BIP, nabór na pracowników samorządowych: Które dane o kandydatach znajdziesz w internecie?

W ustawie o pracownikach samorządowych określony został obowiązek upowszechnienia informacji o kandydatach, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. O jakie informacje chodzi?

BIP, nabór na pracowników samorządowych: Które dane o kandydatach znajdziesz w internecie?
Jakie informacje o kandydatach mogą zostać podane do publicznej wiadomości? (fot.fotolia)

Jeden z ośrodków pomocy społecznej zwrócił się do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) z zapytaniem czy może upublicznić na stronach internetowych biuletynu informacji publicznej dokładne adresy zamieszkania kandydatów na pracowników samorządowych, wyłonionych w drodze naboru.

W odpowiedzi GIODO podkreśla, że ustawa o ochronie danych osobowych odsyła do przepisów szczególnych, regulujących działalność określonych podmiotów i instytucji, wskazujących w jakich przypadkach i w jakim zakresie mogą one przetwarzać dane osobowe, aby obowiązki i uprawnienia nałożone na nie mocą tych przepisów mogły być realizowane.

W JST nie wszystkie dane osobowe są jawne

W ustawie o pracownikach samorządowych określony został obowiązek upowszechnienia informacji o kandydatach, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

Zgodnie z jej art. 15 ust. 1 niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w jednostce, w której był przeprowadzony nabór, oraz opublikowanie w BIP przez okres co najmniej 3 miesięcy.

- Z ust. 2 tego przepisu wynika wprost, jakie informacje o kandydatach mogą zostać podane do publicznej wiadomości. Lista takich kandydatów, którą ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej, zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Zgodnie zaś z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu (art. 25) – wyjaśnia GIODO.

W związku z powyższym ośrodek pomocy społecznej nie może upubliczniać dokładnego adresu osób zakwalifikowanych do dalszego etapu naboru na stanowisko pracownika samorządowego.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE