PARTNER PORTALU
  • BGK

Błędne podanie kwoty w zamówieniu

  • komunikaty.pl (Marek Okniński)    30 lipca 2013 - 10:43

Należy dokonać rozróżnienia kwoty podawanej podczas otwarcia ofert, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, od wartości szacunkowej zamówienia.
Przez wartość szacunkową zamówienia, należy rozumieć wyliczoną na etapie przygotowania postępowania przez zamawiającego, bez podatku od towarów i usług, kwotę przewidywanego wynagrodzenia wykonawcy z tytułu realizacji udzielonego zamówienia.

Natomiast kwota, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, to kwota, jaką w dniu rozstrzygania postępowania zamawiający ma do dyspozycji, i z której może sfinansować zamówienie.

Kwota ta może być mniejsza, równa lub wyższa od kwoty, jaką zamawiający podał jako kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, oraz mniejsza, równa lub wyższa od wartości szacunkowej zamówienia".

Skutki błędu zamawiającego polegającego na podaniu podczas otwierania ofert zawyżonej kwoty, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego.

Zgodnie jednolitą linią orzeczniczą jeżeli kwota, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, okaże się wyższa niż kwota, którą pierwotnie na otwarciu ofert podał i jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wówczas nie zachodzą podstawy do unieważnienia postępowania, gdyż zamawiający dysponuje wystarczającymi środkami na udzielenie zamówienia i zapłatę należności w kwocie zaciągniętego zobowiązania.

Kwota podana zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy pzp nie jest wiążąca dla zamawiającego, nawet, gdy cena najkorzystniejszej oferty ją przekracza w sytuacji gdy zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający jest związany kwotą, którą podał przed otwarciem ofert tylko niejako „od dołu", tzn. nie może w celu uzasadnienia unieważnienia postępowania wskazać innej, niższej kwoty, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i tym samym zobowiązany jest udzielić zamówienia wykonawcy, który zaoferował cenę mieszczącą się w kwocie pierwotnie podanej.

Może natomiast dowolnie, co najwyższej ograniczany przez odrębne przepisy dotyczące jego działalności, podnosić wskazaną przez siebie kwotę i nie unieważniać w takiej sytuacji postępowania.

Błąd w podanej kwocie podczas otwarcia ofert nie wpływa na dalsze losy postępowania pod warunkiem, że najkorzystniejsza ze złożonych ofert nie przewyższa kwoty, którą dysponuje zamawiający na sfinansowanie zamówienia.

W przeciwnym przypadku, przy założeniu, że zamawiający nie może podwyższyć kwoty, którą zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, zasadne będzie dokonanie unieważnienia prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.