PARTNER PORTALU
  • BGK

Wyższa dieta dla radnego i członka zarządu zgodna z prawem

  • AW    15 kwietnia 2012 - 11:54
Wyższa dieta dla radnego i członka zarządu zgodna z prawem

Dieta wypłacana radnemu, który jest pozaetatowym członkiem zarządu powiatu może być wyższa, a to z racji pełnionych przez niego funkcji – wynika z wyroku NSA.
Najwyższy Sąd Administracyjny rozpatrywał skargę powiatu na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody śląskiego dotyczące uchwały w sprawie wysokości i zasad naliczania oraz wypłacania diet radnym powiatu (Sygn. II OSK 2635/11).

Rada ustaliła wysokość miesięcznej diety dla radnego członka zarządu powiatu w wysokości 95 % maksymalnej diety radnego. W ocenie wojewody unormowanie to narusza treść art. 21 ust. 4 ustawy o samorządzie powiatowym.

Wojewoda przywołał treść art. 27 ustawy o samorządzie powiatowym i przybliżył zasady wyłaniania zarządu powiatu, jak również odwołał się do treści art. 21 ust. 4 ustawy o samorządzie powiatowym i stwierdził, że diety przysługują radnemu powiatu i winny stanowić rekompensatę utraconych zarobków w następstwie wykonywania mandatu radnego, zatem dieta taka przysługuje radnym powiatu jedynie z tytułu aktywności na forum rady powiatu. Nadto zdaniem organu nadzoru żaden przepis ustawy o samorządzie powiatowym nie daje podstaw do podjęcia uchwały, umożliwiającej wypłatę diet członkom zarządu powiatu.

Według Wojewody Śląskiego utrwalony jest w doktrynie i w orzecznictwie pogląd, że w uchwale organu samorządu terytorialnego nie mogą znaleźć się materie regulowane już w aktach prawnych hierarchicznie wyższych. Jeżeli przepis znajduje się w ustawie to powtórzenie go w akcie wykonawczym jest już zbyteczne. Z tego też powodu uznał uchwałę za niezgodną z przepisami.

Powyższe rozstrzygnięcie nadzorcze zostało zaskarżone przez powiat. Powiat uznał, że stanowisko organu nadzoru sprowadzające się do tego, że radnym przysługują diety jedynie z tytułu ich aktywności na forum rady nie znajduje oparcia w przepisach ustawy o samorządzie powiatowym, ponieważ zgodnie z art. 21 ust. 4 tej ustawy radnym przysługują diety i zwrot kosztów podróży służbowych, a organ stanowiący bierze pod uwagę funkcje pełnione przez radnego. Z treści art. 41 ust. 4a wynika, że dieta nie przysługuje radnemu pełniącemu odpłatnie funkcje członka zarządu, a to oznacza, że ustawa nie ogranicza możliwości ustalenia wyższej diety radnym członkom zarządu.

Dla NSA rozstrzygającego skargę kasacyjną, kluczowym było zagadnieniem czy radnemu, wybranemu do zarządu powiatu w trybie określonym w art. 27 ustawy o samorządzie powiatowym, z uwagi na pełnione funkcje może przysługiwać podwyższona dieta.

Sąd przypomina, że- jak stanowi art. 21 ust. 4a pow. ustawy - dieta nie przysługuje radnemu pełniącemu odpłatnie funkcję członka zarządu w powiecie, w którym uzyskał mandat, a zatem wówczas, gdy jest on pracownikiem samorządowym, który pobiera wynagrodzenia z tytułu stosunku pracy.

Jeśli jednak jest członkiem zarządu nieetatowym wykonuje nałożone na niego dodatkowe obowiązki wynikające z funkcji do jakiej został wybrany. Okoliczność tę powinna zatem wziąć pod uwagę rada powiatu ustalając wysokość diet radnych. Należało zatem stwierdzić, iż brak jest podstaw prawnych do przyjęcia stanowiska, że przepis art. 21 ust. 4 i 4a ustawy o samorządzie powiatowym wprowadza ustawowy zakaz ustalania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnemu powiatu, który jest nieetatowym członkiem zarządu powiatu z tego tytułu, że pobiera diety i przysługuje mu zwrot kosztów podróży służbowych, lecz jako radnemu powiatu - wyrokuje NSA.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.