PARTNER PORTALU
  • BGK

Ewidencja gruntów w użytkowaniu wieczystym według RIO

  • GK    25 października 2012 - 07:47
Ewidencja gruntów w użytkowaniu wieczystym według RIO

Gmina, która oddała grunty w użytkowanie wieczyste nie powinna ujmować ich w ewidencji pozabilansowej lecz na kontach księgi głównej jako środek trwały, a ich wartość prezentować w bilansie jednostki.
Zastępca prezydenta Starachowic zwrócił się do Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach z pytaniem, czy grunty, które są oddane przez gminę w użytkowanie wieczyste powinny znajdować się w ewidencji księgowej na kontach bilansowych urzędu miejskiego, czy w ewidencji na kontach pozabilansowych urzędu.

W odpowiedzi RIO przypomniała, że według rozporządzenia ministra finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, środki trwałe to te, które są własnością Skarbu Państwa lub samorządu, otrzymane w zarząd lub użytkowanie wieczyste i przeznaczone na potrzeby jednostki.

– Przepis ten ma na celu ujednolicenie ujmowania środków trwałych w jednostkach zobowiązanych do stosowania przepisów rozporządzenia tak, aby ujmować w księgach jednostek i zakładów budżetowych również środki, których nie są właścicielami a otrzymały je w zarząd – tłumaczy kielecka izba.

Jednocześnie podkreśla, że według ustawy o rachunkowości do środków trwałych zalicza się w szczególności nieruchomości w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego.

Z kolei aktywa ustawa definiuje jako kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które dadzą w przyszłości jednostce korzyści ekonomiczne.

Sprawy dotyczące użytkowania wieczystego reguluje natomiast Kodeks cywilny, z którego wynika, że grunty będące własnością samorządu mogą być oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym na 99 lat, a w przypadkach wyjątkowych na okres krótszy, co najmniej jednak na 40 lat. Wieczysty użytkownik uiszcza opłatę roczną, a sposób korzystania z gruntu powinna regulować zawarta umowa.

<!-- pagebreak //-->

Według RIO grunty, które posiada samorząd oddane w użytkowanie wieczyste powinny figurować w ewidencji bilansowej urzędu miejskiego do czasu ich ewentualnej sprzedaży lub nieodpłatnego przekazania.

Sprawy dotyczące użytkowania wieczystego reguluje natomiast Kodeks cywilny, z którego wynika, że grunty będące własnością samorządu mogą być oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym na 99 lat, a w przypadkach wyjątkowych na okres krótszy, co najmniej jednak na 40 lat. Wieczysty użytkownik uiszcza opłatę roczną, a sposób korzystania z gruntu powinna regulować zawarta umowa.

Według RIO grunty, które posiada samorząd oddane w użytkowanie wieczyste powinny figurować w ewidencji bilansowej urzędu miejskiego do czasu ich ewentualnej sprzedaży lub nieodpłatnego przekazania.

– Oddanie gruntu w wieczyste użytkowanie nie stanowi ani sprzedaży ani darowizny i nie daje podstaw do zmniejszania jego wartości w księgach rachunkowych oraz sprawozdaniach finansowych urzędu – stwierdziła izba.

Natomiast w ewidencji bilansowej jednostki, która otrzymała grunty w użytkowanie wieczyste, figuruje – jako składnik środków trwałych – prawo wieczystego użytkowania gruntów.

– W świetle przepisów gmina jest nadal właścicielem gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste i pobiera pożytki, a w konsekwencji powinna te grunty mieć ujęte na kontach księgi głównej (011– „środki trwałe”) i ich wartość prezentować w bilansie jednostki – orzekła Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.