PARTNER PORTALU
  • BGK

Kwartalne podsumowanie zarobków

  • GK    9 lipca 2012 - 09:38
Kwartalne podsumowanie zarobków

Poziom wynagrodzeń wyższy niż średnio w kraju odnotowano w woj. mazowieckim oraz śląskim, a najniższy – w woj. podkarpackim i kujawsko-pomorskim.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej ukształtowało się w I kwartale br. na poziomie 3646,09 zł, tj. o 5,2 proc. wyższym niż w analogicznym okresie ub. Roku – tak wynika z raportu Głównego Urzędu Statystycznego „Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I kwartale 2012 r.”

Czytaj też: Gdzie zarabia się najlepiej?

W sektorze publicznym wyniosło 4386,64 zł (wzrost do analogicznego okresu ub. roku o 4,9 proc.), a w sektorze prywatnym 3298,32 zł (wzrost odpowiednio o 5,7 proc.). Siła nabywcza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej była o 1,2 proc. większa niż przed rokiem i wzrost ten był wyższy niż odpowiednio przed rokiem (przed rokiem 0,8 proc.).

Czytaj też: Oto płace w samorządach według zakresu obowiązków

W porównaniu z I kwartałem ub. roku najwyższy wzrost płac zanotowano w sekcjach: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (o 17,2 proc.), administrowanie i działalność wspierająca (o 10,0 proc.), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 8,2 proc.), przetwórstwo przemysłowe (o 6,7 proc.), obsługa rynku nieruchomości (o 6,2 proc.), edukacja (o 5,9 proc.).

Najniższy wzrost płac zanotowano w sekcjach: w transporcie i gospodarce magazynowej (o 0,4 proc.), działalności finansowej i ubezpieczeniowej (o 2,5 proc.), opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (o 2,8 proc.), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 3,3 proc.), administracji publicznej i obronie narodowej, obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych (o 3,4 proc.), zakwaterowaniu i gastronomii (o 3,9 proc.).

Czytaj też: Płace urzędników wszystkich szczebli w podziale na województwa

Niższe niż przed rokiem było przeciętne miesięczne wynagrodzenie jedynie w sekcji informacja i komunikacja (o 1,5 proc.).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto bez wypłat nagród rocznych w gospodarce narodowej wyniosło w I kwartale br. 3473,95 zł i było o 5,2 proc. wyższe niż przed rokiem.

<!-- pagebreak //-->×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.