Ewidencja gruntów w użytkowaniu wieczystym według RIO

Gmina, która oddała grunty w użytkowanie wieczyste nie powinna ujmować ich w ewidencji pozabilansowej lecz na kontach księgi głównej jako środek trwały, a ich wartość prezentować w bilansie jednostki.
Ewidencja gruntów w użytkowaniu wieczystym według RIO

Zastępca prezydenta Starachowic zwrócił się do Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach z pytaniem, czy grunty, które są oddane przez gminę w użytkowanie wieczyste powinny znajdować się w ewidencji księgowej na kontach bilansowych urzędu miejskiego, czy w ewidencji na kontach pozabilansowych urzędu.

W odpowiedzi RIO przypomniała, że według rozporządzenia ministra finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, środki trwałe to te, które są własnością Skarbu Państwa lub samorządu, otrzymane w zarząd lub użytkowanie wieczyste i przeznaczone na potrzeby jednostki.

– Przepis ten ma na celu ujednolicenie ujmowania środków trwałych w jednostkach zobowiązanych do stosowania przepisów rozporządzenia tak, aby ujmować w księgach jednostek i zakładów budżetowych również środki, których nie są właścicielami a otrzymały je w zarząd – tłumaczy kielecka izba.

Jednocześnie podkreśla, że według ustawy o rachunkowości do środków trwałych zalicza się w szczególności nieruchomości w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego.

Z kolei aktywa ustawa definiuje jako kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które dadzą w przyszłości jednostce korzyści ekonomiczne.

Sprawy dotyczące użytkowania wieczystego reguluje natomiast Kodeks cywilny, z którego wynika, że grunty będące własnością samorządu mogą być oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym na 99 lat, a w przypadkach wyjątkowych na okres krótszy, co najmniej jednak na 40 lat. Wieczysty użytkownik uiszcza opłatę roczną, a sposób korzystania z gruntu powinna regulować zawarta umowa.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU