PARTNER PORTALU
  • BGK

Zasiłek i praca dla bezrobotnego

  • GK    3 sierpnia 2012 - 10:49
Zasiłek i praca dla bezrobotnego

Bezrobotni nie mogą wykonywać nisko płatnych prac. To działa demotywująco na osoby bezrobotne, dla których wizja straty świadczeń pieniężnych przekłada się na niechęć do poszukiwania oraz podejmowania pracy.
Według posła Johna Abrahama Godsona w dzisiejszym stanie prawnym nie ma możliwości, aby osoba korzystająca z zasiłku dla bezrobotnego mogła w dalszym ciągu otrzymywać świadczenia z tego tytułu w przypadku podjęcia stażu. Zazwyczaj niewielkie wynagrodzenie za staż wpływa na zmianę statusu bezrobotnego, odbierając mu tym samym przysługujące dotychczas świadczenia.

– Jest to niedopuszczalne, żeby osoby bezrobotne wyrażające chęć podnoszenia swoich kwalifikacji napotykały na takie utrudnienia. Uważam, że warto zastanowić się także nad kwestią utraty zasiłku w przypadku podejmowania dorywczych, drobnych prac przez bezrobotnego w ramach umowy zlecenia lub umowy o dzieło – twierdzi poseł Godson.

Używając sformułowania „drobne”, ma na myśli prace, za które wynagrodzenie nie przekracza miesięcznej minimalnej pensji, wynoszącej dziś 1 500 zł brutto.

– W aktualnym stanie prawnym bezrobotni nie mogą wykonywać nisko płatnych prac, które mogłyby przyczynić się do polepszenia ich dobrobytu. To działa demotywująco na osoby bezrobotne, dla których wizja straty świadczeń pieniężnych przekłada się na niechęć do poszukiwania oraz podejmowania pracy – podkreśla poseł.

W związku z tym zapytał ministra pracy i polityki społecznej czy ministerstwo rozważa umożliwienie bezrobotnym odbywania płatnych staży bez utraty świadczeń z tytułu otrzymywania zasiłku dla bezrobotnego.

Poseł zapytał również czy ministerstwo rozważa zmianę aktualnego stanu prawnego w taki sposób, aby umożliwić osobom bezrobotnym podejmowanie drobnych prac w ramach umowy zlecenia oraz umowy o dzieło, nie narażając ich tym samym na utratę zasiłku.

<!-- pagebreak //-->

Odpowiadając na interpelację Jacek Męcina, sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej stwierdził, że ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dopuszcza możliwość łączenia statusu bezrobotnego z odbywaniem praktyk absolwenckich, jeżeli praktykant przedstawi właściwemu powiatowemu urzędowi pracy umowę o praktykę absolwencką.

Osoba taka zachowa również prawo do zasiłku dla bezrobotnych, pod warunkiem że świadczenie z tytułu wykonywania praktyk absolwenckich nie przekracza miesięcznie połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę.

– Wykonywanie przez bezrobotnego stażu u pracodawcy nie spowoduje utraty statusu bezrobotnego, o ile wykonywanie stażu nie jest związane z zawarciem umowy o pracę oraz bezrobotny nadal zachowuje gotowość do podjęcia zatrudnienia, oraz nie uzyskuje z tytułu tego stażu wynagrodzenia w kwocie wyższej niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę – twierdzi wiceminister.

Dodaje, że generalną zasadą przyjętą przez ustawodawcę jest fakt, iż bezrobotnym może być jedynie osoba niezatrudniona i niewykonująca innej pracy zarobkowej, np. w ramach umowy zlecenia, umowy o dzieło.

Podkreśla, że mając na uwadze niski poziom wynagrodzeń w Polsce, zarówno w ramach umów o pracę, jak i umów cywilnoprawnych, przyjęcie zaproponowanego rozwiązania oznaczałoby radykalny wzrost liczby bezrobotnych, jak i środków, jakie musiałyby być wydatkowane z Funduszu Pracy na pokrycie zasiłków dla bezrobotnych.

– Bezrobotnym mógłby bowiem zostać każdy, kto nie osiąga w ramach umów cywilnoprawnych minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie. Skutkiem takiego rozwiązania byłoby doprowadzenie do sytuacji, w której całość środków Funduszu Pracy musiałaby zostać przeznaczona jedynie na wypłatę zasiłków dla bezrobotnych i Fundusz Pracy nie dysponowałby już środkami na aktywizację bezrobotnych – argumentuje Jacek Męcina.

Dodatkowo – jak podkreśla wiceminister – osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę znalazłyby się w gorszej sytuacji niż osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, co jest konstytucyjnie niedopuszczalne.

<!-- pagebreak //-->×
KOMENTARZE (1)

  • ewa, 2012-08-03 13:51:24

    Na szczęście wiceminister zachował resztki zdrowego rozumu - co mają powiedzieć te rzesze osób, które nie powiększają liczby bezrobotnych, a zarabiają często poniżej najniższego wynagrodzenia. trzeba bronić się przed paranoją poselską.