PARTNER PORTALU
  • BGK

Powstanie unijna polityka zrównoważonej żywności?

  • pt    3 lutego 2017 - 16:53
Powstanie unijna polityka zrównoważonej żywności?
Przedstawiciele władz lokalnych podkreślili konieczność stymulowania i podtrzymywania rozwoju systemów rolniczych o małej skali (fot.fotolia)

• Ekologiczna, lokalna i świeża żywność znalazła się w centrum uwagi Komisji Zasobów Naturalnych (NAT) Europejskiego Komitetu Regionów.
• Przedstawiciele władz lokalnych opowiedzieli się za opracowaniem polityki UE dotyczącej zrównoważonej żywności.
Wspólna i długoterminowa wizja jest niezbędna, aby uporać się z trzema głównymi problemami: zagwarantowanie opłacalnej produkcji żywności w obliczu rosnącego zapotrzebowania na żywność; zapewnienie zrównoważonej gospodarki zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu i wreszcie wniesienie wkładu w wyważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich UE i ich społeczności.

Arno Kompatscher (IT/EPP), przewodniczący autonomicznej prowincji Bolzano i radny regionalny, sprawozdawca opinii "W kierunku polityki UE dotyczącej zrównoważonej żywności i sprzyjającej tworzeniu miejsc pracy i wzrostowi gospodarczemu w regionach i miastach Europy" zaprezentował dokument w czasie 12. posiedzenia NAT w Brukseli. Żywność zrównoważona to żywność łącząca w sobie własności żywności ekologicznej, lokalnej i świeżej.

Zdrowa żwywność

Wraz z powiększaniem się światowej populacji, coraz bardziej naglące staje się pytanie o to, w jaki sposób utrzymamy zrównoważone zaopatrzenie wszystkich w zdrową żywność w wystarczającej ilości. Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) na skutek wzrostu demograficznego, zmian w diecie i przychodach, prawdopodobny wzrost zapotrzebowania na żywność do roku 2050 wyniesie 70 proc..

Komisja Zasobów Naturalnych zaapelowała o politykę UE dotyczącą zrównoważonej żywności, politykę kształtowaną w demokratyczny sposób, opracowaną na podstawie wspólnej i długoterminowej wizji, opartą na najnowszej wiedzy naukowej oraz zgodnej z ideą wielopoziomowego sprawowania rządów. Demokracja żywnościowa jest procesem oddolnym, który powinien rozpoczynać się od szczebla lokalnego, regionalnego i miejskiego.

Przedstawiciele władz lokalnych podkreślili konieczność stymulowania i podtrzymywania rozwoju systemów rolniczych o małej skali, promocji dywersyfikacji gatunków roślin uprawnych i rolnictwa ekologicznego, poparli także rozwój alternatywnych sieci dostarczania żywności, takich jak targowiska dla rolników.

Opinia NAT kładzie też nacisk na kampanie informacyjne promujące zdrowe odżywianie się: żywienie w większym stopniu roślinne z dużym udziałem owoców i warzyw, ograniczające spożycia mięsa, tłuszczów i cukru oraz propagowanie zakupów lokalnej/regionalnej świeżej i sezonowej żywności wytwarzanej z zastosowaniem zrównoważonych metod produkcji.

Według samorządowców należy również zmienić wytyczne dotyczące zielonych zamówień publicznych ażeby umożliwić promocje lokalnej żywności, a także w większym stopniu wspierać inicjatywy miast typu "mediolański pakt miast na rzecz polityki żywnościowej".

Europejscy samorządowcy podkreślili także, iż niezmiernie ważne jest wzmocnienie powiązań między różnymi sektorami związanymi z żywnością, takimi jak energia, leśnictwo, zasoby morza, woda, odpady, rolnictwo, zmiana klimatu, nauka i badania oraz użytkowania gruntów.

Unia największym producentem żywności

UE jest obecnie największym eksporterem produktów rolnych na świecie, a rolnictwo jest ważnym filarem jej gospodarki. Sektor rolno-spożywczy zatrudnia 47 mln osób w 15 mln przedsiębiorstw w dziedzinach takich jak przetwórstwo żywności, sprzedaż detaliczna i usługi oraz przyczynia się do dodatniego bilansu handlowego wynoszącego 17 802 mln euro, co stanowi 7,2 % całkowitej wartości wywozu z UE.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.