PARTNER PORTALU
  • BGK

Jaka płaca dla urzędnika PUP?

  • AT    10 września 2012 - 19:17
Jaka płaca dla urzędnika PUP?

- Ewentualne przedłużenie okresu wspierania z Funduszu Pracy finansowania wynagrodzeń pracowników urzędów pracy powinno być powiązane z efektywnością podejmowanych i osiąganych przez powiatowy urząd pracy wyników na lokalnym rynku pracy - informuje minister Czesława Ostrowska z MPiPS.
Konwent Powiatów Województwa Świętokrzyskiego wystosował pismo, w którym wyraża niepokój związany z brakiem skutecznych działań mających na celu przedłużenie obowiązywania zapisu w art. 9 pkt 2a l Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity Dz. U. z 2008 Nr 69 poz. 415 z późn. zm.) – w sprawie finansowania kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy, który obowiązuje do 31.12.2013 r.

Zdaniem Starostów z województwa świętokrzyskiego "Brak powyższych zapisów spowoduje konieczność przejęcia tego finansowania przez samorządy powiatowe, które w obecnych uwarunkowaniach finansowych nie są i nie będą w stanie ponieść tych dodatkowych kosztów".

"Następstwem tego będzie niewątpliwie redukcja zatrudnia pracowników Urzędów Pracy (w szczególności pracowników na kluczowych stanowiskach) co skutkować będzie pogorszeniem poziomu i jakości obsługi klientów oraz wpłynie na obniżenie zdolności do pozyskiwania dodatkowych środków. Zmniejszenie zatrudnienia ograniczy w związku z tym działalność Urzędów do wykonywania tylko niezbędnych czynności administracyjnych, a nie działań aktywizujących" - dodają samorządowcy.

W świetle powyższego starostowie apelują o wprowadzenie stosownych zapisów ww. Ustawy z okresem obowiązywania od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2020 r. jako obligatoryjnej formy pomocy urzędom pracy finansowania kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy a równocześnie o ustalenie jako dodatkowych zasad dofinansowanie urzędów pracy za np. znaczący udział w realizacji różnych projektów finansowanych z innych źródeł.

W uzasadnieniu czytamy: "W okresie lat 2000 – 2003 środki na finansowanie działalności powiatowych urzędów określane były przez Sejm RP i ujmowane w budżetach wojewodów, którzy dokonywali ich podziału na samorządy powiatowe".

W latach 2004 – 2005 zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U Nr 203 poz. 1966) środki na finansowanie kosztów działalności powiatowych urzędów pracy były pokrywane z dochodów własnych powiatów.

<!-- pagebreak //-->

W obydwu opisanych okresach przydzielane środki na funkcjonowanie powiatowych urzędów pracy w tym na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie pracowników na tzw. stanowiskach kluczowych były niewystarczające i stąd też urzędy pracy posiłkowały się uzupełniając zatrudnienie w ramach organizacji robót publicznych i prac interwencyjnych. Ze względu na możliwość większej refundacji w zdecydowanej większości stosowna była forma robót publicznych. Z uwagi jednak na to, ze umowa o prace w ramach robót publicznych z 1 – ną osobą mogła być zawarta na okres do 6 – ciu miesięcy występowały utrudnienia w ponownym zawieraniu umów tj. rejestracji tych osób jako bezrobotne po zakończeniu każdej umowy, dokonywania kolejno następujących po sobie wyrejestrowaniach i zgłaszaniu do ubezpieczeń oraz występowały trudności w kwestii wykorzystania urlopów wypoczynkowych w danym okresie obowiązywania okresowej umowy o prace.

Nie bez znaczenia był też fakt iż istniała możliwość refundacji w ramach organizowanych robót publicznych tylko do 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia a w rejestrach bezrobotnych nie było osób posiadających merytoryczne przygotowanie do pracy w urzędach pracy.

W związku z tym przyjęty od 2006 r. system odpisu 7 proc. z Funduszu Pracy środków na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek ubezpieczenia społecznego pracowników wydaje się jako optymalny, przy czym wobec znacznego zmniejszenia w latach 2011, 2012 środków Funduszu Pracy na aktywizacje bezrobotnych od których liczony jest 7 - mio procentowy odpis należałoby uzupełnić ustalony na tej podstawie limit doliczając np. uzyskane przez urzędy pracy środki na realizacje programów specjalnych czy też realizacje innych projektów z POKL wspierających aktywizacje bezrobotnych."

W odpowiedzi na obawy starostów minister Czesława Ostrowska z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) poinformowała, że pracownicy urzędów pracy są pracownikami administracji samorządowej i nie podlegają ministrowi właściwemu do spraw pracy.

W dalszej części pisma czytamy: "Zagadnienia zatrudniania i wynagradzania pracowników powiatowych urzędów pracy reguluje ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorzadowych (...) oraz wydane na jej podstawie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (...). Decyzje dotyczące obsady kadrowej powiatowego urzędu pracy, jak i również decyzje dotyczące wysokości wynagrodzenia należą do starosty powiatu lub prezydenta miasta na prawach powiatu."

<!-- pagebreak //-->

Resort informuje także, że: "Minister właściwy do spraw pracy ma możliwość jedynie pośredniego oddziaływania na sytuację powiatowych urzędów pracy, która polega na kształtowaniu rozwiązań systemowych poprzez przygotowywanie projektów ustaw oraz rozporządzenia wydawane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (...). W ustawie tej zostały zawarte mechanizmy finansowe, które w znaczny sposób wpływają na poprawę działalności publicznych służb zatrudnienia, w tym na uposażenie pracowników urzędów pracy."

Minister Czesława Ostrowska przypomniała w cytowanym piśmie, że: "Z Funduszu Pracy finansowane są m.in. koszty funkcjonowania powiatowych urzędów pracy w postaci:

- dodatków do wynagrodzeń przysługujących niektórym pracownikom urzędów pracy (pośrednikom, doradcom zawodowym, itp) w formie fakultatywnej, a nie obligatoryjnej co daje większą swobodę działania i kształtowania polityki płacowej dyrektorm urzędów pracy;
- kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy w wysokości 7% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej".

Finalizując Pani Minister pisze: "Możliwości przejściowego wspomagania finansowego powiatowych urzedów pracy w realizacji zadań ustawowych, jaką daje regulacja przepisu art. 9 ust 2a, 2a1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, została przedłużona do końca 2013 roku. Wspomnianej wyżej rozwiązanie miało na celu wsparcie samorządów w osiągnięciu odpowiedniego poziomu jakościowego standardów realizacji usług rynku pracy dla klientów urzędów pracy (m.in. poprzez wzrost zatrudnienia i wynagrodzeń głównie pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów do spraw rozwoju zawodowego, specjalistów do spraw programów, liderów klubów pracy, doradców i asystentów EURES). Pragnę jednak zwrócić uwagę, że intencją ustawodawcy było aby wyżej wspomniane mechanizmy finansowe stanowiły jedynie uzupełnienie samorządowego funduszu płac, służące wzmocnieniu działalności związanej z obsługą bezrobotnych, a nie go zastępowały".

Reasumując Minister Czesława Ostrowska dodała: "Ewentualne przedłużenie okresu wspierania z Funduszu Pracy finansowania wynagrodzeń pracowników urzędów pracy powinno być powiązane z efektywnością podejmowanych i osiąganych przez powiatowy urząd pracy wyników na lokalnym rynku pracy. Aktualnie w resorcie pracy prowadzone są prace nad przygotowaniem takich rozwiązań." Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.