PARTNER PORTALU
 • BGK

Wykształcenie urzędników to również informacja publiczna

 • MN    31 sierpnia 2017 - 10:44
Wykształcenie urzędników to również informacja publiczna
Sąd wskazał, co jest informacją publiczną. (fot. pixabay)

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zabrał głos w sprawie udzielania informacji ad personam.
• Starostwo Powiatowe w Pucku otrzymało prośbę o udostępnienie informacji publicznej, dotyczącej kwot wypłaconych urzędnikom na premie i nagrody, informację o wynagrodzeniu konkretnych urzędników w kwietniu 2017 r. oraz informacje o wykształceniu urzędników.

• Starosta uznał, że informacje dotyczące konkretnych osób, wymienianych z imienia i nazwiska, nie są informacją publiczną. Skarga na bezczynność starosty trafiła do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

• Sąd uznał, że wszystkie informacje, o które wnosił wnioskodawca, są informacją publiczną i starosta miał obowiązek je udostępnić.

Wnioskiem z dnia 9 maja 2017 r. redaktor lokalnego portalu informacyjnego Załęże.com wystąpił do Starosty Puckiego o udzielenie mu informacji publicznej dotyczącej:

1. wysokości (kwoty) sumarycznej nagród i premii wypłaconych wszystkim pracownikom starostwa powiatowego w okresie od 1 stycznia 2014 r. do dnia odpowiedzi na wniosek, spełniającej w pełni powyższe żądanie wnioskodawcy (w ujęciu rocznym);

2. wynagrodzenia brutto za miesiąc kwiecień 2017 r. każdego z pracowników starostwa powiatowego pełniącego funkcje publiczne z podaniem imienia, nazwiska, stanowiska służbowego (referatu) i przyporządkowanej kwoty brutto tegoż wynagrodzenia;

3. zestawienia pracowników starostwa pełniących funkcje publiczne (imiona i nazwiska) z podziałem na wydział/referat/stanowisko wraz ze wskazaniem nazwy ukończonego kierunku studiów lub szkoły (plus specjalność i ewentualnie nazwa kierunku ukończonych studiów podyplomowych - jeśli dotyczy).

Starosta odpowiedział częściowo

W dniu 19 maja 2017 r. organ udzielił wnioskodawcy żądanych informacji w zakresie kwot wydatkowanych na nagrody i premie pracowników starostwa powiatowego w roku: 2014, 2015 oraz 2016. Natomiast w odniesieniu do żądań zawartych w punktach 2 i 3 wniosku organ wyjaśnił, że nie mogą być one uwzględnione, gdyż dotyczą udzielenia informacji o konkretnych pracownikach starostwa, którzy mieliby zostać wymienieni z imienia i nazwiska. Informacje dotyczące wysokości wynagrodzenia i wykształcenia są informacjami ad personam, które nie stanowią informacji publicznej.

Złożono skargę na bezczynność

Skarżący podniósł, że wydatkowanie przez administrację środków publicznych, z których pochodzą m.in. poszczególne wynagrodzenia, to informacja publiczna. W jego ocenie taką informację stanowią także dane dotyczące wykształcenia osób pełniących funkcje publiczne, ponieważ ma to m.in. ścisły związek z posiadanymi kompetencjami.

W odpowiedzi na skargę starosta podtrzymał swoje stanowisko, że kwoty wydatkowane na nagrody i premie zostały podane zgodnie z prośbą wnioskodawcy, a pozostałe pytania dotyczyły informacji ad personam i nie stanowiły formacji publicznej.

Sąd przyznał rację wnioskodawcy

WSA stwierdził, że w sprawach o udostępnienie informacji publicznej skarga na bezczynność przysługuje zarówno w sytuacji braku reakcji podmiotu zobowiązanego do udzielenia informacji, wymaganej ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jak i wówczas, gdy podmiot ten stwierdza, że żądana informacja nie stanowi informacji publicznej lub nie podlega udostępnieniu na zasadach określonych przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej (u.d.i.p.).×
KOMENTARZE (4)

 • zaleze.com, 2018-01-07 00:34:06

  Informujemy, że Starosta Pucki po wyroku WSA w Gdańsku (sygn. akt II SAB/Gd 48/17) udostępnił informacje publiczne dotyczące ok. 100 pracowników Starostwa Powiatowego w Pucku, pełniących funkcje publiczne, i tak: – wynagrodzenia brutto za miesiąc kwiecień 2017 r. każdego z pracowników Starostwa p...ełniących funkcje publiczne (czyli nie pełniących funkcji usługowych, technicznych, jak np. konserwator, kierowca, osoby sprzątające, itp.) z podaniem imienia, nazwiska, stanowiska służbowego (referatu) i przyporządkowanej kwoty brutto tegoż wynagrodzenia. – zestawienie pracowników Starostwa pełniących funkcje publiczne (imiona i nazwiska) z podziałem na Wydział/Referat/Stanowisko (itd.) wraz ze wskazaniem nazwy ukończonego kierunku studiów lub szkoły (+ specjalność, + ewentualnie nazwa kierunku ukończonych studiów podyplomowych – jeśli dotyczy) tego pracownika, wedle przykładowego, rekomendowanego przeze mnie wzoru: Wszystko (wraz z przedmiotowymi informacjami) znajduje się w AKTUALIZACJI artykułu na dole strony: zaleze.com/starosta-pucki-przegral-w-gdanskim-wsa-w-sprawie-o-jawnosc-wynagrodzen-nagrod-i-wyksztalcenia-pracownikow/ Informacje publiczne uznaję zatem za udostępnione, mimo, że toczy się aktualnie sprawa w sądzie o brak wykonania w całości (na dzień złożenia skargi) przedmiotowego wyroku, pomimo naszego uprzedmiego wezwania.  rozwiń
 • zaleze.com, 2017-10-26 00:11:44

  Wynagrodzenie / wykształcenie po części udostępnione (niestety brak wszystkich danych dotyczących osób pełniących funkcje publiczne). Zawnioskowaliśmy o uzupełnienie niepełnej odpowiedzi ze strony Starostwa Puckiego po wyroku sądowym. Udostępnione dane na dole strony zaleze.com/starosta-pucki-prz...egral-w-gdanskim-wsa-w-sprawie-o-jawnosc-wynagrodzen-nagrod-i-wyksztalcenia-pracownikow/  rozwiń
 • zaleze.com, 2017-10-16 06:05:36

  AKTUALIZACJA (15 października 2017 r.): Wyrok WSA w Gdańsku w sprawie o jawność wynagrodzeń, nagród i wykształcenia pracowników Starostwa Powiatowego w Pucku jest prawomocny. Skarga kasacyjna Starosty Puckiego została złożona po terminie ustawowym (jeden dzień spóźnienia): Dnia 10 października 20...17 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Krzysztofowicz po rozpoznaniu w dniu 10 października 2017 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.H. na bezczynność Starosty w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: odrzucić skargę kasacyjną Starosty. Źródło: II SAB/Gd 48/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku (CBOSA: orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/FDD6793AE2)  rozwiń