Czy można uchylić uchwałę o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego?

Nie jest możliwe odwołanie uchwały o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego, ani podjęcie nowej uchwały o niewyrażeniu zgody na utworzenie funduszu - informuje Wojciech Lachiewicz, członek kolegium RIO w Krakowie.
Czy można uchylić uchwałę o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego?

W gminie uchwała o wyodrębnieniu funduszu była podjęta zgodnie z ustawowym terminem w marcu 2012 r. We wrześniu 2012 r. władze gminy proponują, aby podjęta została uchwała o odwołaniu funduszu sołeckiego na 2013 r. Zmiany mają dotyczyć odebrania środków sołectwom w ramach planowanego funduszu sołeckiego.

Czytaj też: Wysokość funduszu sołeckiego do korekty

W takim przypadku uchwała odwołująca będzie nieważna.

- Skoro rada gminy w terminie do dnia 31 marca b.r. podjęła uchwałę wyrażającą zgodę na utworzenie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na rok 2013, zatem po tej dacie nie jest możliwe uchylenie się od skutków podjętej uchwały, ani podjęcie nowej uchwały o nie wyrażeniu zgody na utworzenie takiego funduszu sołeckiego. Opisane ostatnio dwie takie uchwały dotknięte byłyby wadami istotnego naruszenia prawa, co potwierdzone przez RIO lub sąd administracyjny, czyniłoby je nieważnymi z mocą od dnia ich podjęcia - informuje Wojciech Lachiewicz, w opinii, którą sprządził na zlecenie SLLGO/www.funduszesoleckie.pl.

Czytaj też: Fundusz sołecki pod lupą NIK

Fundusz sołecki z ustawy z 20.2.2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz. 420; zm. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 217, poz. 1427 – dalej: FundSołU) to obliczana na podstawie w art. 2 FundSołU) pula środków w budżecie gminy, o przeznaczeniu której decydują poszczególne sołectwa gminy.

- O przeznaczeniu środków danego sołectwa decyduje zebranie wiejskie (art. 4 FundSołU), którego decyzje, przy dochowaniu ustawowych zasad, zobowiązany jest honorować wójt (w opracowanym projekcie budżetu) i rada gminy (w uchwalanym budżecie). Budżet gminy ma więc swoją zasadniczą część planu wydatków planowaną przez wójta i radę gminy oraz część sołecką pochodzącą z decyzji zebrań wiejskich poszczególnych sołectw - donosi Lachiewicz.

Jak dodaje z treści całości przepisów ustawy o funduszu sołeckim wynika wniosek, że uruchomiony „fundusz sołecki”, jako taki, jest sumą (en block) środków sołeckich do dyspozycji każdego sołectwa w gminie. W jednej i tej samej gminie nie mamy do czynienia z „funduszami sołectw”, ale z jednorodnym „funduszem sołeckim gminy”.

- W następstwie uchwały pozytywnej (o utworzeniu funduszu sołeckiego) z mocy takiej decyzji rady gminy uruchomiona zostaje działająca procedura prawna doprowadzająca w jej zakończeniu do zapisania zadań sołeckich w uchwalonej uchwale budżetowej gminy - wyjaśnia Lachiewicz.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU