PARTNER PORTALU
  • BGK

Diety zostały przyznane bezprawnie

  • Piotr Toborek    2 października 2013 - 19:39
Diety zostały przyznane bezprawnie

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że przyznanie sobie diet przez członków zarządu związku międzygminnego GOP było bezprawne.
Wojewoda śląski zaskarżył uchwałę Zgromadzenie Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach, na moc której nieetatowym członkom zarządu przysługiwała dieta w wysokości 100 proc. maksymalnej wysokości czyli 2 649 zł miesięcznie.

Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrywał odwołanie od wyroku WSA w Gliwicach.

Jak zauważył sąd Komunikacyjny Związek Komunalny GOP utworzony został w celu wspólnego zaspokajania potrzeb gmin w zakresie lokalnego transportu oraz skorelowanych z nim usług publicznych, co należy do obowiązkowych zadań własnych gmin będących jego członkami.

Zadanie to wójt gminy jest zobligowany realizować niezależnie, czy czyni to w gminie, czy też w ramach związku komunalnego, do którego gmina przystąpiła. Okoliczność, iż wykonywanie takich zadań następuje przez związek międzygminny nie może - zdaniem WSA - uzasadniać uzyskiwania przez wójta dodatkowych gratyfikacji finansowych, bez względu na to, jaką przybiorą one nazwę jak i na to, czy miałyby one przysługiwać z tytułu sprawowania funkcji w zarządzie, czy też w zgromadzeniu związku.

Zgromadzenie Komunikacyjne Związku Komunalnego GOP w Katowicach zaskarżyło powyższy wyrok w całości, wniosło o jego uchylenie w całości i oddalenie skargi, ewentualnie o uchylenie w całości zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu do ponownego rozpoznania, a także - w każdym z powyższych przypadków - o zasądzenie od organu na rzecz skarżącego zwrotu kosztów postępowania, w tym zwrotu kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Wojewoda Śląski wniósł o oddalenie skargi kasacyjnej jako bezzasadnej.

NSA podtrzymał stanowisko Sądu pierwszej instancji, iż nadzór nad działalnością gminną w zakresie spraw finansowych powierzony na mocy art. 86 u.s.g. regionalnym izbom obrachunkowym, w odniesieniu do działalności uchwałodawczej organów jednostek samorządu terytorialnego, obejmuje wyłącznie kategorie spraw, które na mocy art. 11 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych należą do właściwości rzeczowej tych izb.

Ponieważ kwestia ustalenia diet dla nieetatowych członków zarządu związku będących członkami zgromadzenia związku nie mieści się w określonym w powołanym przepisie katalogu spraw, nadzór w tym zakresie należy do Wojewody. Organ ten był zatem uprawniony do wniesienia skargi w rozpatrywanej sprawie.

NSA podkreślił także, że nie jest możliwe zastosowanie w odniesieniu do członków zgromadzenia międzygminnego przepisów odnoszących się do radnych. Brak jest zatem podstaw do uznania, że uprawnionym do ustalania zasad przyznawania wysokości diet dla członków zgromadzenia międzygminnego jest to zgromadzenie.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.