PARTNER PORTALU
  • BGK

Czas na sprawozdania

  • Przegląd prasy/Rzeczpospolita    10 marca 2011 - 07:51

Każdy wójt powinien opracować i przedstawić radzie sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 r. Ma na to czas do końca marca.
Zasady i tryb sporządzania oraz zatwierdzania sprawozdań budżetowych określa ustawa o finansach publicznych. Zgodnie z jej art. 267 ust. 1 pkt 1 zarząd (wójt) jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu (rada, sejmik) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków gminy, powiatu czy województwa – pisze „Rzeczpospolita”.

Sprawozdanie to powinno trafić w tym samym terminie do regionalnej izby obrachunkowej.

Do sprawozdania tego należy dołączyć wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty.

31 maja to kolejny ważny termin w procedurze udzielania absolutorium. Do tego dnia każdy wójt (zarząd) ma obowiązek przekazać radzie (sejmikowi) sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego. Dokument ten, wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania budżetu i opinią regionalnej izby obrachunkowej na jego temat oraz informacją o stanie mienia komunalnego jednostki, jest podstawą do udzielenia albo odmowy udzielenia wójtowi (zarządowi) absolutorium.

Roczne sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego, w której liczba mieszkańców – ustalona przez Główny Urząd Statystyczny na 31 grudnia roku poprzedzającego rok, za który sporządzono sprawozdanie – przekracza 150 tysięcy, podlega badaniu przez biegłego rewidenta – podaje „Rzeczpospolita”.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.