PARTNER PORTALU
  • BGK

Aktualizacja Planu gospodarowania wodami: do 22 czerwca można zgłaszać uwagi

  • bad    8 czerwca 2015 - 15:35
Aktualizacja Planu gospodarowania wodami: do 22 czerwca można zgłaszać uwagi
Do 2027 roku aktualizacja planów dla 10 dorzeczy. Fot. Pixbay

Do 22 czerwca trwają konsultacje społeczne projektu aktualizacji Planu gospodarowania wodami.
Ramowa Dyrektywa Wodna nakłada na państwa członkowskie UE obowiązek opracowania planów gospodarowania wodami dla wszystkich obszarów dorzeczy. W Polsce za sporządzenie tych dokumentów odpowiedzialny jest prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Do 22 czerwca trwają konsultacje społeczne, które mają na celu zebranie informacji i uwag na temat udostępnionych projektów aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach 10 dorzeczy: Odry, Wisły, Pregoły, Niemna, Łaby, Świeżej, Dunaju, Dniestru, Jarftu i Ücker.

Do 2027 roku ma poprawić się stan wód

Plan gospodarowania wodami to podstawowy dokument planistyczny, usprawniający proces osiągania lub utrzymania dobrego stanu wód oraz związanych z nimi ekosystemów. Realizacja tych planów ma doprowadzić do poprawy stanu wód do 2015 roku, jednakże w uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony.

Szacuje się, że w Polsce nastąpi to do 2027 roku. W regionie wodnym Warty stan wód ma zostać poprawiony w wyniku działań, których koszt przekracza 3,6 mld zł. Ponad 2,5 mld zł ma zostać przeznaczonych na modernizację oczyszczalni ścieków oraz na budowę i modernizację sieci kanalizacyjnych.

Kolejne działania to m.in. prowadzenie monitoringu niezbędnego do określenia stanu wód, wykonywanie działań kontrolnych np. w zakresie gromadzenia i oczyszczania ścieków, czy też weryfikacja aktów prawnych np. warunków korzystania z wód w wyniku przyjęcia aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.

Działania te wraz z jednostkami odpowiedzialnymi za ich realizację wskazane są wprost w Programie wodno-środowiskowym kraju, stanowiącym integralny załącznik aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Dokument ten jest istotnym narzędziem wspierającym osiągnięcie dobrego stanu wód. Podsumowanie działań zawartych w Programie wodno-środowiskowym kraju jest najważniejszym elementem każdego planu gospodarowania wodami.

- Poprawa stanu zasobów wodnych to jeden z najważniejszych celów Unii Europejskiej w zakresie gospodarki wodnej. Treść planu gospodarowania wodami powinna stanowić kompromis między potrzebami gospodarki i ochrony środowiska - mówi Magdalena Żmuda, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Konsultowane obecnie dokumenty uwzględniają zintegrowane podejście do gospodarki wodnej, w tym powiązania pomiędzy zarządzaniem zasobami wodnymi, a osiąganiem celów środowiskowych określonych w RDW.

Plany gospodarowania wodami ważne także dla inwestorów

Plany gospodarowania wodami są ważne nie tylko dla ekspertów związanych z gospodarką wodną, mają one decydujące znaczenie dla inwestorów. Wszystkie przedsięwzięcia, które naruszają cele środowiskowe i spełniają przesłanki określone w art. 38 j ustawy Prawo wodne, a więc m.in. są dyktowane nadrzędnym interesem publicznym np. ochroną przeciwpowodziową, muszą być uwzględnione w aktualizacji Planu gospodarowania wodami. ×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.