PARTNER PORTALU
 • BGK

Sekretarz w urzędzie choć z naboru zależny od wójta

 • aw    7 marca 2017 - 12:36
Sekretarz w urzędzie choć z naboru zależny od wójta
Sekretarz ma istotny wpływ na organizację pracy urzędu (fot.ilustracyjne:um.wlodawa.eu)

• Pozycja sekretarza gminy czy powiatu jest mocno niesprecyzowana – podnoszą dr Rafał Budzisz z Uniwersytetu Łódzkiego oraz dr Sławomir Mandes z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.
• O ile ustawowo określony został sposób powołania i zakres kompetencji sekretarza, to o tyle jego zadania i kompetencje zależą wyłącznie już od wytycznych wójta czy starosty.
• Eksperci podnoszą też, że w ogóle system naboru urzędników samorządowych jest mało efektywny, podobnie jak system ich oceniania.




Jak przypominają Rafał Budzisz z Uniwersytetu Łódzkiego oraz dr Sławomir Mandes z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego w raporcie „Realizacja usług publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego – ograniczenia, możliwości, rekomendacje”, obowiązek tworzenia stanowiska sekretarza w urzędach gminy i w starostwach powiatowych został zawarty ustawie o pracownikach samorządowych.

Wymagania wobec sekretarzy - ustawa nie precyzuje zadań

Ustawa o pracownikach samorządowych w sposób ogólny określa zasady obsadzania tego stanowiska, przewidując, iż przeprowadza się w tej sprawie procedurę naboru nie później niż w ciągu trzech miesięcy od zwolnienia stanowiska. Ustawa zakazuje również obsadzania stanowiska sekretarza w drodze powierzenia pełnienia obowiązków.

Czytaj też: Sekretarz gminy z awansu czy z konkursu?

Przepisy omawianej ustawy określają też wymogi kwalifikacyjne jakie musi spełniać osoba zatrudniana na stanowisku sekretarza. Chodzi o co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach samorządowych (w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach) lub co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach samorządowych oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych.

- Bez wątpienia sekretarz zajmuje szczególną pozycję wśród pracowników samorządowych, stanowisko to należy również do kategorii kierowniczych wśród stanowisk urzędniczych. Co do zasady, sekretarz ma istotny wpływ na organizację pracy urzędu oraz kreowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi w urzędzie – podkreślają Rafał Budzisz i Sławomir Mandes.

Jak dodają, sekretarz zajmuje wysoką pozycję w hierarchii urzędu, ponieważ podlega bezpośrednio kierownikowi urzędu (wójtowi, staroście). Problematyczny jest natomiast zakres zadań i kompetencji sekretarza, bo tych już ustawa nie precyzuje. Tymczasem pozycja sekretarza w sposób istotny wpływa na funkcjonowanie całego urzędu.

- W sferze zadań i kompetencji ustawodawca w istocie zrezygnował z określenia ich zakresu. Obowiązek ten powierzył wójtowi (staroście), który może upoważnić sekretarza do wykonywania w jego imieniu zadań, w szczególności z zakresu zapewnienia właściwej organizacji pracy urzędu oraz realizowania polityki zarządzania zasobami ludzkimi lub innych określonych w ustawach samorządowych lub przepisach prawa materialnego – wyliczają eksperci.

Zasada naboru na stanowiska urzędnicze ma swoje wady

Nabór, który przeprowadzany jest na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze ma charakter otwarty i konkurencyjny. Rafał Budzisz i Sławomir Mandes w swojej analizie zwracają uwagę jednak na kilka wad tego procesu.

- Po pierwsze, dalej występują problemy definicyjne określenia „wolne stanowisko urzędnicze”. Po drugie, w ustawie o pracownikach samorządowych nie określono konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem procedury naboru. Nie określono też uprawnień kandydatów uzyskujących najlepszy wynik w naborze (pomimo rekomendacji komisji, kierownik urzędu nie musi zatrudnić takiej osoby, może też wybrać jedną z pięciu osób, wskazanych przez komisję – wcale nie najlepszą w ocenie komisji) – wymieniają eksperci w raporcie dla Ministerstw Rozwoju.





REKLAMA




×
KOMENTARZE (8)

 • &, 2017-03-13 12:03:44

  Występowanie niekorzystnych zjawisk w administracji samorządowej w procesie naboru, takich jak zatrudnianie niekompetentnych urzędników, faworytyzm i protekcja jest w ramach działań antykorupcyjnych "ścigane" przez CBA.
 • prawnik, 2017-03-13 09:51:25

  Jak sekretarz-osoba zatrudniona w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na umowę o pracę, miałaby prawidłowo nadzorować zadania, zwłaszcza z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i właściwej organizacji pracy, jeśli sam nie posiadał by odpowiednich kwalifikacji? Sekretarz w zamiarze ustawodawcy... jest neutralny menagerem-samorządowcem, który w okresie zmienności kadencji ma zapewnić prawidłowość realizacji zadań urzędu, stąd niezbędne są do tego adekwatna wiedza, doświadczenie i kwalifikacje.  rozwiń
 • radca prawny, 2017-03-13 09:37:38

  Ustawodawca w art. 5 ustawy o pracownikach samorządowych zapisał m.in., że nabór kandydatów na wolne stanowisko sekretarza przeprowadza się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zwolnienia stanowiska, obsadzenie stanowiska sekretarza nie może nastąpić w drodze powierzenia pełnienia obowiązków, podle...ga on bezpośrednio kierownikowi urzędu i ten może upoważnić sekretarza do wykonywania w jego imieniu zadań, w szczególności z zakresu zapewnienia właściwej organizacji pracy urzędu oraz realizowania polityki zarządzania zasobami ludzkimi. Bezwzględnie zakał też Sekretarzowi tworzenia partii politycznych i przynależności do nich. Oznacza to, że wójt, burmistrz nie może "dobierać" sobie osoby z układu politycznego na stanowisko sekretarza, gdyż zaprzeczałoby to obowiązku zapewnienia konkurencyjności w procedurze naboru oraz nakazowi apolityczności. W ust. 4 ustawodawca także wskazał, że kierownik urzędu może upoważnić sekretarza do wykonywania w jego imieniu zadań, w szczególności zakresu zapewnienia właściwej organizacji pracy urzędu oraz realizowania polityki zarządzania zasobami ludzkimi. Zrobił to po to, bo zdawał sobie sprawę, że wójt, burmistrz wybrany w drodze wyborów powszechnych tej wiedzy prawdopodobnie nie będzie posiadał, a jest ona niezbędna, by prawidłowo i zgodnie z przepisami prawa realizować zadania z tym związane. Dlatego też kandydat na sekretarza powinien posiadać co najmniej wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje z zakresu zarządzania organizacją i HR-aby prawidłowo pełnić nad nimi nadzór.  rozwiń