PARTNER PORTALU
  • BGK

Dozwolony podział zamówienia na części

  • Marek Okniński    17 lutego 2014 - 10:46

Dokonywanie podziału zamówienia na części przez Zamawiających ma często na celu obejście prawa. W konsekwencji dopuszczalności podziału zamówienia na części stwarza wiele problemów prawidłowym stosowaniem przepisów prawa.
Ustawa Prawo zamówień publicznych zakazuje podziału zamówienia na części lub zaniżania jego wartości w celu uniknięcia stosowania jej przepisów.

W praktyce wiele problemów może nastręczać odróżnienie jednego zamówienia o złożonym charakterze od dwóch lub więcej odrębnych zamówień. Kwestia ta, z przyczyn obiektywnych, nie została rozstrzygnięta na gruncie ustawy pzp. W piśmiennictwie przyjmuje się, że przy ocenie, czy zamawiający ma do czynienia z jednym zamówieniem, czy też z odrębnymi zamówieniami konieczna jest analiza okoliczności danego przypadku, opierająca się na następujących kryteriach:
1) tożsamości przedmiotowej,
2) tożsamości podmiotowej,
3) tożsamości czasowej.

Tożsamość przedmiotowa zamówienia zachodzi, jeżeli usługi, dostawy lub roboty budowlane są tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu, tożsamość podmiotowa – gdy zachodzi możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę, a tożsamość czasowa (funkcjonalna) – gdy zachodzi możliwość udzielenia zamówienia w jednym czasie. Brak spełnienia którejkolwiek z powyższych przesłanek skutkować będzie mogła uznaniem, że dane usługi, dostawy lub roboty budowlane są odrębnymi zamówieniami. Ocena okoliczności danego przypadku powinna zostać ponadto oparta na wiedzy i doświadczeniu zamawiającego.

Unikanie stosowania ustawy

Gdy zamawiający dojdzie do przekonania, iż ma do czynienia z jednym zamówieniem, powstaje problem dopuszczalności jego podziału na części. Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy pzp zabroniony jest podział zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy. Zakresem powyższej regulacji objęte są zarówno czynności zamawiającego mające na celu uniknięcie stosowania przepisów ustawy w ogóle, jak również czynności zmierzające do uniknięcia stosowania niektórych procedur bądź wymogów wynikających z ustawy pzp.

W pierwszym przypadku chodzi o podział, którego wynikiem jest udzielenie zamówienia bez stosowania przepisów ustawy pzp, np. podział jednego zamówienia na trzy części, o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro każda (wyłączenie stosowania ustawy z art. 4 pkt 8) ustawy pzp).  Natomiast w drugim przypadku chodzi o podział, którego wynikiem jest obniżenie wartości szacunkowej poszczególnych części zamówienia w taki sposób, aby nie przekraczały one kwoty, z którą ustawa pzp wiąże obowiązek stosowania określonej procedury lub określonego wymogu formalnego (np. wynikiem niedozwolonego podziału jest zastosowanie dla zamówień trybu negocjacji z ogłoszeniem na podstawie art. 55 ust. 1 pkt 5) ustawy pzp lub brak obowiązku przekazania ogłoszenia o poszczególnych zamówieniach Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich).

Kiedy zamawiający może dokonać podziału zamówienia na części

Nie będzie stanowił naruszenia przepisów ustawy pzp podział zamówienia, kiedy postępowanie dla każdej z części będzie prowadzone z zachowaniem wymogów ustawowych przewidzianych dla całości zamówienia. Jednakże zamawiający powinien pamiętać, na co zwracał uwagę Urząd Zamówień Publicznych, że u podstaw takiego podziału powinny leżeć względy organizacyjne, techniczne, celowościowe itp. Należy bowiem pamiętać, iż prowadzenie kilku postępowań w związku z podziałem zamówienia może doprowadzić do zwiększenia kosztów obsługi zamówień, w stosunku do sytuacji, gdy zamawiający przeprowadziłby jedno postępowanie, a takie działanie może pozostawać w sprzeczności z założeniami stanowiącymi podstawy systemu zamówień publicznych i wydatkowania środków publicznych.

Zamówienia o charakterze nieprzewidywalnym nie stanowią podziału zamówienia na części w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych.

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.
NAJPOPULARNIEJSZE W PORTALU
NAJNOWSZE WIADOMOŚCIWyszukiwarki

Polecane oferty: