Jaka płaca dla urzędnika PUP?

- Ewentualne przedłużenie okresu wspierania z Funduszu Pracy finansowania wynagrodzeń pracowników urzędów pracy powinno być powiązane z efektywnością podejmowanych i osiąganych przez powiatowy urząd pracy wyników na lokalnym rynku pracy - informuje minister Czesława Ostrowska z MPiPS.
Jaka płaca dla urzędnika PUP?
Konwent Powiatów Województwa Świętokrzyskiego wystosował pismo, w którym wyraża niepokój związany z brakiem skutecznych działań mających na celu przedłużenie obowiązywania zapisu w art. 9 pkt 2a l Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity Dz. U. z 2008 Nr 69 poz. 415 z późn. zm.) – w sprawie finansowania kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy, który obowiązuje do 31.12.2013 r.

Zdaniem Starostów z województwa świętokrzyskiego "Brak powyższych zapisów spowoduje konieczność przejęcia tego finansowania przez samorządy powiatowe, które w obecnych uwarunkowaniach finansowych nie są i nie będą w stanie ponieść tych dodatkowych kosztów".

"Następstwem tego będzie niewątpliwie redukcja zatrudnia pracowników Urzędów Pracy (w szczególności pracowników na kluczowych stanowiskach) co skutkować będzie pogorszeniem poziomu i jakości obsługi klientów oraz wpłynie na obniżenie zdolności do pozyskiwania dodatkowych środków. Zmniejszenie zatrudnienia ograniczy w związku z tym działalność Urzędów do wykonywania tylko niezbędnych czynności administracyjnych, a nie działań aktywizujących" - dodają samorządowcy.

W świetle powyższego starostowie apelują o wprowadzenie stosownych zapisów ww. Ustawy z okresem obowiązywania od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2020 r. jako obligatoryjnej formy pomocy urzędom pracy finansowania kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy a równocześnie o ustalenie jako dodatkowych zasad dofinansowanie urzędów pracy za np. znaczący udział w realizacji różnych projektów finansowanych z innych źródeł.

W uzasadnieniu czytamy: "W okresie lat 2000 – 2003 środki na finansowanie działalności powiatowych urzędów określane były przez Sejm RP i ujmowane w budżetach wojewodów, którzy dokonywali ich podziału na samorządy powiatowe".

W latach 2004 – 2005 zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U Nr 203 poz. 1966) środki na finansowanie kosztów działalności powiatowych urzędów pracy były pokrywane z dochodów własnych powiatów.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE