PARTNER PORTALU
  • BGK

Biznes krytykuje zamówienia publiczne

  • GK    19 marca 2013 - 10:52
Biznes krytykuje zamówienia publiczne

Blisko 90 proc. przedsiębiorców negatywnie ocenia inwestycje realizowane przez podmioty publiczne i wskazuje na niską jakość praktyk zamawiających na każdym etapie realizacji zamówień publicznych.
Tak wynika z badania, które przeprowadziła PKPP Lewiatan. Respondenci wyrażają równie negatywną ocenę jakości umów i stosowanych w zamówieniach publicznych wzorców kontraktów.

Aż dwie trzecie ankietowanych wskazało, że jakość podpisywanych umów powoduje problemy z ich realizacją. PKPP Lewiatan zwraca jednocześnie uwagę na kłopoty związane z powszechnym stosowaniem na rynku zamówień publicznych wynagrodzenia ryczałtowego i często wiążącym się z tym zlecaniem robót dodatkowych w ramach ustalonego wynagrodzenia, choć roboty te nie były ujęte w uzgodnionej umowie.

Z takim problemem spotkało się 80 proc. uczestników badania.

Przygniatająca większość badanych uznaje, że organizacja procesu inwestycyjnego przez zamawiających publicznych jest nieprawidłowo planowana przez zamawiających pod względem zakresu prac, podziału zadań i ryzyk, harmonogramu prac i budżetu (89 proc.), przy czym połowa uznaje praktyki za zdecydowanie nieprawidłowe.

Niewiele lepiej oceniane są praktyki zamawiających w kwestiach technicznych. Jedna trzecia respondentów uznaje, że opis przedmiotu zamówienia jest zdecydowanie niewłaściwie przygotowywany, a prawie połowa ocenia je jako nieprawidłowe. W sumie zatem negatywne oceny to 82 proc. odpowiedzi.

Za największe, lub duże, zagrożenie dla uczciwej konkurencji w systemie zamówień publicznych badani uznali podawanie rażąco niskich cen przez wykonawców (96 proc.). Brak skutecznych mechanizmów weryfikacji oświadczeń i referencji to duże zagrożenie według 64 proc. badanych. 13 proc. respondentów wskazuje na słabość systemu weryfikacji, a 14 proc. na zmowy przetargowe.

Istotnym problemem zamówień publicznych jest jakość umów. W ocenie 85 proc. większość umów zawiera postanowienia, które powodują problemy z interpretacją na etapie realizacji zamówienia, które nie występują na rynku prywatnym. Pozytywną ocenę umów pod tym względem wyraziło 6 proc. badanych.

Słabościami są też nadużywanie przez zamawiających formuły wynagrodzenia ryczałtowego oraz praktyka zlecania dodatkowych prac, nie ujętych w umowie, w ramach uzgodnionego wynagrodzenia (czyli za darmo).

Zdaniem 44 proc. respondentów zamawiający zawsze dochodzą kar umownych, a jednocześnie według 13 proc. zamawiający często, lub nawet zawsze, dokładają starań, aby rozwijać zaistniałe problemy bez sięgania do kar umownych.

Rygoryzm dochodzenia kar umownych jest problematyczny, bowiem w ocenie 89 proc. respondentów kary są zbyt wysokie i nie adekwatne do szkód poniesionych przez zamawiających.

Wraz z publikacją listy barier w sektorze infrastruktury, PKPP Lewiatan rozpoczyna realizację drugiej edycji badania, którego celem jest powtórzenie diagnozy problemów i barier rynku infrastruktury.

Kwestionariusz badania jest dostępny na stronie Związku Pracodawców Branży Infrastruktury pod adresem www.zpbi.pl, będzie również dystrybuowany wśród przedsiębiorców drogą mailową.

Realizując projekt „Wzmocnienie potencjału Związku Pracodawców Branży Infrastruktury", w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki", PKPP Lewiatan przeprowadziła wśród przedsiębiorców związanych z branżą infrastruktury ankietę na temat głównych problemów branży.

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.
NAJPOPULARNIEJSZE W PORTALU
NAJNOWSZE WIADOMOŚCIWyszukiwarki

Polecane oferty: