PARTNER PORTALU
  • BGK

List otwarty Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Ursusa do prezydent Warszawy

  • JK    25 maja 2011 - 17:33

Publikujemy list otwarty w sprawie zagospodarowania terenów po Zakładach Przemysłu Ciągnikowego "Ursus", jaki skierowało do prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ursusa.
Szanowna Pani Prezydent,

W imieniu „Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Ursusa" zwracam się z prośbą o spotkanie z Panią Prezydent oraz p.o. Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego panem Markiem Mikosem, celem przedstawienia naszego pełnego stanowiska, wraz z pogłębionymi analizami, ws. opracowywanego obecnie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy w obrębie terenów poprzemysłowych w rejonie ulicy Orłów Piastowskich - dawne Zakłady Przemysłu Ciągnikowego „Ursus" (ZPC Ursus).

Czytaj też: Spór o definicję gruntów po Ursusie

Wspieranie przedsiębiorczości i nowych technologii ma kluczowe znacznie dla pozycji Warszawy na gospodarczej mapie kraju i Europy, szczególnie w sytuacji trwającego wciąż kryzysu, który powoduje okrajanie budżetu Stolicy ze środków na kolejne inwestycje. Dlatego, jako przedsiębiorcy działający na terenie byłego ZPC Ursus S.A., z głębokim niedowierzaniem przyjęliśmy przedstawiony pod koniec 2009 roku projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, który zakłada posadowienie w miejscu byłej fabryki kilkudziesięciotysięcznego osiedla mieszkaniowego. Bezpośrednim skutkiem wdrożenia tego pomysłu będzie zamknięcie wielu spośród 100 firm, które tam dziś funkcjonują i utratę blisko 2 tys. miejsc pracy, co pociąga za sobą kolejne negatywne skutki dla kasy publicznej i liczne straty społeczne. Ubocznym efektem, będącym ciosem dla przyszłości Warszawy, będzie likwidacja unikalnej w skali całego kraju infrastruktury technicznej [obiekty techniczne i ponad 180 km kabli i rurociągów]. Stanowi ona idealną bazę parku technologicznego, o którym od lat mowa w kręgach naukowych, rządowych i biznesowych.

Forsowanie projektu wspomnianego osiedla w kolebce polskiego przemysłu jest tym bardziej bulwersujące, że następuje niezgodnie z prawem. Na ten fakt zwrócił uwagę Waldemar Pawlak - Wicepremier i Minister Gospodarki RP - który wyraził swoje stanowisko w piśmie skierowanym do Pani Prezydent. Dołączona do tego listu analiza przedstawia też sytuację prawną, która „powinna doprowadzić do wszczęcia procedury stwierdzającej nieważność uchwalonego studium zagospodarowania" dla tego terenu. „Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Ursusa" w pełni zgadza się z tym stanowiskiem, ponieważ ustalenie nowego przeznaczenia terenów, obejmujących ponad 20 proc. powierzchni całej dzielnicy, odbyło się bez przeprowadzenia rzetelnej analizy stanu istniejącego, w całkowitym oderwaniu od realiów panujących w Ursusie, z rażącym naruszeniem zasad i norm współżycia społecznego, a przede wszystkim prawa własności.

W maju 2006 r. projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy stanowił, że tereny po dawnych ZPC Ursus S.A. (usytuowane w rejonie ulicy Orłów Piastowskich) zachowują swoją dotychczasową, rozwijaną od ponad stulecia, funkcję przemysłowo-usługową. Kilka miesięcy po wyłożeniu Studium jego zapisy zostały diametralnie zmienione bez wyłożenia dokumentu do wglądu publicznego, a funkcja przemysłowo-usługowa gruntów została w dużej części zastąpiona funkcją mieszkaniową w ostatecznie uchwalonym Studium. Należy wskazać, że przedsiębiorcy, inwestujący i dający w tym miejscu pracę, zostali pozbawieni szansy na protest i uwagi. Jest to szczególnie niepokojące, ponieważ beneficjentem tej zmiany jest tylko jedna grupa kapitałowa.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.