PARTNER PORTALU
  • BGK

Zasiłek celowy zależny od 500 plus. WSA: "nie można tego pominąć"

  • AW    10 marca 2017 - 09:59
Zasiłek celowy zależny od 500 plus.  WSA: "nie można tego pominąć"
Organ podejmując decyzję w ramach uznania administracyjnego zobowiązany był rozważyć wnikliwie sytuację rodzinną, majątkową i życiową wnioskodawcy (fot.mgopsziebice.pl)

• Spełnienie kryteriów przez osobę ubiegającą się o zasiłek celowy nie oznacza, że może sama określać wysokość przyznanego świadczenia – podnosi Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.
• Przypomina, że pomocy społecznej w formie zasiłku celowego nie można traktować jako stałego źródła dochodów.
• Wsparcie z programu 500 plus wpływa na poprawę sytuacji rodziny i może mieć wpływ na decyzje organu pomocy społecznej o przyznaniu i wysokości zasiłku celowego.
Wojewódzki sąd administracyjny w Łodzi badał skargę mieszkanki na działania gminnego ośrodka pomocy społecznej. Kobieta podnosiła, że jej zdaniem otrzymała za niski dodatek celowy na zakup żywności. Uzasadniała, że rodzina z dwójką dzieci utrzymuje się z rent oraz zasiłków, bo ona z mężem nie pracują ze względu na stan zdrowia.

Skarżąca miała za złe, że zasiłek celowy został przyznany dorosłym członkom rodziny, a dzieciom nie, ponieważ mają świadczenie wychowawcze z programu 500 plus. Zaznaczyła, że na stronach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest wyraźnie wskazane, że świadczenie 500 plus w żaden sposób nie może powodować utraty należnego zasiłku z pomocy społecznej.

Zasiłek celowy zależny od decyzja organu pomocy społecznej

WSA po zbadaniu sprawy nie zakwestionował faktu trudnej sytuacji skarżącej rodziny.

- Niewątpliwe skarżąca znajduje się w trudnej sytuacji życiowej, co stanowi warunek konieczny objęcia pomocą społeczną – podnosi sąd w wyroku, ale dodaje, że przyznanie skarżącej zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w wysokości niższej niż się spodziewała nie stanowi przekroczenia granic uznania administracyjnego.

Czytaj też: Nawet 3 tys. zł z pomocy społecznej na miesiąc

Przyznanie zasiłku celowego zależy od uznania administracyjnego organu, który analizuje możliwość przyznania świadczenia w kontekście ogólnej hierarchii zgłaszanych potrzeb oraz wysokości dysponowanej kwoty środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. W ramach uznania administracyjnego organ decyduje nie tylko o wysokości świadczenia, lecz także o tym, czy świadczenie w ogóle powinno zostać przyznane.

- Podkreślenia wymaga również fakt, że pomocy społecznej w formie zasiłku celowego nie można traktować jako stałego źródła dochodów, czego zadaje się nie zauważać skarżąca. Zasiłek celowy nie może bowiem stanowić podstawowego źródła utrzymania i służyć zaspokojeniu każdej potrzeby życiowej. Zgodnie z intencją ustawodawcy, celem pomocy społecznej jest jedynie udzielenie wsparcia, a nie zastąpienie indywidualnych wysiłków w dążeniu do poprawy swej sytuacji bytowej – czytamy w wyroku WSA w Łodzi.

Jak stanowi ustawa, zadaniem pomocy społecznej jest podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny być uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej. Ale nie znaczy to, że mogą wnioskować o konkretne kwoty zasiłków.

- Spełnienie kryteriów przez osobę ubiegającą się o zasiłek celowy nie oznacza, że istnieje po jej stronie roszczenie o przyznanie tego świadczenia w wysokości, którą sama określi. Przeciwnie – zainteresowany musi liczyć się z tym, że organ odmówi przyznania mu tego świadczenia lub jego wysokość będzie inna niż ta, którą określił w złożonym wniosku – odpowiada łódzki sąd. ×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.