PARTNER PORTALU
  • BGK

Fundusz Pracy w powiatach pod kontrolą

  • GK    1 kwietnia 2012 - 08:50
Fundusz Pracy w powiatach pod kontrolą

Powiatowe urzędy pracy powinny wykazywać w sprawozdaniach w zakresie operacji finansowych (RB-Z i Rb-N) należności i zobowiązania powstałe w wyniku gospodarowania środkami Funduszu Pracy.
Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie zwrócił się do dyrektora Departamentu Długu Publicznego Ministerstwa Finansów, Piotra Marczaka z prośbą o wyjaśnienie, czy w sprawozdaniach w zakresie operacji finansowych (Rb-Z i Rb-N), sporządzanych przez powiatowe urzędy pracy należy ujmować zobowiązania i należności Funduszu Pracy, powstałe w tych jednostkach z tytułu gospodarowania środkami funduszu.

Departament Długu Publicznego Ministerstwa Finansów odpowiedział, że najistotniejsze w tym zakresie jest określenie statusu środków będących w posiadaniu jednostek samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszu Pracy oraz fakt, czy informacje z powyższych operacji nie są dublowane w sprawozdaniach przekazywanych przez samorządy oraz w sprawozdaniach Funduszu Pracy.

„Należy mieć bowiem na uwadze, że jakkolwiek są to środki przekazywane przez fundusz na wyodrębniony rachunek jednostek tworzących publiczne służby zatrudnienia, to jednakże z tych środków są finansowane ustawowe zadania jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku, zadania powiatów w zakresie polityki rynku pracy są wykonywane przez powiatowe urzędy pracy wchodzące w skład powiatowej administracji zespolonej” – przypomina resort finansów.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra pracy i polityki społecznej w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy, kierownicy jednostek realizujących zadania finansowane ze środków Funduszu Pracy zostali zobowiązani do przekazywania dysponentowi funduszu informacji umożliwiających sporządzenie przez dysponenta funduszu sprawozdań budżetowych i finansowych.

Jednocześnie art. 10 tego rozporządzenia mówi o sporządzaniu informacji z wykonania planu finansowego funduszu, obejmującej planowane i osiągnięte przychody oraz planowane i poniesione koszty w ujęciu paragrafów klasyfikacji budżetowej, a także stan środków obrotowych na początek i koniec kwartału.

Jak informuje resort finansów, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, sporządza kwartalne sprawozdania o stanie należności i zobowiązań wyłącznie w części dotyczącej dysponenta funduszu. W sprawozdaniach tych nie są uwzględniane należności i zobowiązania powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy, powstałych w tych jednostkach z tytułu gospodarowania środkami Funduszu Pracy.

„Zatem w powyższym zakresie należności i zobowiązania powinny być ujmowane przez powiatowe urzędy pracy w sporządzanych przez nie sprawozdaniach Rb-Z i Rb-N” – stwierdza resort finansów. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • PULS, 2012-04-01 22:28:42

    miało być pod stałą kontrolą a nie jest