PARTNER PORTALU
  • BGK

Sąd Najwyższy: zwolnienie pracownika JST, a odprawa emerytalna

  • MIW    18 lipca 2017 - 11:38
Sąd Najwyższy: zwolnienie  pracownika JST, a odprawa emerytalna
Sąd Najwyższy uznał, że dyscyplinarka nie przekreśla szans urzędnika na uzyskanie odprawy emerytalnej. (fot. pixabay.com)

Pracownik samorządowy zwolniony dyscyplinarnie może liczyć na otrzymanie odprawy emerytalnej – tak orzekł Sąd Najwyższy, który 28 czerwca w składzie 7-osobowym rozpoznawał w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych zagadnienie prawne, przedstawione przez zwykły skład tego Sądu postanowieniem z 24 stycznia 2017 r. Tym samym zakończyła się kilkuletnia batalia byłego sekretarza powiatu o wyegzekwowanie wypłaty świadczenia od swojego byłego pracodawcy.
• Pytanie prawne dotyczące tego zagadnienia zostało zadane w związku z rozpoznawaniem przez Sąd Najwyższy (w składzie zwykłym) skargi kasacyjnej wniesionej przez byłego sekretarza powiatu od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego.

• Były sekretarz domagał się od starostwa powiatowego zapłaty odprawy emerytalnej. Jej wysokość wynosiła prawie 33 tys. złotych.

• SN uznał, że pracodawca samorządowy, który zgodnie z prawem i w oparciu o uzasadnioną przyczynę rozwiąże ze skutkiem natychmiastowym stosunek pracy z pracownikiem samorządowym z winy tego pracownika, musi liczyć się z tym, że być może przyjdzie mu wypłacić temu pracownikowi jednorazową odprawę, jeśli pracownik ten uzyska status emeryta bądź rencisty.

Jak wynika z informacji SN, sekretarz powiatu 18 stycznia 2011 r. został zwolniony z pracy w trybie dyscyplinarnym (art. 52 § 1 k.p.), a więc ze skutkiem natychmiastowym. Krótko później - 23 lutego 2011 r. - ZUS przyznał mu emeryturę, o którą były sekretarz (rocznik 1946) wnioskował po rozwiązaniu stosunku pracy. Powołując się na tę okoliczność zwrócił się on też z wnioskiem do byłego pracodawcy o wypłacenie odprawy emerytalnej na zasadach wynikających z przepisów zawartych w ustawie o pracownikach samorządowych. Zgodnie z nimi pracownikowi samorządowemu przysługuje bowiem odprawa „w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy”. W tym konkretnym przypadku wysokość hipotetycznej odprawy emerytalnej wynosiła prawie 33 tys. zł (równowartość 6 miesięcznych pensji).

Starostwo odmówiło jednak wypłaty tego świadczenia, argumentując, że nie zachodzi związek między „przejściem” byłego sekretarza na emeryturę, a ustaniem stosunku pracy, bo rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło wyłącznie z winy pracownika (z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków służbowych), a nie z uwagi na uprzednio zaplanowane przez niego „odejście” na emeryturę (potwierdzone decyzją ZUS-u przyznającą świadczenie z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).

W tej sytuacji były sekretarz powiatu wystąpił do sądu pracy, ale przegrał w obu instancjach. Dlatego też wystąpił ze skargą kasacyjną do Sądu Najwyższego. Jako zaś, że rozpoznający skargę zwykły skład SN powziął „istotne wątpliwości natury prawnej dotyczące problematyki związanej z ustaleniem, w jakich okolicznościach pracownikowi samorządowemu przysługuje uprawnienie do odprawy emerytalnej”, stąd też postanowił je przedstawić, w formie pytania, do rozstrzygnięcia powiększonemu składowi Sądu Najwyższego. Ten zaś podjął uchwałę stwierdzającą, że rozwiązanie stosunku pracy na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 k.p. nie wyklucza prawa pracownika samorządowego do jednorazowej odprawy emerytalnej przewidzianej w art. 36 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Oznacza to, zwolnienie (zgodne z przepisami prawa pracy i uzasadnione) pracownika samorządowego w trybie dyscyplinarnym, z powodu ciężkiego naruszenia przez niego podstawowych obowiązków służbowych samo w sobie nie stanowi okoliczności, która - z założenia – wyłączałaby możliwość ubiegania się przez tego pracownika o wypłatę odprawy emerytalnej (czyli świadczenia przysługującego w związku z przyznaniem byłemu pracownikowi emerytury).

A zatem – jak stwierdza SN - pracodawca samorządowy (np. urząd gminy), który zgodnie z prawem i w oparciu o uzasadnioną przyczynę rozwiąże ze skutkiem natychmiastowym stosunek pracy z pracownikiem samorządowym z winy tego pracownika, powinien liczyć się z ewentualną koniecznością wypłacenia temu pracownikowi jednorazowej odprawy, jeśli pracownik zwolniony w tym trybie uzyska status emeryta bądź rencisty.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.