Błędy w uchwale, radni spotkają się w Sylwestra

  • radom24.pl
  • 29-12-2012
  • drukuj
Wiemy, jakie błędy popełnili wnioskodawcy, czyli zarząd województwa mazowieckiego projektując uchwałę nr 231/12 przyjętą przez Sejmik 23 listopada 2012 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2012 rok.
Błędy w uchwale, radni spotkają się w Sylwestra
Kolegium RIO wezwało Sejmik Województwa Mazowieckiego do naprawy we własnym zakresie wskazanych nieprawidłowości do 31 grudnia 2012 roku, stąd niezbędne było zwołanie posiedzenia sejmiku właśnie w tym dniu. Postępowanie nadzorcze w sprawie uznania uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2012 rok RIO zdecydowało się wszcząć ze względu na jej niezgodność z prawem a konkretnie z zapisami ustawy o finansach publicznych.

Badając przedmiotową uchwałę Kolegium RIO ustaliło, ze poprzez nią Organ Stanowiący Województwa dokonał zmian budżetu województwa poprzez:

- zmniejszenie planowanych dochodów 235.622.547 zł (plan po zmianach wynosił 2.616.475.004 zł),

- zmniejszenie planowanych wydatków 219.122.547 (plan po zmianach wynosił 2.685.234.436 zł),

- zwiększenie planowanego deficytu budżetowego o 16.500.000 zł (plan po zmianach wynosi 68.759.432 zł).

Zmianie uległy źródła sfinansowania planowanego deficytu, tj.:

- wycofano przychody w kwocie 33.500.000 z tytułu spłaty pożyczek udzielonym samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej i innym podmiotom (plan po zmianach wynosił 1.219610 zł),

- ustalono przychody z tytułu kredytu długoterminowego zaciąganego na rynku krajowym w kwocie 50.000.000 mln zł (przed zmianą dokonaną ww. uchwałą 231/12 w budżecie nie planowano przychodów z zaciąganego kredytu jako źródła finansowania planowanego deficytu na rok 2012).

Ustalona uchwałą nr 230/12 prognoza kwoty długu Województwa i jego spłaty na lata 2012-2034 przewiduje dług na koniec 2012 roku w kwocie 1.513.180.448 zł, w tym z tytułu kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2012 roku - 50.000.000 mln zł, co według danych zaprezentowanych w tej uchwale stanowi 57,83% planowanych dochodów budżetu województwa na rok 2012 (2.616.475.004 zł). Ale RIO zauważa, że uchwałą 233/12 Sejmik wyraził zgodę na zaciągnięcie zobowiązań finansowych w kwocie 50.000.000 zł w formie kredytu krajowego na pokrycie deficytu budżetu w 2012 roku oraz postanowił, że kredyt zostanie spłacony w 2013 ze środków pozyskanych z kredytu na rachunku bieżącym. Dlatego też Kolegium RIO w Warszawie stwierdziło, że:

Limit długu jednostki samorządu terytorialnego w 2012 roku określa art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 o finansach publicznych w związku z art.. 85 pkt. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. Przepis ten stanowi, że „łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym. W trakcie roku budżetowego łączna kwota takiego długu na koniec kwartału nie może przekraczać 60% planowanych w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki".

Relacja długu jest więc w trakcie roku liczona do planowanych dochodów budżetu, a na koniec roku - do wykonanych dochodów budżetu. To powoduje, że przy tej samej kwocie długu w ciągu roku (np. 30 grudnia) relacja z cytowanym wcześniej artykułem 170 ustawy o finansach publicznych jest zachowana, a na koniec tego samego roku relacja, o której mowa w tym przepisie, może być przekroczona.

Kolegium zauważa też, że Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa na lata 2012-2034 powinna być realistyczna, gdyż rok 2012 jest jej elementem. A tymczasem z analizy przeprowadzonej przez Kolegium wynika, że:

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU