PARTNER PORTALU
  • BGK

Gdzie płacą najlepiej?

  • GK    8 stycznia 2013 - 10:27
Gdzie płacą najlepiej?

Największy wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto i brutto bez wypłat nagród rocznych odnotowano w woj. warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim, lubelskim, łódzkim, podlaskim i świętokrzyskim.
Liczba pracujących według stanu na 30 września br. wyniosła 8487,0 tys. osób i była niższa niż przed rokiem o 0,2 proc. Udział pracujących w sektorze prywatnym zwiększył się w stosunku do ub. Roku i wyniósł 63,5 proc. (przed rokiem 62,9 proc.).

Przeciętne zatrudnienie w okresie trzech kwartałów br. wyniosło 8268,5 tys. osób i było o 0,1 proc. wyższe niż przed rokiem i wzrost ten był niższy od notowanego w 2011 r. (odpowiednio w ub. roku wzrost o 2,1 proc.).

Największy wzrost zatrudnienia odnotowano w sekcjach: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 4,6 proc.), informacja i komunikacja (o 3,7 proc.), budownictwo (o 3,5 proc.), działalność finansowa i ubezpieczeniowa (o 3,1 proc.), transport i gospodarka magazynowa (o 2,6 proc.), górnictwo i wydobywanie (o 2,1 proc.); najmniejszy natomiast w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 0,8 proc.).

W sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja poziom przeciętnego zatrudnienia był zbliżony do notowanego sprzed roku. W pozostałych sekcjach wystąpił spadek zatrudnienia - największy w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 5,4 proc.) oraz zakwaterowaniu i gastronomii (o 3,9 proc.).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w okresie trzech kwartałów ukształtowało się na poziomie 3551,31 zł, tj. o 4,0 proc. wyższym niż w analogicznym okresie ub. roku.

W sektorze publicznym wyniosło 4039,49 zł (wzrost do analogicznego okresu ub. roku o 3,6 proc.), a w sektorze prywatnym 3323,94 zł (wzrost odpowiednio o 4,3 proc.). Siła nabywcza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej była o 0,1 proc. większa niż przed rokiem, i wzrost ten był niższy niż odpowiednio przed rokiem (przed rokiem wzrost o 1,4 proc.).

W porównaniu z okresem dziewięciu miesięcy ub. roku we wszystkich sekcjach odnotowano wzrost przeciętnego wynagrodzenia; w tym najwyższy w sekcji: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (o 9,7 proc.), administrowanie i działalność wspierająca (o 7,4 proc.), edukacja (o 5,4 proc.), przetwórstwo przemysłowe (o 4,7 proc.), obsługa rynku nieruchomości (o 4,6 proc.), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 4,2 proc.), a najniższy - w budownictwie (o 0,3 proc.), informacji i komunikacji (o 0,4 proc.), administracji publicznej i obronie narodowej; obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych (o 1,8 proc.), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 2,0 proc.), górnictwie i wydobywaniu (o 2,2 proc.).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto bez wypłat nagród rocznych w gospodarce narodowej wyniosło w okresie trzech kwartałów br. 3488,73 zł i było o 4,0 proc. wyższe niż przed rokiem. Największy wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto bez wypłat nagród rocznych odnotowano w sekcjach: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (o 9,7 proc.), administrowanie i działalność wspierająca (o 7,5 proc.), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 5,4 proc.), edukacja (o 5,3 proc.), przetwórstwo przemysłowe oraz obsługa rynku nieruchomości (po 4,7 proc.), a najniższy - w budownictwie (o 0,4 proc.), informacji i komunikacji (o 0,5 proc.), górnictwie i wydobywaniu (o 1,5 proc.), administracji publicznej i obronie narodowej; obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych (o 1,8 proc.), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 1,9 proc.).×
KOMENTARZE (1)

  • as, 2013-01-09 09:04:36

    Czyli wzrost tam gdzie dalej jest najgorzej....