PARTNER PORTALU
  • BGK

Dotacje celowe na drogi gminne i powiatowe po nowemu

  • Agnieszka Widera-Ciochoń    13 czerwca 2017 - 13:23
Dotacje celowe na drogi gminne i powiatowe po nowemu
Zdaniem projektodawców istnieje potrzeba wspierania zadań na obszarze JST, gdzie zidentyfikowano duże ryzyko zagrożeń wypadkami (fot.PTWP arch.)

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przygotowało nowe rozporządzenie w sprawie Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, czyli udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych. Zmienić mają się kryteria i punktacja.
• Projekt rezygnuje z niektórych dotychczasowych kryteriów oceniania wniosków składanych przez zarządców dróg gminnych oraz dróg powiatowych.

• Wprowadza nowych zasad punktacji w ramach poszczególnych kryteriów dotyczących znaczenia inwestycji dla infrastruktury drogowej, dla spójnej sieci dróg publicznych oraz wpływu zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej.

• Jak podkreśla resort, głównym celem jest poprawa dostępności i bezpieczeństwa na drogach. 

• Na zmianach zyskać mają też mniej zamożne samorządy.

 

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 przewiduje udzielanie samorządom dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych.

- Dokonano szczegółowej analizy naboru wniosków na lata 2016 i 2017 oraz realizacji tego programu w 2016 r w skali wszystkich województw. W wyniku analizy zidentyfikowano zagadnienia wymagające zmiany w treści obowiązującego rozporządzenia z 27 marca 2009 r. w zakresie zmiany obowiązujących kryteriów naboru wniosków – tłumaczy resort infrastruktury, który przygotował nowe rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych.

Projekt trafił do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych (dokument publikujemy w dziale Multimedia). 

- Proponowane zmiany mają na celu wyrównanie dysproporcji rozwojowych w jednostkach samorządu terytorialnego oraz zmniejszenie ryzyka zagrożeń wypadkami drogowymi na obszarach gmin i powiatów – uzasadnia dalej MIB.

Kryteria do zmiany

Projektowana zmiana zakłada m. in. zmianę punktacji w dotychczasowych obowiązujących kryteriach dotyczących: znaczenia zadania dla infrastruktury drogowej w sposób gwarantujący podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego (tzw. kryterium techniczne) oraz znaczenia zadania dla rozwoju spójnej sieci dróg publicznych (tzw. kryterium sieciowe) i wpływu zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej (tzw. kryterium ponadlokalności) oraz kontynuacji ciągu.

Chodzi o wzmocnienie relacji pomiędzy celami jakie powinna spełniać droga publiczna, a jej parametry technicznymi.

Projekt zakłada też rezygnację z kryterium współpracy finansowej w zakresie współfinansowania zadania z innymi samorządami oraz wprowadza nowe kryterium dochodowe i nowe kryterium dotyczące zmniejszenia ryzyka wystąpienia wypadku drogowego na obszarach o najwyższym poziomie wypadkowości.

W projekcie poziom dochodów własnych (PDW) stanowi punkt odniesienia, któremu przyznano wagę wyrażoną w procentach. Wyliczania PDW będzie dokonywała komisja oceniająca wnioski w oparciu o możliwie najbardziej aktualne dane GUS.

- Zgodnie z celem tego kryterium jeśli wnioskodawca (JST) uzyskuje dochody własne na poziomie wyższym niż średni dochód własny w województwie, nie uzyska dodatkowych punktów. Jeśli zaś uzyskuje dochody własne poniżej wyliczonego średniego dochodu własnego w województwie uzyska dodatkowe punkty.Multimedia

×
KOMENTARZE (1)

  • eLPe, 2017-06-14 09:16:22

    Niestety odnoszę wrażenie, że "przychylność" instytucji rządowych zależy w dużej mierze od... wyników w ostatnich wyborach. Jest to wrażenie powstałe w wyniku bezskutecznego aplikowania o środki z budżetu państwa naszego samorządu w kontekście skuteczności sąsiadów.