PARTNER PORTALU
  • BGK

Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne

  • Artykuł promocyjny dostarczony przez firmę Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu    16 marca 2017 - 07:00

Czy warto udzielać społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych ? Jakie korzyści przynoszą postępowania, w których zastosowano mechanizmy społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych? Czy można stosować mechanizmy społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych w prowadzonych rozpoznaniach cenowych ?
 

W tym artykule zaprezentowane zostaną mechanizmy służące udzielaniu zamówień publicznych w sposób społecznie odpowiedzialny oraz korzyści płynące z tak przygotowywanych i prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Z dniem 28 lipca 2016 r. kiedy to weszła w życie ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) przenosząca na grunt polskiego systemu prawnego przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. nr 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE, ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) stała się jeszcze bardziej skutecznym narzędziem społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych.

Wspomniana dyrektywa unijna jak i ustawa nowelizująca ustawę Prawo zamówień publicznych znacznie szerzej odnoszą się do kwestii społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych. Zgodnie z wypracowaną definicją Społecznie Odpowiedzialne Zamówienia Publiczne odnoszą się do etapów zamówień publicznych, które uwzględniają jeden lub kilka następujących aspektów: promocję godnej pracy, poszanowanie praw człowieka i prawa pracy, wsparcie społecznego włączenia (w tym osób niepełnosprawnych), wsparcie ekonomii społecznej oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw, a także promocję równych szans oraz zasady ,,dostępny i przeznaczony dla wszystkich". Osiągnięcie powyższych celów następować ma m.in. przy uwzględnieniu kwestii uczciwego i etycznego handlu oraz przy poszanowaniu zasad traktatowych i dyrektyw w sprawie zamówień publicznych.

Uwzględnienie tych aspektów, jak również zasad ujętych w Traktacie Unii Europejskiej i dyrektywach dotyczących zamówień publicznych ma umożliwić trwały, zaawansowany i zrównoważony rozwój, a przy tym osiąganie aspektów i celów społecznych Unii Europejskiej.

Ideę uwzględniania aspektów społecznych na szczeblu Unii Europejskiej kształtuje także m.in. Strategia "Europa 2020" na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Unijna strategia "Europa 2020" na rzecz inteligentnego i zrównoważonego Rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz powiązane z nią projekty przewodnie mają za zadanie wspierać m.in. priorytety zrównoważonego rozwoju, tj. gospodarkę efektywniej korzystającą z zasobów, bardziej przyjazną środowisku oraz sprzyjającą włączeniu społecznemu.

Natomiast ideę uwzględniania aspektów społecznych na szczeblu krajowym kształtuje m.in. Strategia "Sprawne Państwo 2020". Wskazano w tym dokumencie, iż w celu efektywnego gospodarowania zasobami rzeczowymi i finansowymi urzędy administracji publicznej winny położyć nacisk na upowszechnienie istniejących już rozwiązań prawnych dotyczących uwzględnienia kwestii społecznych (tzw. klauzul społecznych), aspektów ekologicznych (tzw. zielonych zamówień publicznych) w procedurach przetargowych oraz zwiększenia udziału małych i średnich przedsiębiorstw w systemie zamówień publicznych.

Jak widać chociażby na tych dwóch wymienionych przykładach strategii wprowadzanych na szczeblu unijnym oraz krajowym społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne stają się coraz ważniejszym elementem systemu zamówień publicznych tak w samej Unii Europejskiej jak i na poziomie krajowych systemów udzielania zamówień publicznych.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.