PARTNER PORTALU
  • BGK

Czas na składanie sprawozdania budżetowego

  • AT    27 marca 2013 - 19:17
Czas na składanie sprawozdania budżetowego

Do 31 marca zarząd jst powinien przedłożyć radzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej (RIO) roczne sprawozdanie z wykonania budżetu.
Zasady i tryb składania sprawozdań reguluje ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póż. zm ). Jej art. 267 stanowi, że zarząd (wójt) jednostki samorządu terytorialnego przedstawia w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym organowi stanowiącemu (rada, sejmik) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy, powiatu czy województwa. Sprawozdania powinny trafić również do właściwej regionalnej izby obrachunkowej.

Przy dokonywanej przez RIO ocenie pod kątem zgodności z prawem sprawozdań, będzie szczególnie zwracana uwaga na stan gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem poziomu zadłużenia i obciążenia budżetu obsługą zadłużenia, a także kształtowania się relacji dochodów bieżących do wydatków bieżących.

Składy orzekające opiniują je pod kątem kompletności, zgodności zawartych w nim dochodów i wydatków z planem z innymi sprawozdaniami i obowiązującym prawem.

Wraz z tymi sprawozdaniami przedkładane są sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt. 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.