Audytor bez wymogów

Rząd przyjął we wtorek zaproponowane przez ministra gospodarki zmiany ustawy o efektywności energetycznej, które znoszą wymogi, jakie obecnie musi spełniać audytor efektywności energetycznej. Odpowiednie wymogi będzie musiał spełniać natomiast sam audyt.
Audytor bez wymogów

Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu, zaproponowana przez MG zmiana likwiduje przepisy określające wymogi, jakie powinna spełniać osoba, która chce zostać audytorem.

Czytaj też:  Chcą powołania pełnomocnika rządu ds. efektywności energetycznej

Zgodnie z obowiązującymi dziś regulacjami, audyt efektywności energetycznej może sporządzić osoba, która: ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych; nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe.

Musi mieć ukończone magisterskie studia wyższe w zakresie technicznym, a także odbyć specjalne szkolenie lub ukończyć co najmniej roczne studia podyplomowe umożliwiające uzyskanie odpowiedniej wiedzy. Konieczne jest także złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu na audytora efektywności energetycznej.

Brak takich kwalifikacji uniemożliwia sporządzenie audytu efektywności energetycznej.

Jak podkreśliło CIR, w praktyce oznacza to, że audyt nie zostanie uznany przez prezesa URE, jeśli wykona go osoba bez kwalifikacji ustawowych, nawet jeśli zrobiono go rzetelnie i fachowo.

Jednocześnie z likwidacją wymogów nowelizacja uchyla inne przepisy, związane z wykonywaniem tego zawodu, dotyczące m.in. przesłanek utraty uprawnień zawodowych, obowiązku ubezpieczania się od odpowiedzialności cywilnej, powoływania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki komisji kwalifikacyjnych przeprowadzających egzamin na audytora.

Odpowiednią jakość audytu mają gwarantować przepisy, określające sposób jego sporządzania. Np. audyt dla niektórych przedsięwzięć, np. urządzeń elektroenergetycznych w elektrowniach, będzie mógł być sporządzony jedynie przez osoby posiadające kwalifikacje do eksploatacji sieci, urządzeń lub instalacji.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU