PARTNER PORTALU
  • BGK

Błędy w uchwale, radni spotkają się w Sylwestra

  • radom24.pl    29 grudnia 2012 - 15:30
Błędy w uchwale, radni spotkają się w Sylwestra

Wiemy, jakie błędy popełnili wnioskodawcy, czyli zarząd województwa mazowieckiego projektując uchwałę nr 231/12 przyjętą przez Sejmik 23 listopada 2012 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2012 rok.
Kolegium RIO wezwało Sejmik Województwa Mazowieckiego do naprawy we własnym zakresie wskazanych nieprawidłowości do 31 grudnia 2012 roku, stąd niezbędne było zwołanie posiedzenia sejmiku właśnie w tym dniu. Postępowanie nadzorcze w sprawie uznania uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2012 rok RIO zdecydowało się wszcząć ze względu na jej niezgodność z prawem a konkretnie z zapisami ustawy o finansach publicznych.

Badając przedmiotową uchwałę Kolegium RIO ustaliło, ze poprzez nią Organ Stanowiący Województwa dokonał zmian budżetu województwa poprzez:

- zmniejszenie planowanych dochodów 235.622.547 zł (plan po zmianach wynosił 2.616.475.004 zł),

- zmniejszenie planowanych wydatków 219.122.547 (plan po zmianach wynosił 2.685.234.436 zł),

- zwiększenie planowanego deficytu budżetowego o 16.500.000 zł (plan po zmianach wynosi 68.759.432 zł).

Zmianie uległy źródła sfinansowania planowanego deficytu, tj.:

- wycofano przychody w kwocie 33.500.000 z tytułu spłaty pożyczek udzielonym samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej i innym podmiotom (plan po zmianach wynosił 1.219610 zł),

- ustalono przychody z tytułu kredytu długoterminowego zaciąganego na rynku krajowym w kwocie 50.000.000 mln zł (przed zmianą dokonaną ww. uchwałą 231/12 w budżecie nie planowano przychodów z zaciąganego kredytu jako źródła finansowania planowanego deficytu na rok 2012).

Ustalona uchwałą nr 230/12 prognoza kwoty długu Województwa i jego spłaty na lata 2012-2034 przewiduje dług na koniec 2012 roku w kwocie 1.513.180.448 zł, w tym z tytułu kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2012 roku - 50.000.000 mln zł, co według danych zaprezentowanych w tej uchwale stanowi 57,83% planowanych dochodów budżetu województwa na rok 2012 (2.616.475.004 zł). Ale RIO zauważa, że uchwałą 233/12 Sejmik wyraził zgodę na zaciągnięcie zobowiązań finansowych w kwocie 50.000.000 zł w formie kredytu krajowego na pokrycie deficytu budżetu w 2012 roku oraz postanowił, że kredyt zostanie spłacony w 2013 ze środków pozyskanych z kredytu na rachunku bieżącym. Dlatego też Kolegium RIO w Warszawie stwierdziło, że:

Limit długu jednostki samorządu terytorialnego w 2012 roku określa art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 o finansach publicznych w związku z art.. 85 pkt. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. Przepis ten stanowi, że „łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym. W trakcie roku budżetowego łączna kwota takiego długu na koniec kwartału nie może przekraczać 60% planowanych w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki".

Relacja długu jest więc w trakcie roku liczona do planowanych dochodów budżetu, a na koniec roku - do wykonanych dochodów budżetu. To powoduje, że przy tej samej kwocie długu w ciągu roku (np. 30 grudnia) relacja z cytowanym wcześniej artykułem 170 ustawy o finansach publicznych jest zachowana, a na koniec tego samego roku relacja, o której mowa w tym przepisie, może być przekroczona.

Kolegium zauważa też, że Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa na lata 2012-2034 powinna być realistyczna, gdyż rok 2012 jest jej elementem. A tymczasem z analizy przeprowadzonej przez Kolegium wynika, że:

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.