PARTNER PORTALU
  • BGK

Dieta dla nieobecnego sołtysa

  • GK    20 maja 2013 - 09:23
Dieta dla nieobecnego sołtysa

Dieta dla sołtysa na pokrycie kosztów związanych z udziałem w posiedzeniach rady miejskiej może być wypłacana bez względu na to, czy w niej uczestniczył, czy nie.
Do biura poselskiego Jarosława Rusieckiego wpłynęło pytanie sołtysa wsi Nietulisko Duże w sprawie obowiązku wypłacania diet sołtysom za udział w sesji rady gminy.

Rada miejska w Kunowie w stosownej uchwale określiła zasady wypłacania diet. Dokument przewidywał wypłatę diety na podstawie listy obecności. Dzięki temu rada konsekwentnie odmawiała wypłaty diety sołtysowi nieobecnemu na sesji.

- Dla takiego postępowania brak jest podstawy prawnej, ponieważ ustawa o samorządzie gminnym nie nakłada na sołtysów obowiązku uczestnictwa w sesji rady gminy, natomiast powyższa praktyka powoduje właśnie narzucenie sołtysom takiego obowiązku - twierdził sołtys Nietuliska Dużego.

Czytaj też: Proponują diety nie tylko dla sołtysów

Według niego, inny charakter ma praca sołtysa w odróżnieniu od sprawowania mandatu radnego i z tego względu nie powinno się uzależniać wypłaty diety od uczestnictwa w sesji rady gminy.

W związku z tym dylematem poseł Jarosław Rusiecki zapytał w interpelacji resort administracji i cyfryzacji, czy rada gminy może uchwalić zasady wypłacania diet sołtysom za udział w sesji, uzależniając wypłatę od obecności.

Odpowiadając posłowi wiceminister Magdalena Młochowska przypomniała, że zgodnie z art. 37a ustawy o samorządzie gminnym przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może uczestniczyć w pracach rady gminy na zasadach określonych w statucie gminy, jednak bez prawa udziału w głosowaniu.

Czytaj też: Sołtys jak spowiednik

Przepis zobowiązuje też przewodniczącego rady gminy do każdorazowego zawiadamiania, na takich samych zasadach jak radnych, przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej o sesji rady gminy.

Jednocześnie rada gminy może ustanowić zasady, na jakich członkom organu wykonawczego jednostki pomocniczej oraz członkom rady dzielnicy (osiedla), rady sołeckiej, będzie przysługiwała dieta lub zwrot kosztów podróży służbowej.

Dieta ma charakter rekompensaty za zaangażowanie w działalność publiczną i poniesione wydatki (koszty) w związku z wykonywaniem powierzonej funkcji społecznej.

Z informacji przedstawionych wiceminister Młochowskiej przez wojewodę świętokrzyskiego wynika, że rzeczywiście do końca 2012 r. obowiązywała uchwała rady miejskiej w Kunowie z 30 stycznia 2009 r., według której dieta wypłacana była na podstawie listy obecności w terminie do dziesiątego następnego miesiąca. Sołtys nieobecny na sesji rady miejskiej diety nie otrzymywał.

Tymczasem od 1 stycznia 2013 r. obowiązuje nowa uchwała z 28 grudnia 2012 r., która określa, że dieta dla sołtysa ustalona jest w formie ryczałtu miesięcznego i wypłacana jest m.in. za udział w sesji na pokrycie ogólnych kosztów związanych z pełnieniem funkcji sołtysa np. na dojazdy, za udział w posiedzeniach komisji rady miejskiej lub na pokrycie innych kosztów poniesionych w związku z pełnieniem funkcji.

- Dieta wypłaca jest bez względu na to, czy sołtys uczestniczył w sesji rady miejskiej, czy też nie. Po przeprowadzonej przez wojewodę analizie formalnoprawnej uchwały rady miejskiej w Kunowie nie stwierdzono niezgodności z prawem tego dokumentu - poinformowała wiceminister administracji i cyfryzacji Magdalena Młochowska.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • ojejku, 2013-05-20 14:42:18

    jak sołtys jest głodny , to głodny nawet poza biurem !!!! sołtys musi być nakarmiony i basta