PARTNER PORTALU
  • BGK

Tarnowskie starostwo przedłuża ISO

  • BEZ    16 lipca 2010 - 14:30

W dniach 13-14 lipca zespół audytorów PCBC przeprowadził w Starostwie Powiatowym w Tarnowie pierwszy audyt nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Zespół audytorski wystąpił o przedłużenie certyfikatu PCBiC oraz IQ-Net na kolejny rok.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że Starostwo Powiatowe w Tarnowie jest pierwszym i jak na razie jedynym urzędem administracji powiatowej w Polsce, w którym ustanowiono i wdrożono Zintegrowany System Zarządzania. Dotychczas systemy zintegrowane to jeszcze duża rzadkość, większość funkcjonujących systemów zarządzania oparta jest jedynie na normie jakościowej. Dodatkowym plusem systemu w Starostwie Powiatowym w Tarnowie jest to, że oparty jest on na pełnym, elektronicznym obiegu dokumentów.

System zintegrowany jest w oparciu o wymagania trzech norm: PN-EN-ISO 9001:2009 – Systemy Zarządzania Jakością, PN ISO/IEC 27001:2007 – Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, PN-N-18001:2004 – Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Był on certyfikowany dokładnie rok temu.  

Audyt nadzoru  przeprowadzany jest przez jednostkę certyfikującą co roku i ma za zadanie wykazać czy Starostwo działa zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, czy spełnia wymagania norm w oparciu o które nadano certyfikat a w konsekwencji rzecz najważniejsza - czy spełnia wymagania klienta. Przez dwa dni audytorzy wnikliwie badali funkcjonowanie urzędu. Sprawdzano w jaki sposób realizowane są procesy główne w urzędzie, czyli w jaki sposób obsługiwany jest klient.

Zwracano uwagę przede wszystkim na jakość obsługi, badano terminowość usług realizowanych przez urząd, ich poprawność, zgodność z obowiązującymi przepisami prawa oraz w jakim stopniu spełniane są wymagania i oczekiwania klienta. Sprawdzono organizację wewnętrzną Starostwa, tzn. sposób i jakość obiegu informacji w urzędzie, sposób w jaki urząd nadzoruje dokumenty oraz powierzoną mu przez klienta własność, czy wszystkie działania są identyfikowalne a więc czy są prowadzone zapisy – kto, na jakim stanowisku i kiedy uczestniczył w załatwianiu danej sprawy. Przeanalizowano również wyniki badań satysfakcji klienta, które to badania Starostwo przeprowadza co roku.

Ważnym elementem audytu było sprawdzenie, w jaki sposób urząd gromadzi, przechowuje, przetwarza i udostępnia informację. Dokładnie sprawdzono mechanizmy zabezpieczenia informacji i danych - zarówno tych, które gromadzone są w formie elektronicznej, jak i papierowej. Badano, czy jest ona udostępniana w sposób właściwy, tzn. tym podmiotom, które są uprawnione do jej otrzymania lub wglądu, czy jest ona zabezpieczona przed utratą lub zniszczeniem i czy ustanowione są właściwe mechanizmy kontroli nad jej przechowywaniem, przetwarzaniem i udostępnianiem.

Kolejnym obszarem audytu było sprawdzenie, w jaki sposób urząd zapewnia właściwe warunki lokalowe oraz bezpieczeństwo obsługi dla swych klientów i pracowników. Dokonano przeglądu środowiska pracy i obsługi klientów, badano, czy miejsce w którym klient załatwia swoje sprawy jest wygodne, łatwo dostępne a przede wszystkim czy jest bezpieczne. Dlatego dokładnie sprawdzono wszelkie ustanowione procedury związane z ewakuacją budynków, zagrożeniami terrorystycznymi oraz procedury, które zapewniają ciągłość działania urzędu w przypadku wystąpienia zagrożenia zewnętrznego. Dokładnie przeglądnięto sposób nadzoru na instalacjami infrastruktury budowlanej, sprawdzono zasady prowadzenia serwisu sprzętu technicznego maszyn i urządzeń.

Przeprowadzony audyt potwierdził zgodność obowiązujących w Starostwie zasad obsługi klientów z rygorystycznymi  wymaganiami wszystkich trzech norm. Audytorzy bardzo pozytywnie zaopiniowali przyjęty w Starostwie Powiatowym w Tarnowie sposób obsługi klienta i sposób organizacji wewnętrznej urzędu. Wysoko ocenili sprawność funkcjonowania urzędu, którą zbadali w oparciu o ustanowione wskaźniki jakości procesów.

W ocenie audytorów na szczególne podkreślenie zasługuje fakt iż sprawy z zakresu administracji publicznej załatwiane są w urzędzie w czasie średnio od 50% do 80% krótszym niż wymaga tego ustawodawca. Audytorzy stwierdzili, że Starostwo prowadzi obsługę klienta w sposób kompetentny, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i zgodny z normami, w oparciu o które został poznany certyfikat.

Wszelkie dane, dokumenty i informacje gromadzone i przetwarzane przez urząd są właściwie zabezpieczone przed utratą poufności i integralności oraz są one dostępne we właściwym zakresie dla osób i podmiotów upoważnionych do ich otrzymania. Budynki, pomieszczenia i środowisko, w którym Starostwo obsługuje klientów są zdaniem audytorów właściwie przystosowane do tej obsługi, są one wygodne, bezpieczne i co ważne - w sposób ciągły poprawiana jest ich jakość.

Zespół audytorski wystąpił do Komitetu Technicznego ds. Certyfikacji Systemów Zarządzania o przedłużenie Starostwu Powiatowemu w Tarnowie ważności certyfikatu Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji oraz międzynarodowego certyfikatu IQ-Net (International Certification Network) na kolejny rok.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.