PARTNER PORTALU
  • BGK

Cofną urlop nauczycielowi

  • AT    25 lipca 2012 - 20:36
Cofną urlop nauczycielowi

Przebywanie nauczyciela, który pełni funkcję radnego w gminie i pobiera z tego tytułu diety, na urlopie dla poratowania zdrowia wyczerpuje postanowienia ust. 7 art. 73 Karty Nauczyciela i może być powodem wycofania urlopu.
Jak donosi Ministerstwo Edukacji Narodowej nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku.

Nauczyciel w okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatków socjalnych, takich jak nauczycielski dodatek mieszkaniowy, dodatek dla nauczyciela zatrudnionego na terenie wiejskim - podaje MEN.

O udzieleniu i odwołaniu z płatnego urlopu dla poratowania zdrowia w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia decyduje wyłącznie dyrektor szkoły, który zgodnie z przepisem art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z poźn. zm.) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i decyduje w sprawach wynikających ze stosunku pracy nauczyciela.

Stosownie do art. 73 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela w okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel nie może nawiązać stosunku pracy lub podjąć innej działalności zarobkowej.

Jak informuje resort w przypadku stwierdzenia, że w okresie urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel podejmuje inny stosunek pracy lub inną działalność zarobkową, dyrektor szkoły odwołuje nauczyciela z urlopu, określając termin, w którym nauczyciel obowiązany jest do powrotu do pracy.

Kreując normy prawne dotyczące urlopu dla poratowania zdrowia, ustawodawca bowiem świadomie i konsekwentnie dążył do stworzenia nauczycielowi możliwości powstrzymania się od pracy w celu realizacji zaleconego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego leczenia i poprawy stanu zdrowia - tłumaczy MEN.

Przepisy ustawy Karta Nauczyciela nie definiują pojęcia "działalność zarobkowa", dlatego dyrektor szkoły każdorazowo indywidualnie rozstrzyga, czy działania podejmowane przez nauczyciela w trakcie urlopu są działalnością zarobkową.

Nauczyciele podczas przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia powinni w maksymalnym stopniu korzystać z niezakłóconych warunków regenerowania organizmu. W ślad za tym ustawodawca gwarantuje wypłacanie wynagrodzenia ze środków publicznych (samorządowych), pomimo niewykonywania pracy w wysokości należnej nauczycielom wykonującym zadania - donosi ministerstwo.

Według art. 73 ustawy Karta Nauczyciela, należy stwierdzić, iż przebywanie nauczyciela, który pełni funkcję radnego w gminie i pobiera z tego tytułu diety, na urlopie dla poratowania zdrowia wyczerpuje postanowienia ust. 7 ww. artykułu i może być powodem wycofania urlopu. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.