PARTNER PORTALU
  • BGK

Odprawa emerytalna wójta jak wynagrodzenie? NSA: tak

  • AW    27 grudnia 2011 - 18:40
Odprawa emerytalna wójta jak wynagrodzenie? NSA: tak

Wojewoda śląski dokonał błędnej interpretacji przepisów a rada gminy Ś. miała kompetencje ustalenia odprawy emerytalnej dla wójta – orzekł Najwyższy Sąd Administracyjny.
Rada śląskiej gminy Ś. przyznała wójtowi odprawę emerytalną w wysokości 54.234 zł, a wykonanie tego aktu powierzyła przewodniczącemu rady. Wojewoda śląski unieważnił jednak tę uchwałę. Organ nadzoru stwierdził bowiem iż art. 8 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych wprowadza wyraźny podział kompetencji w sprawach z zakresu pracy wobec wójta (odpowiednio - burmistrza, prezydenta miasta) przyznając radzie gminy prawo ustalania wynagrodzenia wójta, które to uprawnienie należy odczytywać przy uwzględnieniu treści art. 36 ustawy o pracownikach samorządowych. Odprawa emerytalna natomiast stanowi świadczenie przysługujące pracownikowi samorządowemu na innej podstawie prawnej, a to na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy.

Zdaniem organu nadzoru o tym, że wójtowi gminy przysługuje odprawa rozstrzyga przepis art. 38 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych. O tym, że wójtowi gminy przysługuje stosowna odprawa rozstrzyga wprost przepis art. 38 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych. Tak więc nie do rady gminy należy decyzja aby dać (bądź nie) wójtowi odprawę, ani też żaden przepis nie upoważnia rady gminy do podjęcia uchwały w tym przedmiocie. Odprawa należy się wójtowi z mocy ustawy, zaś przesłanką jej wypłacenia jest przejście na emeryturę.

Spornym w sprawie stało się zatem słowo "wynagrodzenie". Spór trafił najpierw do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, a na koniec do NSA (syg.II OSK 1960/11).

Sąd Najwyższy uznał jednak, że przepisy art. 36 ust. 1 i 2 ustawy o pracownikach samorządowych, pozwalają przyjąć, iż wynagrodzenie stosowne do stanowiska, jakie przysługuje pracownikowi samorządowemu, to wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa oraz jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek funkcyjny nie obejmujący wójta oraz dodatek specjalny przysługujący zarówno pracownikom samorządowym, jak i wójtowi.

- Wolą ustawodawcy było potraktowanie, jako wynagrodzenie nagrody jubileuszowej i jednorazowej odprawy emerytalnej w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy co potwierdza brzmienie art. 36 ust. 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych - czytamy w uzasadnieniu wyroku NSA w tej sprawie.

Sąd uznał też, że wojewoda śląski pominął w swoich rozważaniach treść art. 38 ust. 3 i 4 ustawy o pracownikach samorządowych i w konsekwencji tego dokonał całkowicie dowolnej interpretacji w zakresie kompetencji przyznanej radzie gminy w treści art. 8 ust. 2 tego aktu. Organ nadzoru ingerując w konstytucyjnie chronioną samodzielność jednostek samorządu terytorialnego, musi przestrzegać konstytucyjnie określonych rygorów. Samodzielność gmin jest bowiem istotnym elementem siły państwa. Nadmierne i nieuzasadnione prawnie jej ograniczanie zakłóca prawidłowe funkcjonowanie samorządów terytorialnych, w związku z czym stało się konieczne usunięcie zaskarżonego aktu z obrotu prawnego.

- Regulacje ustawowe pozwalają na przyjęcie, że odprawa emerytalna została, jak trafnie wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, potraktowana jako rodzaj wynagrodzenia. Skoro ustawa o pracownikach samorządowych używa w stosunku do odprawy emerytalnej wyraźnie pojęcia wynagrodzenia nie ma potrzeby sięgania do wykładni systemowej uwzględniającej inne akty prawne - podkreślają sędziowie NSA w wyroku.

Tym samym skoro odprawa emerytalna dla wójta, o której mowa w art. art. 38 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych powinna być uznana za rodzaj wynagrodzenia to Rada Gminy Ś. miała kompetencje do jego ustalenia na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (2)

  • samowystarczy, 2012-01-02 19:04:44

    Hola, hola. Ci biedniejsi też dostają odprawy emerytalne. Śmieszne, że to rada ma ustalać wysokość odprawy. A co będzie jak nie ustali bo nie lubi wójta? Wójt pójdzie do sądu po należne pieniądze. Kolejna bzdura!!
  • JOTKA, 2011-12-29 10:33:55

    Jak by nie patrzeć. Dostał! Ci biedniejsi co najwyżej w ryło. Póki co. Ale idzie lepsze. Ciągle idzie, aż się zmęczy. I o to chodzi