PARTNER PORTALU
  • BGK

Brak przejrzystych przepisów sprzyja korupcji

  • AT    25 września 2013 - 13:25
Brak przejrzystych przepisów sprzyja korupcji

- Brak przejrzystych przepisów regulujących pomoc (finansową i rzeczową - dary) powodzianom powoduje tworzenie się mechanizmu korupcjogennego - informuje Najwyższa Izba Kontroli (NIK).
Do czasu wystąpienia powodzi w Polsce w 2010 r. nie było przepisów kompleksowo regulujących kwestie pomocy osobom poszkodowanym w wyniku klęsk żywiołowych, w tym powodzi.

- Podstawę prawną umożliwiającą wsparcie powodzian przez państwo bezpośrednią pomocą finansową w ramach zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy, stanowiły przepisy art. 40 ust. 2 i 3 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, dopuszczające przyznanie bezzwrotnego zasiłku celowego osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej, niezależnie od dochodu tej osoby lub rodziny. Jednakże przepisy te, poza ogólnym określeniem okoliczności, w których i komu zasiłek celowy przysługuje, nie precyzują istotnych w przedmiotowej sprawie kwestii, w tym sposobu i trybu określenia wysokości zasiłku - informuje NIK.

Jak podaje Izba pozostawiają zatem organowi przyznającemu zasiłek mającą korupcjogenny charakter dowolność w ustaleniu jego wysokości, z zastrzeżeniem zachowania jego celu, który można wywieść z art. 3 ust. 1 ww. ustawy, a jest nim wsparcie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb, w tym mieszkaniowych, których nie mogli realizować na skutek szkód wyrządzonych powodzią.

Po przeprowadzeniu kontroli udzielanie pomocy poszkodowanym w wyniku powodzi występujących w 2010 r., pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, NIK oceniła pozytywnie działania administracji publicznej podjęte w celu udzielenia pomocy poszkodowanym przez powodzie, które nawiedziły Polskę w 2010 r. środki wyasygnowane z budżetu państwa na usuwanie skutków tych zdarzeń były adekwatne do potrzeb wynikających z szacunków poniesionych strat, a kontrolowane gminy co do zasady wykorzystywały je w sposób legalny, rzetelny i gospodarny.

- Na wsparcie dla 37 tys. powodzian wydano w 2010 r. w kontrolowanych województwach ponad 575 mln zł. Z tej sumy prawie 111 mln zł wypłacono w formie zasiłków na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych (tzw. bezzwrotne zasiłki do 6 tys. zł), a 382 mln zł na naprawę zniszczeń w ponad 14 tys. budynkach i mieszkaniach - informuje NIK.

Jak podaje Izba Odstępstwa od wprowadzonych zasad miały incydentalny charakter, wystąpiły w 7 gminach i dotyczyły wypłaty zasiłków w nadmiernej wysokości (łącznie prawie półtora miliona złotych) z naruszeniem obowiązujących procedur (576,8 tys. zł), wykorzystania dotacji niezgodnie z ich przeznaczeniem (5,1 tys. zł) oraz dwukrotnej wypłaty zasiłku w wysokości 96,2 tys. zł, skutkującej nieterminowym zwrotem tej kwoty na rachunek dochodów budżetu państwa.

Mając na uwadze skalę wydatków poniesionych z budżetu państwa w celu pomocy poszkodowanym przez powodzie z 2010 r., NIK uważa za konieczne objęcie przez wojewodów wnikliwą kontrolą sposobu wykorzystania tych środków.

Inne stwierdzone przez NIK nieprawidłowości to:  prawie wszystkich skontrolowanych gminach w planach zarządzania kryzysowego nie uregulowano zasad szacowania i dokumentowania szkód w mieniu powodzian albo, jak w Cisku i Annopolu, w ogóle nie opracowano takich planów. Przez to zastosowane przez urzędników procedury nie zapewniły powodzianom szybkich wypłat zasiłków do 6 tys. zł, choć powinno to nastąpić bezpośrednio po ustąpieniu żywiołu. Tymczasem w pierwszym tygodniu po powodzi w zaledwie 3 z 15 gmin (w Gąbinie, Słubicach i Bogatyni) rozpoczęto ich wypłatę, a ponad 30 proc. powodzian czekało na pomoc dłużej niż przewidziany przepisami miesiąc.×
KOMENTARZE (1)

  • pomocniczość, 2013-09-25 20:47:21

    Panie Potęga – za mało Pan czyta literatury przedmiotu… Ma Pan okazję poklikać w google pl wskazane hasła – aby uzupełnić swoją wiedzę… Otóż Istotą polskiej "rewolucji śmieciowej" jest wepchnięcie obywateli w patologiczny układ w którym ZARABIANIE NA... ODPADACH - CZYLI ZYSK ZAREZERWOWANY JEST W USTAWIE DLA OPERATORÓW MASZYNEK DO KRĘCENIA LODÓW - a gminy jak stwierdza sam prezydent będą jedynie inkasentem opłat przekazywanych dla prywatnych firm... Schemat tego przekrętu według znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest następujący: "Najpierw będzie dumping cenowy (zwany "przetargowym ściąganiem majtek w dół") , potem bankructwa spółek komunalnych spowodowane odsunięciem ich od wykonywania ustawowych zadań gmin, przejęcie ich majątku za grosze, a na końcu podwyżki opłat za śmieci"... Tak burmistrz podwarszawskich Ząbek kreśli czarny scenariusz, którego beneficjantem mają być zagraniczne firmy (patrzeć w google. pl na hasło „CZARNA WIZJA ŚMIECIOWA”. ---- Tak więc o szwedzkim przyjaznym dla mieszkańców modelowym wykonywaniu usług komunalnych na zasadzie zbliżonej do non-profit - już można zapomnieć tak jak i o innych unijnych standardach zarządzania i finansowania w polskiej gospodarce odpadami komunalnymi (patrz w google. pl hasło TAK TO ROBIĄ SZWEDZI Z ODPADAMI”) ----- Oprócz odpadów i ciepłownictwa – następną branżą komunalną do przejęcia przez przedsiębiorców nie mogących się doczekać możliwości transferowania do swoich zagranicznych central „zysków” pochodzących z opłat obywateli – są wodociągi i kanalizacja… Ten kolejny przekręt – tym razem wodociągowo-kanalizacyjny - zasłaniany jest eufemizmem „potrzeby konsolidacji w branży”… ---- Nie przyjmuje się do wiadomości tego, że w żadnym innym państwie UE nie dopuszcza się zagranicznych koncernów do rynku odpadów komunalnych i podstawą jest to, że większość instalacji jest własności samorządowej… ---- Scenariusz lodziarskich interesów "jak tralala" ruszył pewnie pod nadzorem służb specjalnych aby ustalenia z "Pędzącego Królika" były gładko realizowane... Tak więc po ponad 23 latach od odzyskania suwerenności - zamiast implementacji unijnych reguł systemowych w tej dziedzinie do polskiej gospodarki odpadami - mamy przy bierności służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe wielki przekręt w odpadach - czytać więcej w google. pl na hasło PRZEKRĘCAJĄ NAS NA ŚMIECIACH...  rozwiń