PARTNER PORTALU
  • BGK

Czy można uchylić uchwałę o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego?

  • AT    18 września 2012 - 15:29
Czy można uchylić uchwałę o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego?

Nie jest możliwe odwołanie uchwały o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego, ani podjęcie nowej uchwały o niewyrażeniu zgody na utworzenie funduszu - informuje Wojciech Lachiewicz, członek kolegium RIO w Krakowie.
W gminie uchwała o wyodrębnieniu funduszu była podjęta zgodnie z ustawowym terminem w marcu 2012 r. We wrześniu 2012 r. władze gminy proponują, aby podjęta została uchwała o odwołaniu funduszu sołeckiego na 2013 r. Zmiany mają dotyczyć odebrania środków sołectwom w ramach planowanego funduszu sołeckiego.

Czytaj też: Wysokość funduszu sołeckiego do korekty

W takim przypadku uchwała odwołująca będzie nieważna.

- Skoro rada gminy w terminie do dnia 31 marca b.r. podjęła uchwałę wyrażającą zgodę na utworzenie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na rok 2013, zatem po tej dacie nie jest możliwe uchylenie się od skutków podjętej uchwały, ani podjęcie nowej uchwały o nie wyrażeniu zgody na utworzenie takiego funduszu sołeckiego. Opisane ostatnio dwie takie uchwały dotknięte byłyby wadami istotnego naruszenia prawa, co potwierdzone przez RIO lub sąd administracyjny, czyniłoby je nieważnymi z mocą od dnia ich podjęcia - informuje Wojciech Lachiewicz, w opinii, którą sprządził na zlecenie SLLGO/www.funduszesoleckie.pl.

Czytaj też: Fundusz sołecki pod lupą NIK

Fundusz sołecki z ustawy z 20.2.2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz. 420; zm. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 217, poz. 1427 – dalej: FundSołU) to obliczana na podstawie w art. 2 FundSołU) pula środków w budżecie gminy, o przeznaczeniu której decydują poszczególne sołectwa gminy.

- O przeznaczeniu środków danego sołectwa decyduje zebranie wiejskie (art. 4 FundSołU), którego decyzje, przy dochowaniu ustawowych zasad, zobowiązany jest honorować wójt (w opracowanym projekcie budżetu) i rada gminy (w uchwalanym budżecie). Budżet gminy ma więc swoją zasadniczą część planu wydatków planowaną przez wójta i radę gminy oraz część sołecką pochodzącą z decyzji zebrań wiejskich poszczególnych sołectw - donosi Lachiewicz.

Jak dodaje z treści całości przepisów ustawy o funduszu sołeckim wynika wniosek, że uruchomiony „fundusz sołecki”, jako taki, jest sumą (en block) środków sołeckich do dyspozycji każdego sołectwa w gminie. W jednej i tej samej gminie nie mamy do czynienia z „funduszami sołectw”, ale z jednorodnym „funduszem sołeckim gminy”.

- W następstwie uchwały pozytywnej (o utworzeniu funduszu sołeckiego) z mocy takiej decyzji rady gminy uruchomiona zostaje działająca procedura prawna doprowadzająca w jej zakończeniu do zapisania zadań sołeckich w uchwalonej uchwale budżetowej gminy - wyjaśnia Lachiewicz.

<!-- pagebreak //-->

Procedurę tę określają przepisy:

a) art. 2 ust. 2 FundSołU – obowiązek wójta do dnia 31 lipca roku poprzedzającego do powiadomienia sołtysów o przypadającej na sołectwo kwocie funduszu sołeckiego z art. 2 ust. 1FundSołU;

b) art. 4 ust. 2 i 3 FundSołU – procedura przyjmowania wniosku sołeckiego przez zebranie wiejskie;

c) art. 4 ust. 1 i 4 FundSołU – przekazanie wniosku sołeckiego przez sołtysa do wójta gminy w terminie nie później niż 30 września roku poprzedzającego;

d) art. 4 ust. 5 i 6 FundSołU – procedura rozpatrywania wniosku sołeckiego przez wójta, zasad i trybu odnowy jego uwzględnienia, odwołania sołtysa do rady gminy, uchwały rady rozstrzygającej takie odwołanie;

e) art. 4 ust. 7 FundSołU – możliwość podjęcia uchwały rady o odrzuceniu wniosku sołeckiego przed uchwaleniem uchwały budżetowej (tj. wniosku sołeckiego, jaki został uwzględniony w projekcie uchwały budżetowej).

Procedura wprowadzania wniosku sołeckiego do budżetu stanowi przepisy szczególne (lex specialis) w stosunku do ogólnej procedury uchwalania uchwały budżetowej rady gminy z przepisów:

a. ustawy z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z późn. zm. – dalej: FinPublU),

b. przepisów uchwały w sprawie procedury prac nad projektem uchwały budżetowej z art. 234 FinPublU;

c. przepisów Statutu Gminy, w tej części, która dotyczy ogólnych zasad podejmowania uchwał (z uwzględnieniem modyfikacji z uchwały z art. 234 FinPublU).

- Reasumując, uchwała o wyrażeniu zgody na utworzenie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na rok 2013 spowodowała uruchomienie powyższej procedury, której skutkiem powinno być włączenie do budżetu na rok 2013 przedsięwzięć sołeckich w kwotach z art. 2 ust. 1 FundSołU, tj. zgodnych z poprawną informacją od Wójta Gminy z art. 2 ust. 2 FundSołU - informuje Lachiewicz.

<!-- pagebreak //-->

Natomiast - jak dodaje - podstawą niewłączenia do planu wydatków z projektu budżetu na rok 2013, określonego przedsięwzięcia z konkretnego wniosku sołeckiego, musiałoby być wystąpienie wad formalnych tego wniosku lub uchybień prawno-merytorycznych jego treści.

- Jeśli wniosek sołecki, opracowany w warunkach obowiązywania uchwały z art. 1 ust. 1 FundSołU, spełnia powyższe wymagania prawne, to obowiązkiem Wójta Gminy jest go zaplanować w projektowanych wydatkach budżetu na rok 2013, a obowiązkiem Rady Gminy - uchwalić uchwałę budżetową na rok 2013 z planem wydatków budżetu obejmującym przedsięwzięcie ustalone przez Zebranie Wiejskie - podaje Lachiewicz.

Przepis art. 1 ust. 1 FundSołU zobowiązuje rokrocznie organ stanowiący gminy, w której działają sołectwa, do jednoznacznego rozstrzygania w drodze uchwały tego, czy w roku następnym będzie w gminie funkcjonował, czy nie będzie, fundusz sołecki w rozumieniu przepisów ustawy o funduszu sołeckim. Dla podjęcia jednego z dwu możliwych rozstrzygnięć przepis art. 1 ust. 1 FundSołU daje radzie gminy termin do dnia 31 marca roku poprzedniego. (Wyjątkowo w zakresie roku 2010 był to termin do dnia 30 czerwca 2009 r. – z art. 6 FundSołU). Fundusz sołecki jest tworzony całościowo dla wszystkich sołectw, a nie selektywnie.

- Jak to wynika z treści bezpośredniej art. 1 ust. 1 FundSołU, a także tych przepisów, które mówią o „środkach sołectwa w ramach funduszu sołeckiego” - treścią uchwały rady gminy jest jedna tylko (z dwu możliwych) decyzja w zakresie utworzenia lub nieutworzenie funduszu sołeckiego w gminie - jako całości - wyjaśnia Lachiewicz.

Jak dodaje skutki jednej z dwu możliwych decyzji rady gminy z art. 1 ust. 1 FundSołU - dotyczą w taki sam sposób każdego sołectwa. Przepis art. 1 ust. 1 FundSołU upoważnia zatem do podjęcia jednej tylko decyzji (uchwały) rady gminy, nie upoważnia natomiast do podejmowania odmiennych decyzji w stosunku do każdego oddzielnie traktowanego sołectwa.

<!-- pagebreak //-->

- Zasada „roczności” uchwały o uruchamianiu lub nieuruchamianiu funduszu sołeckiego z art. 1 ust. 1 FundSołU wyklucza możliwość podejmowania sui generis „uchwały na kadencję” lub „uchwały bezterminowej”, a co za tym idzie wyklucza również dopuszczalność zamieszczania tego rodzaju decyzji „na stałe” w statucie gminy. Statut gminy z art. 51 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm. – dalej: SamGminU) w treściach właściwych dla regulacji gospodarki finansowej sołectw może tutaj odsyłać do ustawy o funduszu sołeckim, natomiast nie może przesądzać o corocznym posługiwaniu się funduszem sołeckim - tłumaczy Lachiewicz.

Jak to wynika z art. 1 ust. 1 FundSołU obowiązkiem rady gminy jest podjęcie w terminie ustawowym jednej z dwu możliwych uchwał. Ustawa nazywa każdą z nich „rozstrzygnięciem”. W związku z terminowością decyzji rady pojawiają się trzy wzajemnie współzależne od siebie problemy-pytania:

- Pierwsze zagadnienie dotyczy oceny skutków prawnych niepodjęcia żadnej uchwały przez radę gminy w terminie ustawowym.

- Drugie pytanie ma za osąd kwestię dopuszczalności podjęcia uchwały po terminie ustawowym.

- Trzecim osądem jest odpowiedź na pytanie odnośnie dopuszczalności zmiany uprzednio podjętej uchwały dotyczącej utworzenia lub nieutworzenia funduszu sołeckiego.

Rozwiązanie powyższych kwestii prawnych jest ściśle uzależnione od siebie.

Niepodjęcie uchwały w terminie ustawowym

- Niepodjęcie przez radę gminy, w której działają sołectwa, żadnej z dwu możliwych uchwał z art. 1 ust. 1 FundSołU niewątpliwie powoduje taki sam skutek, jak uchwała o unieruchamianiu w roku następnych funduszu sołeckiego. Aktualnie obowiązująca ustawa o funduszu sołeckim, z „milczeniem” rady gminy, nie wiąże skutku w postaci dorozumianej akceptacji uruchomienia funduszu sołeckiego - mówi Lachiewicz.

Jak dodaje samo zaś niepodjęcie w terminie ustawowym żadnej uchwały stanowi wyraz naruszenia przez radę gminy ww. ustawy, co wraz z innymi jeszcze dodanymi do niego przypadkami naruszeń Konstytucji lub innych ustaw może (ale nie musi) spowodować skierowanie przez Prezesa Rady Ministrów wniosku do Sejmu o rozwiązanie rady gminy z art. 96 ust. 1 SamGminU4.

<!-- pagebreak //-->

Skoro niepodjęcie żadnej uchwały z art. 1 ust. 1 FundSołU może rodzić dla radnych rady gminy negatywne konsekwencje prawne - aktualnym staje się pytanie odnośnie charakteru terminu do podjęcia uchwały. Czy można zatem podjąć uchwałę po terminie ustawowym?

- Termin z art. 1 ust. 1 FundSołU (31 marca roku poprzedzającego) jest niewątpliwie terminem po upływie którego nie można podejmować żadnej uchwały z art. 1 ust. 1 FundSołU. Poglądy takie wyrażono w dwóch wyrokach wojewódzkich sądów administracyjnych: w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 20.1. 2010 r. (sygn.akt: I SA/Bd 951/09) oraz w wyroku WSA w Krakowie z 13.1.2010 r. (sygn.akt: I SA/Kr 1526/09) zmieniać uprzednio podjętej uchwały. W ocenie ww. sądów termin z art. 1 ust. 1 FundSołU jest tzw. „terminem zawitym”, po upływie którego nie można podejmować czynności rodzącej skutki prawne, zwłaszcza właściwe uchwale pozytywnej - wyjaśnia Lachiewicz.

Jak dodaje jeśli na skutek upływu terminu 31 marca, rada gminy nie może podjąć uchwały z art. 1 ust. 1 FundSoł, a zarazem „chce” zapewnić w budżecie roku następnego środki do dyspozycji sołectw, to powinna rozważyć posłużenie się rozwiązaniem statutowym i sformułować w statucie gminy przepisy o gospodarce finansowej sołectw z art. 51 ust. 3 SamGminU.

- Jednak gospodarka finansowa oparta na przepisach Statutu Gminy nie jest tym samym rozwiązaniem co specjalne przepisy dot. funduszu sołeckiego, jakie określają jego wysokość, tryb wprowadzania do budżetu, a z wykonaniem przedsięwzięć z wniosku sołeckiego wiążą dotacje z budżetu państwa refinansującą wydatki, na zasadach z art. 2 ust. 4-9 FundSołU - wyjaśnia Lachiewicz.

<!-- pagebreak //-->

Odwołując się do tez z uzasadnienia ww. wyroku WSA z Bydgoszczy:

"Uchwała Rady Gminy w sprawie wyrażenia „zgody” bądź „nie-” na utworzenie funduszu sołeckiego dotyczyć może tylko danego roku budżetowego. Termin 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy należy uznać za nieprzekraczalny /…/. Po upływie tych terminów Rada Gminy traci uprawnienie do podjęcia uchwały o której mowa w art. 1 ust. 1 u.f.s. co skutkuje brakiem możliwości wyodrębnienia funduszu w budżecie dotyczącym roku budżetowego w odniesieniu do którego uchwała została podjęta".

Z kolei WSA w Krakowie, orzekając o legalności podjętej dwa dni po terminie ustawowym uchwały pozytywnej dotyczącej funduszu sołeckiego w budżecie gminy roku 20105  – stwierdził, że:

"W rozpatrywanej sprawie przepis ten [tj. art. 1 ust. 1 w zw. z art. 6 FundSołU] został przez Radę Gminy w K.W. naruszony. Uchybienie terminowi do podjęcia uchwały stanowi, w ocenie Sądu, istotne naruszenie prawa skutkujące nieważnością, ponieważ uchwała stoi w wyraźnej sprzeczności z jego treścią, a ponadto przepis zastrzegający termin należy zaliczyć do grupy przepisów ściśle regulujących procedurę podejmowania uchwał.

Uchybienie terminowi zastrzeżonemu w art. 6 nie może być uznane za nieistotne naruszenie prawa, ponieważ pojęcie to oznacza jedynie wady nie mające znaczenia dla oceny prawidłowości uchwały (np. błędne powołanie podstawy prawnej w sytuacji, kiedy istnieje podstawa prawna do jej podjęcia), czy też drobne wady nie dotyczące istoty regulowanego zagadnienia (np. nieodpowiednie oznaczenie uchwały) oraz oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe".

- Do dnia pisania niniejszej opinii, brak jest informacji o innych, niż ww., wyrokach sądów administracyjnych, jakie bezpośrednio rozstrzygałyby kwestię terminu podjęcia uchwały z art. 1 ust. 1 FundSołU. Sądownictwo uchwałę podjętą po terminie traktuje jako nieważną z mocy art. 91 ust. 1 SamGminU6 - informuje Lachiewicz.

<!-- pagebreak //-->

- Opisane powyżej skutki prawne podjęcia uchwały pozytywnej oraz obowiązek podjęcia uchwały o jednoznacznym rozstrzygnięciu w zakreślonym ustawowo terminie zawitym dla takiej czynności, przemawiają łącznie za uznaniem każdej uchwały pozytywnej za uchwałę niewzruszalną, wiążącą się sui generis zasadą powagi rzeczy osądzonej - informuje Lachiewicz.

Jak dodaje znajduje to uzasadnienie w sprawie, w której WSA w Bydgoszczy rozstrzygał również sytuację legalności podjęcia uchwały uchylającej uchwałę o zgodzie na utworzenie funduszu sołeckiego w budżecie gminy Białe Błota na rok 2010:

"W niniejszej sprawie [wbrew odmiennemu stanowisku RIO] została podjęta pozytywna uchwała na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2010 środków stanowiących fundusz sołecki (uchwała Rady Gminy B.B. Nr XXXIV/378/2009 z 18.6.2009 r.7). Tak więc Rada Gminy skorzystała ze swojego uprawnienia i wyraziła w przepisanym terminie zgodę na wyodrębnienie funduszu.

W ocenie Sądu uchwała Rady Gminy B.B. Nr XXXV/400/2009 z 27.8.2009 r., którą Rada Gminy B.B. uchyliła ww. uchwałę z 18.6.2009 r. - nie ma mocy sprawczej jako podjęta po terminie wskazanym w ustawie, a więc po dniu 30 czerwca 2009 r.
Zgodzić się należy też ze skarżącą Gminą, że [wbrew poglądowi RIO w Bydgoszczy] nie ma również przesłanek do uznania, iż wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego wyklucza inne formy finansowania działalności sołectw. Ustawa o funduszu sołeckim nie uchyla ani nie zmienia przepisów ustawy o samorządzie gminnym dotyczących prowadzenia przez jednostki pomocnicze (w tym sołectwa) gospodarki finansowej".

- Przyjmując, że rozstrzygnięcie uchwałą pozytywną o utworzeniu funduszu sołeckiego ma charakter uchwały niewzruszalnej (res iudicata), należałoby się odnieść do ewentualnej zmiany tego rodzaju uchwał, gdyby dokonywano jej jeszcze przed upływem terminu zawitego z art. 1 ust. 1 FundSołU - informuje Lachiewicz.

- Moim zdaniem za legalne należałoby uznać rozwiązania polegające na tym, że w terminie ustawowym, przed dniem 1 kwietnia roku poprzedniego,  rada gminy zmieniłaby uprzednio podjętą uchwałę z art. 1 ust. 1 FundSołU. Przykładowo: uchwałę o nietworzeniu funduszu sołeckiego, do dnia 31 marca rada gminy uchyliłaby i zastąpiła uchwałą o utworzeniu funduszu sołeckiego. Możliwe moim zdaniem są również rozstrzygnięcia odwrotne, jednak pod warunkiem dochowania terminu z art. 1 ust. 1 FundSołU - mówi Lachiewicz.

<!-- pagebreak //-->

Zgodnie z art. 90 ust. 2 SamGminU, każdą uchwałę rady gminy w sprawach finansowych objętą zakresem nadzoru RIO, w terminie 7 dni od jej podjęcia, wójt gminy przekazuje do właściwej RIO.

Według przepisu art. 91 ust. 1 SamGminU, uchwała sprzeczna z prawem jest nieważna, a o jej nieważności (w terminie do 30 dni od jej spływu) orzeka RIO. Po tym terminie RIO może wnieść skargę do WSA o stwierdzenie nieważności uchwały.

- Postępowanie przed RIO (o stwierdzenie nieważności) wszczynane jest „z urzędu”, stąd ewentualne pisma mieszkańców sołectwa, w tym sołtysa, nie mają mocy sprawczej dla takiej decyzji, ale są jedynie wyrazem zastrzeżeń-skarg - mówi Lachiewicz.

Mimo to - jak mówi - każde takie pismo jest „skargą na uchwałę rady gminy”, którą RIO zobowiązana jest rozpatrzyć i powiadomić skarżącego się o sposobie jej załatwienia – na podstawie art. 221 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.

- Zauważyć ponadto należy, że w przepisie art. 101 SamGminU dopuszczono wniesienie skargi do WSA na każdą uchwałę rady gminy, jaka narusza „interes prawny” skarżącego - zauważa Lachiewicz.

Rzeczą skarżącego jest wpierw wezwać radę gminy do usunięcia naruszenia prawa, a wobec braku reakcji rady gminy, wnosi skargę do WSA.

- Należy w tym miejscu przywołać wyrok WSA w Poznaniu z 3 sierpnia 2012 r. (sygn.akt:  I SA/Po 344/12), w którym sąd dopuścił legitymację skargową sołtysa na uchwałę rady gminy z art. 4 ust. 4 FundSołU (tj. o odrzuceniu wniosku sołeckiego w uchwalanym budżecie) - mówi Lachiewicz.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.