym podpisem. (fot. www.dobron.ug.gov.pl)

Poparcie wniosku o przeprowadzenie referendum lokalnego wymaga złożenia na karcie poparcia wszystkich danych osobowych (nazwisko, imię, adres zamieszkania, numer ewidencyjny PESEL) i daty udzielenia poparcia, potwierdzonych własnoręcznym podpisem. Pominięcie któregokolwiek z tych elementów unieważnia głos poparcia dla wniosku referendalnego – takie stanowisko przyjął 11 grudnia obradujący w składzie siedmioosobowym Naczelny Sąd Administracyjny.
• Dotychczasowe orzecznictwo sądów administracyjnych było niejednoznaczne w kwestii tego, czy do uznania prawidłowości poparcia wniosku o referendum lokalne konieczne jest podanie na karcie poparcia w sposób prawidłowy wszystkich danych osobowych zawartych w ustawie o referendum lokalnym.

• Część sądów stała na stanowisku, że podanie przy adresie zamieszkania skrótowej nazwy, brak wskazał numeru domu, ewentualnie mieszkania nie dyskwalifikuje takiego głosu poparcia.

• Tymczasem siedmioosobowy skład NSA przypomniał, że w referendum mają prawo brać udział osoby stale zamieszkujące na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, a zatem obowiązek podania adresu zamieszkania mieszkańca JST stanowi jeden z najistotniejszych elementów poparcia.

Rozpatrujący tę sprawę NSA zwrócił uwagę na fakt, że w dotychczasowym orzecznictwie sądów administracyjnych istnieją rozbieżności na tle kontroli aktów organów stanowiących JST oraz komisarzy wyborczych odrzucających wnioski o przeprowadzenie referendów lokalnych. Wątpliwości dotyczą w szczególności tego, czy do uznania prawidłowości poparcia wniosku o referendum lokalne konieczne jest podanie na karcie poparcia w sposób prawidłowy wszystkich danych osobowych zawartych w art. 14 ust. 4 ustawy o referendum lokalnym (tj. nazwisko, imię, adres zamieszkania, numer ewidencyjny PESEL i datę udzielenia poparcia), czy też wystarczy zamieścić dane osobowe umożliwiające identyfikację osoby składającej podpis nawet, jeżeli popierający wniosek posłużyli się skrótami nazw ulic bądź miejscowości lub też nie wpisali pełnych adresów zamieszkania.

Czytaj: Ustawa o referendum lokalnym do zmiany. Ruchy miejskie chcą nowelizacji

Bardziej restrykcyjna wykładnia przepisów ustawy, prezentowana w orzecznictwie NSA zakłada, że wszystkie elementy wskazane w art. 14 ust. 4 u.r.l. muszą znaleźć się na karcie poparcia wniosku o referendum, a brak któregokolwiek z nich przesądza o nieudzieleniu poparcia dla wniosku referendalnego.

Z kolei bardziej liberalna interpretacja tej regulacji (wyrażona np. przez WSA w Krakowie w wyroku z dnia 11 maja 2004 r.) stwierdza, że "nie ma podstaw do wykładni restrykcyjnej, każącej uznać za brak prawidłowo złożonych podpisów zarówno brak jakiegokolwiek podpisu, jak i brak którejś z informacji wyliczonych w art. 14 ust. 4 u.r.l." . Przykładów na takie liberalne podejście w orzecznictwie sądów administracyjnych zresztą nie brakuje. WSA w Gdańsku 26 czerwca 2012 r. stanął na stanowisku, że brak jest podstaw, by odrzucić podpis obywatela, jeżeli poza wskazaniem imienia i nazwiska oraz numeru PESEL, wpisał on adres zamieszkania używając skrótowej nazwy lub nie wskazał numeru domu, ewentualnie mieszkania (pogląd ten został podtrzymany w wyroku NSA z 4 października 2012 r.). WSA w Gliwicach 12 listopada 2012 r. orzekł, że dane dotyczące imienia, nazwiska oraz nr ewidencyjnego PESEL muszą być prawidłowe i nie mogą zawierać żadnych błędów, ale już w przypadku danych dotyczących adresu zamieszkania danej osoby, to informacja ta pełni funkcję uzupełniającą i nie musi rzutować w sposób kategoryczny na prawidłowość zgłoszonego poparcia. Zwolennicy liberalnej interpretacji przepisów mogli się także powoływać na wyrok NSA z 29 września 2004 r. , który ocenił, że prawidłowo złożonym podpisem jest podpis sensu stricte, a nie podpis wraz z danymi identyfikującymi podpisującego.

REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.